NIJOLĖ JANKUTĖ

     Česlovą Grincevičių pažįstame kaip romantišką, neįtikėtinų istorijų ir švelnių prisiminimų pasakotoją suaugusiems, todėl labai realus katinas ant jo naujausios knygutės viršelio nustebina. Č. Grincevičius rašo vaikams? Kaip malonu! "Vyskupo katinas" tupi baltas, rimtas ir glostytinas.

     Kadangi knygas pradedu skaityti nuo turinio, "Katino" turinys truputį nuvilia. Tik trys pasakėlės? Tik trys... O tie dailūs viršeliai ir spalvoti paveikslėliai, rodos, žadėtų daug daugiau.

     Iš tos trijulės viena yra pasaka apie du smarkuolius konkurentus: vyskupo katiną Murkulį ir karaliaus gaidį Kudukį, besipešančius Vilniuje, Žigimanto Augusto laikais. Katino vardu pavadindamas ne tik pasaką, bet ir visą knygelę, autorius, man rodos, nuskriaudė vargšą gaidį, kuris, nors patetiškas, tačiau vis tiek to nuotykio herojus. Beskaitant, taip ir norisi "perkrikštyt" knygą į "Karaliaus gaidį".

     Kiti du yra apsakymėliai iš vaikų gyvenimo. "Velykų dovanėlė" bus maloni skaityti ir lengva suprasti mažiesiems mokinukams. Ypač ji gerai nuskambės mamos skaitoma vienturtėliui, kuris netikėtai sulaukė naujo broliuko ar sesutės.

     "Bažnyčios persekiotojas", deja, patrauklesnis tėvams, negu vaikams. Nei mūsų vaikystės davatkėlės, parengusios mus "sakramentų" ir sėmusios savo primityvią išmintį iš "Aukso altoriaus", nei tas humoras, plaukiąs iš uolaus nuodėmių rūšiavimo, dabarties mažiesiems nebus suprantami. "Bažnyčios persekiotojas", atrodo, geriau tiktų šviesių autoriaus atminimų "Gerosios vasaros" puslapiuose.

     "Vyskupo katinas" patraukliai apipavidalinta knygutė — didelis formatas, kieti viršeliai, linksmos trijų spalvų N. Palubinskienės iliustracijos. Tik klaida iliustratorės varde įneša bereikalingą disonansą. Tačiau aplankas vaikiškai knygai kažin ar reikalingas. Mažose rankose jis greit supliš, palikdamas knygutę pliką ir pilką, nes viršelis neturi jokio paveikslėlio.

     Vaikiškų knygų mums niekada nebus per daug, todėl norisi autoriaus prašyti, kad nebūtų toks šykštus ir parašytų dar bent triskart tris apsakymėlius, artimiau susietus su šių dienų vaiko gyvenimu.

Č. Grincevičius. “Vyskupo Katinas”. Išleido JAV LB Švietimo Taryba 1972 m. Iliustracijos N. Palubinskienės. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kaina nepažymėta.