Skelbiame straipsnio konkursą, tema "Kas padeda ir kas kenkia išlikti lietuviškajai išeivijai".Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus autoriaus tikrąją pavardę, adresą bei telefoną atskirame vokelyje, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 15 dienos. Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami "Laiškuose Lietuviams".

     Už geriausius straipsnius skiriamos penkios premijos:

     I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. ir V — 25 dol.

     Premijų mecenatai: dr. Leonas Kriauče-liūnas — 200 dol., Vincas ir Ona Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol. ir dr. Ferdinandas Kaunas — 50 dol.

     Konkurso vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" koncerte 1974 m. vasario mėn. 2 d., šeštadienį. Meninę programą atliks Gina Čapkauskienė ir Nerija Linkevičiūtė, akompanuojant Alvydui Vasaičiui.