Skyrių tvarko DANUTĖ BINDOKIENĖ

ŽYDI OBELYS SENUKO SODELYJE

    Pensininko Adomo Tomkevičiaus, gyvenančio Drevernoje, sodelyje rugsėjo mėnesį ėmė žydėti antaninės obelaitės, nors ant kitų šakų jau noko obuoliai- A. Tomkevičiaus artimesni ir tolimesni kaimynai plaukia pasižiūrėti tokių "dyvų".

O KAS LIKO MIŠKUOSE,

    Pereita vasara Lietuvoje buvo kaitri, lietaus mažai — tinkamiausias oras poilsiautojams, atostogautojams ir turistams į gamta išvilioti. Spėjama, kad tokių pramogautojų šią vasarą praėjo rekordinis skaičius ir ne Vien tik lietuvių, bet svečių iš visų "broliškų respublikų". O kas liko rudeniui prasidėjus? Miškuose, paežerėse ir kitose gražesnėse gamtos vietose palikti šiukšlynai — buteliai, konservų dėžutės, popiergaliai, bet labiausiai besirūpinančių gamtos grožio išlaikymu rūpestį kelia įvairūs plastikiniai gaminiai, kurių vis gausėjo atmatose, kurių neėda nė rūdys, nesunaikina puvimas.

RESTAURUOJAMA KAUNO ROTUŠĖ

     Kauno rotušė, vadinta romantišku "Baltosios Gulbės" vardu, pradėta restauruoti: sutvirtinami pamatai, naujai uždengiamas stogas raudonomis čerpėmis, kai kurios medinės dalys pakeičiamos gelžbetoninėmis, nes metų eilės tą "Gulbę" gerokai apipešiojusios. Darbas numatomas baigti dar šiais metais. Tada "Baltoji Gulbė" taps Santuokų rūmais.

MUZIEJUS POETO ATMINIMUI

     Šiais metais sukanka antros metinės nuo poeto Teofilio Tilvyčio mirties. Toms metinėms paminėti Tauragnuose atidarytas memorialinis muziejus, kuriame sudėti poeto rankraščiai, jo redaguoti laikraščiai, nuotraukos, laiškai ir kiti asmeniniai reikmenys.

TŪKSTANTASIS MUZIKAS

     Mokslo metams pasibaigus, š. m. birželio mėn. Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje įteiktas tūkstantasis diplomas.

PUODU MUGĖ

     Pirmoji Lietuvoje puodų mugė įvyko Šiauliuose šią vasarą. Už geriausius ir etnografiškai autentiškiausius puodus, o taip pat už originalių pavyzdžių pritaikymą serijinei gamybai buvo paskirtos premijos.

DAR APIE MUZIKUS

     Valstybinę konservatoriją šiais metais baigė gausus būrys jaunųjų muzikų ir muzikos žinovų. Daugiausia specialistų (18) paruošė styginių instrumentų katedra. Dar išleista 14 pianistų, 6 pūtikai, 12 choro dirigentų, 5 soliniai dainininkai, 5 muzikos teoretikai ir 24 jaunuoliai, baigę neakivaizdinį skyrių. Visi jaunieji muzikai jau įsijungę į įvairius praktiškus darbus.

SENIAUSIAS AUDINYS

     Baltijos pajūryje, vadinamojoje Šventosios akmens amžiaus stovykloje, kurioje jau ketveri metai vyksta archeologiniai tyrinėjimai ir atrandama daug vertingų senovės lietuvių paminklų, surasta seniausio audinio likučių. Audinys yra iš III tūkstantmečio pr. Kr. Surasta tik mažutė, 6 cm. ilgio ir 2,5 cm pločio skiautelė, buvusio kažkokio drabužio dalis, tačiau iš jos nesunkiai nustatyta audimo technika ir siūlų kokybė. Audinys pagamintas ne iš siūlų, nes lietuviai tuomet dar nebuvo žemdirbiai ir pluoštinių augalų nežinojo, bet iš labai plonų liepos karnų, apmestų ant lentelės su dviem skylutėm. Tai pats primityviškiausias vytinis audimas, užimąs tarpinę vietą tarp pynimo ir audimo.

VYSK. ANTANO BARANAUSKO RAŠTAI

     Garsiojo "Anykščių Šilelio" autoriaus vysk. Antano Baranausko raštai dviem tomais išleisti "Vagos" spaustuvės Vilniuje. Raštų I ir II tomas paruoštas R. Mikšytės.

TALENTINGA DAILININKU ŠEIMA

     Kai prieš šešerius metus dailininkas Algirdas Steponavičius už K. Kubilinsko "Varlės karalienės" iliustravimą buvo apdovanotas tarptautinės knygos meno parodos Leipcige aukso medaliu, buvo pradėta tartum Steponavičių šeimos aukso medalių rinkimo tradicija. 1969 ir 1971 m. buvo apdovanota jo žmona grafikė Birutė Žilytė (apie tai jau rašėme "Laiškuose") už iliustracijas vaikų knygoms, o dabar Slovakijos mieste Martine surengtoje tarptautinėje vaikų piešinių folkloro temomis parodoje didžiuoju prizu apdovanota Daina Steponavičiūtė, Dailės instituto studentė.

MIRĖ VAIKAMS KNYGŲ AUTORIUS

     58-rių metų sulaukęs, Vilniuje rugsėjo mėn. mirė daugelio knygų vaikams autorius Petras Kondratas. Rašytojo kelią pradėjęs maždaug prieš 30 metų, rašė eilėraštukus ir apsakymėlius, bendradarbiaudamas daugelyje prieškarinių bei pokarinių laikraščių ir žurnalų. Atskiromis knygelėmis išleista "Aš buvau alkanas", "Adelė šeimininkė", "Algis tinginėlis", "Gerųjų fabrikų šalis" ir kt.

LIETUVOS METRIKOS KOPIJA

     Lietuvos Archyvų valdyba rūpinasi didžiosios Lietuvos Metrikos — "Acta Magna Ducatus Lituaniae" nukopijavimu: daromi mikrofilmai, kurie vėliau bus perkeliami ant popieriaus ir sudarys natūralaus dydžio knygas. Metriką sudaro 662 knygos, kurių nufilmuota jau 148.