Sugauti nusikaltėliai, prasižengę principui vis rodyti savo “gerąją” pusę.

PALAPINĖS NEPATOGUMAI

     Moteris į savo kaimynės užklausimą, kodėl ji atostogų metu nemėgstanti gyventi palapinėje:

     —    Todėl, kad, kai mane įsiutina vyras, tai palapinėje nėra durų, kurias galėčiau kurtinančiai trankyti, iš kambario lakstydama...

SVEČIAS IR VIEŠBUČIO SAVININKAS

     Svečias parašė vieno viešbučio savininkui Ispanijoje, kad jis norėtų apsigyventi su savo šunim.

     Savininkas šitaip jam atsakė:

     “Iki šiol dar nebuvo atsitikimo, kad šuo pavogtų šaukštą arba šluostytųsi savo letenas į užuolaidas. Be to, dėl jų kaltės niekada nebuvo užlieti vandeniu vonios kambariai. Su malonumu lauksiu tamstos šunies”.

LAISVĖ IR TVARKA

     Jaunystėje žmogus garbina ir brangina neribotą laisvę, senatvėje — jis labiau kreipia dėmesį į pavyzdingą tvarką, o galų gale įsitikina, kad laisvė yra tvarkos kūdikis.

PRIERAŠAS

     JAV-bėse, Alabamoje, įvykusioje naujoviškos dailės parodoje vienas meno naujovininkas po savo tapybos beprotiškai nuostabiu kūriniu prirašė:

     “Ir jūs tikriausiai galėtumėte kažką panašaus nupiešti, tiktai, kažin, ar drįs-tumėte?”.

KUKLAITIENĖS VARGAI

     —    Mūsų kaimynei Kuklaitienei viskas labai sunkiai einasi.

     —    Iš ko sprendi?

     —    Pavyzdžiui, jai reikėjo net 50 metų, kol ji pasiekė trisdešimtį.

PRIEŠ RINKIMUS

     —    Ar pats balsuosi už mane?

     —    Niekad, nors ir pats šventasis Petras būtumei.

     —    Jei aš būčiau šventasis Petras, tai pats niekad nebūtumei mano elektorate.

RŪPESČIAI

     —    Sunkiai serga ponia Galinaitienė. Rūpesčiai baigia iščiulpti jos paskutines jėgas.

     —    Apie ką ji taip baisiai rūpinasi?

     —    Apie savo sveikatą.

GIRTUOKLIO SOFISTIKA

     — Per daug geriu todėl, kad alkoholis padėtų man užmiršti didžiausią bėdą.

     —    Kokią bėdą?

     —    Besaikį girtavimą.

PAS TARDYTOJĄ

     Tardomasis į tardytojo patarimą atvirai ir sąžiningai atsakinėti į visus klausimus, nieko nemeluojant, pasakė:

     —    Negaliu šitaip atsakinėti.

     —    Kodėl? — paklausė tardytojas.

     —    Todėl, kad už tai prieš keletą savaičių baigiau dvyliką mėnesių atsėdėti.

ISTORIJĖLĖ

     Praeivis į elgetą:

     —    Čia mums besišnekant, kaip matau, jau pasakoji man visiškai kitokią istorijėlę, negu vakar pasakojai.

     —    Žinoma, kad taip. Juk vakar, kaip aš supratau, nenorėjai man patikėti.

NESIKALBANT SU ŽMONA

     —    Jau šešeri metai nesikalbu su savo žmona.

     —    Kodėl?

     —    Nenoriu jos pertraukti.

KRITIKO PASTABUMAS

     Kritikas į mėgėjos dainininkės užklausimą, ar jis pastebėjęs, kaip vakar jos balsas užpildęs visą salę:

     —    Taip. Be to, dar aš pastebėjau, kaip dalis klausytojų dingo iš salės, daugiau erdvės užleisdami jūsų balsui...

Parinko Pr. Alš.