Antanas Maceina. BAŽNYČIA IR PASAULIS. Bažnytinio gyvenimo kaita po II Vatikano Susirinkimo. Išleido Vakarų Europos Lietuvių Sielovada 1970 m. Aplankas K. Veselkos. Galima gauti “Drauge”. 158 psl., kaina 2 dol.

Bronys Raila. VERSMĖS IR VERPETAI. Akimirksnių kronikos 3. Broniaus ir Antaninos Budginų leidinys 1970 m. Viršelis dai. Kosto Jezerskio. Galima gauti “Drauge”. 350 psl., kaina 5 dol.

Antanas Škėma. RAŠTAI II. Julijana, Živilė, Pabudimas, Vienas ir kiti, Žvakidė, Kalėdų vaizdelis, Ataraxia. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 1970 m. Redagavo A. Landsbergis, A. Nyka-Niliūnas, K. Ostrauskas. 440 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. RŪPESTIS. Eilėraščiai. Išleido J. Karvelio Prekybos Namai Čikagoje 1970 m. 130 psl., kaina nepažymėta.

Česlovas Grincevičius. GEROJI VASARA. Mozaikinis romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1970 m. Aplankas N. Vedegytės - Palubinskienės. Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd St. Chicago, Ill. 60629. 262 psl., kaina 5 dol.

Danutė Brazytė - Bindokienė. MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka jaunimui. Viršelis ir iliustracijos Jūratės Eidukaitės. Išleido JAV LB Kultūros Fondas 1970 m. 170 psl., kaina 3 dol.

O. Nendrė. ANTROJI BANGA. Romanas. Viršelį ir aplanką piešė P. Jurkus. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. 202 psl., kaina 3.50 dol.

Hermann Sudermann. LIETUVIŲ APYSAKOS. Aplankas Marijos Ambrozaitienės. Išvertė V. Volertas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1970 m. 132 psl., kaina 3 dol.

Antanas Baranauskas. THE FOREST OF ANYKŠČIAI. “Anykščių Šilelio” lietuviškas tekstas ir Nado Rastenio angliškas vertimas su Juozo Tininio įžanga. Antroji laida. Išleido “Lietuvių Dienos” 1970 m. Iliustruota J. Kuzminskio raižiniais. Kaina: minkštais viršeliais — 3 dol., kietais viršeliais — 4 dol.

Vladas Ramojus. KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, II dalis. Į Laisvę Fondo Lietuviškajai Kultūrai Ugdyti leidinys 1969 m. Iliustracijos P. Lapės. 195 psl., kaina nepažymėta.

Vilniaus vyrų choro “VARPAS” plokštelė “SODAUTO”. Išleido KRIVŪLĖ, 5260 10th Ave., Montreal 405, P. Q., Canada. Plokštelė gaunama pas platintojus arba užsisakoma paštu, prisiunčiant 5.55 dol. 1969 m. vasarą Vilniaus “Varpo” choras laimėjo dvi pirmąsias vietas tarptautiniame chorinės muzikos festivalyje Italijoje. Plokštelėje yra 13 dainų (5 dainuotos Italijoje). Plokštelė RCA gamybos, gražiai išleista, viršelį piešė Ansas Lyman-tas, įvadą lietuviškai parašė V. A. Jonynas, angliškai — V. Peteraitls.