K. Pažėraitė

    Juozas Slavėnas, įsikūręs Australijoj ir ten vietinėj lietuvių spaudoj besireiškiąs savo straipsniais, recenzijomis ir apsakymais, šiais metais pasirodo su atskira knyga "Baltijos balsas". Tai 26 vaizdingi didaktinio pobūdžio apsakymai priaugančiam jaunimui, tinkami skaitiniai mūsų lituanistinių mokyklų mokiniams. Mūsų spaudoje vis kalbama apie patriotinių skaitinių stoką jaunimui. Tai šioje knygoje jų apstu.

    Pirmu savo apsakymėliu "Baltijos balsas" (7 psl.) J. Slavėnas skiepija jaunimui meilę Lietuvai, skatindamas klausytis Baltijos balso. Jautriai nuskamba autoriaus "Užpūsta liepsnelė" (35 psl.) apie savanorių motiną. Autorius primena Lietuvos sodiečius, dorus ir vaišingus, išlaikiusius lietuvišką dvasią ir lietuvių kalbą per visas okupacijas ("Jonuko nuodėmė", 9 psl., "Senelės dienoraštis" 25 psl., "Užgavėnės", 20 psl.).

    Šios knygos puslapiuose atsispindi taip pat daug meilės artimui, paliegėliams, gyvūnams, ir į tą meilės bei užuojautos pareiškimo jausmą autorius įtraukia paauglius, nepamokslaudamas, leisdamas jų širdelėms pačioms atsiskleisti ("Aš pagelbė-jau", 33 psl., "Jonuko širdelė", 64 psl., "Maža dėžutė", 66 psl. ir kt.). Be to, apsakymuose iškeliamas paauglių išradingumas, sulą iš beržų ir klevų traukiant ("Sula teka", 11 psl.) ir paukščiams inkilėlius renčiant ("Paukščių nameliai", 69 psl.).

    Ne tik vaikystės atsiminimais autorius gyvena, bet ir svetimoj žemėj randa temų. Apsakyme "Pirma premija" (35 psl.) Onytės lėlė, aprengta tautiniais rūbais, laimi lėlių parodoj pirmą premiją. Pastebi jis ir vargingus vaikus, prekiaujančius gatvėje obuoliais ("Prekiautojai", 29 psl.).

    Be reikalo autorius savo Pratarties žodyje kuklinasi. Yra knygoje ir stiliaus gražmenų. Kad ir šiame gamtos aprašyme:

    "Visur balta balta, lygu, kaip balta staltiese laukai užtiesti. Saulė gerokai vakarop palinkus. Petras mosagavo botagu, arkliai vis smarkiau bėgo... Dabar visur rogių kelias. Petras traukė dešinėn, papieviais, pro belapį beržyną, kurio liemens sniego baltumui nenusileido. Tingūs šešėliai gulė skersai važiuojančiųjų kelią" (21 psl.).

    Kalba taisyklinga, korektūros klaidų nedaug, knyga gražiai išleista.

Juozas Slavėnas. BALTIJOS BALSAS. Apsakymėliai priaugančiam jaunimui. 72 psl. Išleido “Mintis”, 417 Burwood Road, Belmore, Sydney, N.S.W. Australia. Tiražas 200 egz. Kaina nepažymėta.

 


 

Šventoji Apeigų Kongregacija savo š.m. kovo mėn. 16 d. (Prot. nr. 509/73) dekretu Lietuvoje išleistą Naujojo Testamento vertimą patvirtino oficialiu liturginiams reikalams vartotinu tekstu lietuviams.