Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

DAŽNIAU PASITAIKANČIOS RAŠYBOS KLAIDOS

     Tikrai ta mūsų kalba yra nelengva. O gal mes ja per mažai rūpinamės, per mažai stengiamės geriau ją išmokti. Užtikti laikraštyje be klaidų kad ir labai trumpą straipsnelį yra retenybė. Jau apie daugelį kalbos klaidų šiame skyriuje esame rašę, bet dabar dar norime alfabeto tvarka surašyti kai kurias dažniau pasitaikančias rašybos klaidas, kad visiems norintiems būtų galima lengviau jas surasti ir, abejojantiems kurio nors žodžio rašyba, pasitikrinti.

     Pirmiausia kursyvu pateiksime klaidingai rašomą žodį, o paskui, po brūkšnio, nurodysime, kaip jis turi būti rašomas. Kur reikės, pridėsime ir trumpą paaiškinimą.

     Abiemsabiem. Skaitvardis abu yra kilęs iš dviskaitos, todėl jo naudininkas rašomas be s.

     akvarijumasakvariumas. Tai yra lotyniškos kilmės (aguarium) žodis. Be j yra rašomi ir kiti panašios kilmės žodžiai: herbariumas, konsiliumas, mediumas. Tačiau juos reikia tarti taip: akvarijumas, herbari-jumas, konsilijumas, medijumas (nes i čia nėra minkštinamasis ženklelis).

     aleialiai ( = iki, ligi); aliai vienas.

     aną kartanąkart. Du žodžiai, kurie, vienam sutrumpėjus, įgyja vieno žodžio reikšmę, rašomi drauge, pvz.: anuomet, kuomet, šiandien, tądien, tuosyk, dusyk, kitkas, išties, išsyk, popiet, kažkas (bet: kažin kas); kažkoks (bet: kažin koks), kažkur (bet: kažin kur), maždaug ... Nesutrumpėję žodžiai rašomi skyrium: aną kartą, be to, šen ten, vis tiek ... Taip pat skyrium rašomi šie sutrumpėję žodžiai: gal būt, tur būt.

     apibudintiapibūdinti (plg. būdas),

     ar gi, bet giargi, betgi. Čia įsidėmėtina labai paprasta taisyklė: su nekaitomais vienaskiemeniais žodžiais dalelytė gi rašoma drauge, o su visais kaitomais žodžiais ir su nekaitomais daugiaskiemeniais — skyrium, pvz.: jis gi, kas gi, visuomet gi.

     asa, asotis — ąsa ąsotis (kilę iš formų: ansa, ansotis).

     asocijacijaasociacija (iš lot. association Taip rašomi ir kiti lotyniškos kilmės žodžiai: repatriacija, variacija... Tačiau tariama: asocijacija, repatrijacija, varijacija.

     ateljeateljė (pranc. atelier).

     atsieitatseit (=vadinas, būtent).

     Betkasbet kas. Einanti su prieveiksmiais ir įvardžiais dalelytė bei rašoma atskirai: bet kada, bet kas, bet katras, bet kiek, bet koks, bet kuris, bet kur.

     bjustasbiustas (pranc. buste). Taip rašomi ir kiti pranc. kilmės žodžiai: biuras, piurė. Po lūpinių b, p nerašomas j nė lietuviškuose žodžiuose, pvz.: piauti, spiauti, biaurus. Tačiau tariame: pjauti, spjauti, bjaurus, bjustas, bjuras. Kai kurie mūsų kalbininkai minėtus lietuviškus žodžius siūlo rašyti su j.

     būrės, būriuotiburės, buriuoti.

     Dėliai, vėliai— dėlei (=dėl), vėlei ( = vėl).

     dėlto(tačiau, visgi) skirtinas nuo dėl to. Pirmasis yra prieveiksmis, antrasis — žodžių junginys (prielinksnis ir įvardis). Pvz.: Jis dėl to daug pamokų praleido, kad sirgo; bet vis dėlto gerai išlaikė egzaminus. Vadinas, kai išreiškiama priežastis, tai dėl to rašoma atskirai, o kai norima pasakyti vis dėlto ( = vis tiek, visgi, tačiau) tai rašoma drauge.

     diferenciuotidiferencijuoti. Prie tarptautinių žodžių (jų šaknų ir kamienų), besibaigiančių balse i, dažniausiai pridedama priesaga - juoti, ne -uoti. Pvz.: asocijuoti, repatrijuoti, diferencijuoti. Tad ir iš jų kilę daiktavardžiai rašomi su j: asocijavimas, repatrijavimas, diferencijavimas.

     dvejis, trejisdvejus, trejus (metus).

     dviemsdviem. Skaitvardis du, kaip ir abu, kilęs iš dviskaitos, todėl jo naudininkas rašomas be s.

     Eskyzaseskizas (pranc. esquisse).

     Fanierafanera.

     Gesta, gestantisgęsta, gęstantis (bet: geso, užgesęs). Esamojo laiko veiksmažodžių bąla, gęsta, glęžta, klęra, mąžta, sąla, šąšta, tęžta, žąla šaknyse rašome vadinamąją nosinę, nes jie yra kilę iš formų: ban-la, gensta ir t.t. Nosinė rašoma ir iš jų išvestų formų šaknyse: tebąlie, bąląs, bąlant ir t.t.

     grąsinti, gręsiagrasinti, gresia,

     grysti, grystasgrįsti, grįstas (plg. grindžia, grindys).

     Ištikrųjų— iš tikrųjų. Skyrium rašomi ir kiti suprieveiksmėję prielinsksniniai junginiai: iš nežinių, iš karto, iš palengvo, iš tiesų, iš viso . ..

     Klijentasklientas (lot. cliens), bet tariame klijentas.

     kopiūrąkupiūra (pranc. coupure). koptacijakooptacija (lot. cooptatio). Taip pat rašome: kooperacija, koordinacija...

     kūbaskubas.

     kulvirsčiakūlvirsčia ( = kūliais virsti).

     Lasta, ląstelėląsta, ląstelė (iš: lansta)

     liūdyti, liūdymasliudyti, liudijimas.

     Muzėjusmuziejus.

     Naturalusnatūralus. Taip rašomi ir kiti bendrašakniai žodžiai: natūra, natūralizmas, natūralistas.

(Bus daugiau)