Jaunimui pageidaujant, pradedame spausdinti jaunimui tinkamų skaitinių sąrašą. Šiame numeryje knygų skyriaus redaktorė Nijolė Jankutė sumini kai kurias vyresniojo amžiaus jaunimui (studentams) tinkamas skaityti knygas. Kituose numeriuose šis sąrašas bus tęsiamas, einant prie jaunesnio amžiaus skaitytojų.

Redakcija

☼  Pedagoginio Lituanistikos Instituto atskiromis brošiūromis išleistos žymesniųjų lietuvių rašytojų kūrinių ištraukos (iš viso 15). Tai mažo formato dailios knygutės, apimančios vieno kurio didesnio kūrinio ištrauką arba visą trumpą novelę bei apysaką. Puiki medžiaga pirmajam susipažinimui su vienu kitu rašytoju, ypač nelankantiems ir nelankiusiems Ped. Lit. Instituto. (Visas šias knygeles galima gauti PLI, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636).

☼ K. Almeno "Bėgiai". Novelės iš JAV geležinkelio darbininkų ir studentų gyvenimo. Autoriaus kalba, vaizduojamoji aplinka, veikėjų galvosena bus lengvai suprantama šių dienų jaunimui. (Nidos, Anglijoje, leidinys 1965 m.).

☼ K. Almeno "Upė į rytus, upė į šiaurę". Nuotykių romanas istoriniame Lietuvos -Amerikos fone. Tenenugąsdina skaitytojo du šios knygos tomai. Romanas labai lengvai skaitomas. Autoriaus sakinys aiškus, vaizdingas. Veiksmo — kaip gerame "Western" filme. Veikėjai ryškūs, išbaigti charakteriai. Jų veiksmo plotas — nuo Žemaitijos kaimelio iki Ramiojo vandenyno pakraščių! Surizgusi intriga, visoje knygoje išlaikyta aukšta įtampa ir audringas veikėjų kelias į tragišką atomazgą skaitytojui užima kvapą. Autorius gerai išstudijavęs 18 a. pabaigos Lietuvos bei JAV istoriją, todėl jo sukurti personažai ir vaizduojamojo gyvenimo detalės dvelkia autentiškumu. Malonus būdas susipažinti ne tik su to laikotarpio lietuviais, jų būtimi ir padėtimi, bet ir su Amerikos Vidurio bei Vakarų indėnais!

      (Liet. Knygos Klubo leidinys, 1964 m. Gaunama "Drauge").

☼ A. Barono "Trečioji moteris". Premijuotas romanas apie šių dienų žmones, šių dienų įprastos kasdienybės rėmuose, tačiau nekasdieniškas savo žvilgsniu į moters -žmonos, moters-motinos širdį, kuri visais laikais netilpo kasdienybėje. Dviem plotmėm (dabartis JAV mieste ir okupacijų siaubu paženklinta praeitis Vilniuje) plaukiąs veiksmas skaitytoj m dramatiškai atskleidžia vieną darbų, ne žodžių, humaniškumo aspektą, kai moteris, rizikuodama laisve ir gyvybe, pasiima slėpti ir auginti svetimą kūdikį.

(     Liet. Knygos Klubo leidinys, 1966 m.)

☼ B. Pūkelevičiūtės "Rugsėjo šeštadienis". Premijuotas romanas iš dabartinės lietuvių išeivijos gyvenimo. Autorės stilius sultingas, veikėjai ryškūs ir suprantami dabarties žmonėms, kuriuos kasdien sutinkame lietuviškose šio krašto kolonijose. "Rugsėjo šeštadienis" — mūsų laikų, mūsų aplinkos lietuvio gyvenimo iškarpa. Skaitytoją intriguoja įdomi autorės simbolika, giliai įpinta į paprastą kasdienybę, kurioje, rodos, nieko netikėto, paslaptingo ir baugaus negalėtų įvykti. O vis dėlto...

      (Liet, Knygos Klubo leidinys, 1970 m.)

☼ B. Pūkelevičiūtės "Aštuoni lapai". Premijuotas romanas iš chaotiškų paskutinių II-jo pasaulinio karo dienų. Jaunos pabėgėlės, patekusios į sovietų armijos niokojamą Dancigo meistą, pergyvenimai rieda tai pražūties siaubu persunkta realybe, tai lyriškai praeities "flashbacks" ir baigiasi nepalaužiama išsigelbėjimo viltimi.

     Ši knyga jau yra išparduota, bet nesunku būtų galima kur nors ją pasiskolinti.

☼ B. Pūkelevičiūtės eiliuota pasaka "Aukso žąsis" taip pat verta paskaitymo. Kaip grakšti, skambi ir žaisminga gali būti lietuvių kalba, sužinos, besijuokdamas su šauniu Kleopo VIII-jo dvaru.

(Liet. Knygos Klubo leidinys, 1965 m. Išparduota).

☼ Nors jaunimui lengviau skaityti ir suprasti knygas, rašytas šių dienų temomis apie šių dienų žmones, ir jaunesni autoriai jauniems skaitytojams taip pat labiau "į širdį atliepia", tačiau reikia nepamiršti, kad be lietuvių klasikų nebūtų nė lietuvių litaratūros, o nepaskaičius jų knygų (nors po vieną pačių ryškiųjų), niekada neturėsi nei lietuvių beletristikos vaizdo, nei pagrin-diniausių žinių apie tą literatūrą, kuri, nors gimė pavėluotai, bet stebėtinai išaugo ir ištobulėjo.

     Viena iš lietuvių klasikų yra Ieva Simonaitytė, o jos "Aukštujų Šimonių likimas" (I-oji Valstybinė literatūros premija 1935 m.) yra viena iš tų knygų, kurių ilgai negalima pamiršti.

     "Aukštujų Šimonių likimas" — literatūrinė šimtmečių kronika, ryškiai ir įtikinančiai vaizduojanti Mažosios Lietuvos gyvenimą. Prieš skaitytojo akis praeina Šimonių giminės kartos, ant savo pečių nešdamos piktą Mažosios Lietuvos likimą. Visas romano veiksmas rieda į kažkokį neišvengiamą, fatališką nykimą, o likimas, iš pradžių įsikūnijęs vokiečiuose, vėliau persikelia į pačią Šimonių giminę ir ją sunaikina. Autorės stilius nekomplikuotas, lyriškas. Kalba sunkesnė, nes vartojami neįprasti mažlietuvių vardai, išsireiškimai.

      (Baltijosleidinys Toronte, 1952, III leidimas).

☼ Poetas ir dramaturgas B. Sruoga yra vienas iš pačių didžiųjų lietuvių literatūros šulų. Su juo susipažinti būtina kiekvienam lietuviška raštija besidominčiam jaunuoliui. Jo istorinė drama "Milžino paunksmė", laikoma lietuviškosios dramaturgijos šedevru, nebus lengvas pasiskaitymas. Tačiau po pirmojo lapo užversta tokia knyga ne autoriui, o skaitytojui, daro didelę gėdą.

     Lietuvos istorija, kuri buvo nuobodi vadovėlyje, bus gyva ir įdomi "Milžino paunksmėje". Čia nematomas herojus Vytautas Didysis lemiamai paveikia savo draugų ir priešų gyvenimą. Lietuvos kova už savarankiškumą iš po genialaus dramaturgo plunksnos išsiveržia pulsuojanti intriga, meile ir mirtimi.

     (Terrosleidinys 1954 m., 3237 W. 63rd Street, Chicago, 111. 60629).

     Pažvelgti į Sruogą, žmogų, profesorių, poetą, lietuviškojo teatro studijų organizatorių labai pravartu, pasiskaitant J. Blekaičio atsiminimų mozaiką 1972 m. Metmenyse, nr. 24.

     Norint įsigyti čia rekomenduojamas knygas, pirmiausia reikia kreiptis į atitinkamas leidyklas. Kai kurios jų, kaip jau minėta, yra išparduotos. Tokiu atveju galima jų pasiskolinti iš draugų arba iš Ped. Lituanistikos Instituto bibliotekos.

     Iki kito pasišnekėjimo apie knygas, malonaus pasiskaitymo linki

Nijolė Jankutė