Šių metų “Laišką Lietuviams’’ koncertas bus tikrai įdomus. Mūsų muzikos ir dainos mėgėjai jo nekantraudami laukia. Vėl išgirsime Giną Čapkauskienę, kuri su savo koncertais jau yra išvažinėjusi po visą Ameriką ir Kanadą, o šiais metais vyksta į Australiją. Bus įdomu įsitikinti, kokią didelę pažangą per paskutiniuosius metus yra padariusi Nerija Linkevičiūtė, kuriai ne be reikalo šiais metais yra patikėta pagrindinė rolė Čikagos lietuvių, operoje.

Gina Čapkauskienė


Solistės atliks idomių solo kūrinių ir duetų, akompanuojant Alvydui Vasaičiui, kuris šiais metais, šalia Vytauto Marijošiaus, bus Čikagos lietuvių operos dirigentas.

Nerija Linkevičiūtė

Koncertas bus Jaunimo Centre šių metų vasario mėn. 2 d., šeštadieni,7val. vakaro. Pradžioje bus trumpa premijų įteikimo ceremonija. Po koncerto visi kviečiami ten pat pabendrauti prie užkandžių.

Visiems patariame įsigyti bilietus iš anksto “Marginiuose” arba Jaunimo Centre. Bilietų kainoss 5, 4 ir 3 dol.

Šių metų koncertu pradėsime jubiliejinius “Laiškų Lietuviamsmetus, o baigsime 1975 m. pradžioje iškilmingu banketu su menine programa.

Tad iki malonaus pasimatymo!