JUOZAS PRUNSKIS

     Iškalbingai į mus prabyla gyvenimo faktai, jeigu tik mes esame atviri jų įtaigojimus priimti. Atmesti gi juos — tai atsisakyti kitų patirtimi savo asmenybę praturtinti. Geriesiems įkvėpimams atviroms širdims ir norisi čia duoti prasmingų faktų pynę.

•    Vienas Londono gyventojas, gal desperacijos slegiamas, beieškodamas antgamtinių sugestijų, telefonu iššaukė Dievo vardą: G-O-D. Greitai išgirdo balsą: "Kuo galiu padėti?" Pasirodo, kad telefono raidžių rodyklėje minėtos raidės yra tose pačiose vietose, kaip ir pirmosios raidės žodžio INFormation. Tam londoniečiui ir atsiliepė informacija. Jo mintis buvo gera — ieškoti Dievo. Bet priemonė bloga. Su Dievu reikia kalbėtis ne telefonu, o širdimi.

•    Prieš kiek laiko ties Denveriu, Colo., įvyko šiurpi automobilio nelaimė, susidūrus su traukiniu. Buvo sunkiai sužeista 4 m. mergaitė. Viena jos rankutė buvo visiškai nukirsta. Policija nelaimingąją įkėlė į greitosios pagalbos mašiną. Vienas policininkas vis dėlto drauge įdėjo ir nukirstą rankutę. Aštuoni chirurgai, trys pediatrikos specialistai, talkinami dviejų anesteziologų, darbavosi 6valandas, bet nukirstą rankutę prisiuvo. Po 16 mėnesių mergaitė jau galėjo ranką valdyti. Greitas policininko veiksmas ir gydytojų pasišventimas atnešė nuostabų laimėjimą.

•    Vienas pervargęs, išalkęs medžiotojas paklydęs ilgai suko ratus po mišką ir, kai pamatė kitą medžiotoją, metęs šautuvą, jį apkabino, iš džiaugsmo tardamas:

     —    Ačiū Dievui. Dvi dienas klaidžiojau...

     —    Ko taip džiūgauji? Aš jau kelios dienos, kai esu paklydęs.

     Dažnai mes patys, ypač mažiau patyręs jaunimas, ieškom vadovo pas tuos, kurie patys kelio nežino.

•    Amerikietė rašytoja Carson McCullers, tebūdama 29 m. amžiaus, išgyveno tris apopleksijos smūgius. Jos kairioji pusė buvo paraližuota. Manė, kad jau teks atsisveikinti su kūryba. Bet vis tiek stengėsi, rašydama nors po puslapį kasdien. Kuo toliau, tuo skausmai didėjo. Desperacijon įpuolęs vyras nutraukė savo gyvybę, bet invalidė ieškojo ištvermės Dievuje, ir skausminga liga nenutraukė jos kūrybos.

•    Šešerių metų berniukas stebėjo, kaip magikoje išsilavinęs jo tėvas "praryja" marmorinį kamuoliuką ir paskiau "iš ausies ištraukia". Ir jis tą pats sau vienas bandė daryti. Prarijo 16 marmorinių kamuoliukų, bet nė vieno negalėjo ištraukti, tik prasidėjo dideli skausmai viduriuose. Rentgeno nuotrauka parodė, kokia buvo priežastis.

     Kaip reikia būti atsargiems tėvams ir kaip jaunieji turi būti atsargūs persiimti tuo, ko nesupranta.

•    Įvairių problemų slegiamą Abraomą Linkolną bandė vienas draugas paguosti, sakydamas:

     —    Turiu viltį, kad Dievas yra jūsų pusėje.

     Linkolnas atsakė:

     —    Ne tuo esu susirūpinęs. Aš žinau, kad Dievas visados yra toje pusėje, kuri teisinga. Užtat mano nuolatinis susirūpinimas ir malda yra, kad aš ir mūsų kraštas būtume Dievo pusėje.

•    Po smuikininko Fritz Kreislerio koncerto už scenos nuėjusi sužavėta jo muzikos klausytoja prabilo:

     —    Ponas Kreisleri, aš visą savo gyvenimą atiduočiau, kad galėčiau pagroti taip, kaip Jūs.

     —    Ponia, — atsakė menininkas, — aš visą gyvenimą tam ir esu pašventęs, kad pasiekčiau tokių rezultatų.

     Šalia talento nenuilstamas ir su pasišventimu atliekamas darbas neša laimėjimus.

 

 

dol�/� X����iausią kūrinį — nuotrauką arba skaidrę. Mecenatas — Chicago Savings and Loan Assn.

 

 

II    premija(50dol.): už nuotrauką — paskolos lakštas (Savings Bond), Holsum Bakery, p. L. Kutchins; už spalvotą skaidrę — paskolos lakštas (Savings Bond), Midland Savings and Loan Assn.

III    premija:už nuotrauką 25dol. vertės prekių iš Norman Burstein Furs; už spalvotą skaidrę 25dol. vertės prekių iš Furniture Center, Inc., p. J. Lieponis.

Taip pat bus duodamos šios dovanos už paminėtinus darbus iš abiejų grupių:

Spalvotų skaidrių grupėje:

1. 20gal. benzino iš Rockwell Standard Station.

2.    Pietūs dviems asmenims Sharkos restorane.

3.    Butelis konjako (Knights Inn).

Nuotraukų grupėje:

1. Kelionės žadintuvas (Evans Funeral Home).

2.    Pietūs dviems asmenims Sharkos restorane.

3.    Pietūs dviems asmenims Diamond Head restorane.

10.    Nuotraukos ir skaidrės bus priimamos iki 197t m. spalio mėn. 15dienos, 11. L. F. A. pasilieka sau teisę premijuotus kūrinius spausdinti spaudoje.

12. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

JAUNIMO CENTRO STATYBA

     Jau atėjo vasara, netrukus bus ruduo, kai prasidės mokslo metai ir visokeriopa organizacinė veikla. Kad Jaunimo Centre visi rastų vietos, būtinai jo praplėtimo darbai turi būti užbaigti. Dabartinė statybos fondo padėtis yra gana liūdna. Už dabar turimas santaupas negali būti nė kalbos apie statybos užbaigimą iki rudens, tad labai laukiama visų lietuvių pagalba. Juk ši statyba yra vykdoma ne tėvų jėzuitų, bet visų lietuvių naudai. Veltui mes kalbėsime ir rašysime apie lietuvybės išlaikymą, apie mūsų jaunimo auklėjimą, jeigu neturėsime vietos, kur susirinkti, jeigu vis truks patalpų lituanistinėms mokykloms ir organizacijų susirinkimams.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Prof. dr. Zenonas Ivinskis. PROF. PRANAS DOVYDAITIS, apaštalautojas ir mokslininkas. “Šaltinio” leidinys Anglijoje 1970 m. Galima gauti pas autorių, 53 Bonn, Am Hof 34, West Germany.

Zenonas Ivinskis. DIE BALTISCHE FRAGE IM 17. JAHRHUNDERT.

LIETUVA, filatelistų draugijos biuletenis, nr. 2/146/.

MIRTIES SUKAKČIAI ARTINANTIS

Jurgis Krasnickas buvo nužudytas 1922 m. spalio 25 d. Jis mokėsi Marijampolėje, Voroneže, Vilniuje. Studijavo Muensteryje, Vokietijoje. Savo sugebėjimais, išsilavinimu ir veikla jis užsitarnauja, kad 50 m. mirties sukakties proga būtų atitinkamai paminėtas. Jis gali būti puikus pavyzdys mūsų dienų jaunimui. Jurgis Krasnickas tai yra tas pats Jurgis Tauras, apie kurį rašo Karolė Pažėraitė “Anapilio papėdėje”. Apie jį yra ruošiamas leidinys, renkami atsiminimai. Tad visi, kurie su juo studijavo, mokėsi ar veikė organizacijose, prašomi siųsti atsiminimus šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas (Jurgio Krasnicko leidiniui), 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

20 dol. aukojo: J. Klimas, dr. V. Miknis.

10 dol. aukojo: A. Matulionis, prel. V. Balčiūnas.

7 dol. aukojo: O. Sabalys.

5 dol. aukojo: A. Grigaliūnas, B. Kripkauskienė, T. Zailskienė, V. Norvilas, F. Černius, A. Poskočimas, E. Vitkus, A. Valavičius, R. Kriaučiūnas, J. Vaineikis, M. Ostrauskas, E. Dimskis, B. Dikinienė, J. Butvilą, D. Žiūraitis, kun. V. Karalevičius, kun. J. Pragulbickas, J. Bilevičius, E. Jucevičius, M. Vaišvilienė, P. Juodikis, kun. L. Dieninis, N. Šumskienė, kun. A. Rubšys, A. Sadauskienė, Z. Koronkevičius, J. Raišys, V. Urbonas, M. Ambrozaitis, B. Kliorė, A. Lesevičius, O. Motusaitis, O. Veleikis, dr. A. Martus, I. Kalvaitis. R. Korzonas, M. Žmuidzinienė, O. Jankevičiūtė, A. Lišauskas, J. Balbatas, B. Perry, P. Nenius, K. Alminas, B. Čižikas, P. Kalvaitis, J. Gužaitis, J. Butikas, O. Ožalas.