Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE NETIKSLIAI VARTOJAMI ĮVARDŽIAI IR PRIEVEIKSMIAI

     Kai kurie, skaitydami šį kalbos skyrių, kartais labai nustebę klausia: "Dėl ko šis žodis ar posakis yra neteiktinas, nevartotinas? Juk jis taip visų įprastas, vartojamas, tad dėl ko dabar staiga jis pasidarė negeras?" Toks nustebimas yra visai suprantamas, nes dažniausiai mes čia minime tik tolaus žodžius ar posakius, kurie labai mūsų kasdieninėje kalboje įsigalėję, kuriuos vartoja gal net 90% visų mūsų tautiečių; bet vis dėlto tie žodžiai ar posakiai mūsų kalbai yra neteiktini, svetimi, tik vėliau į lietuvių kalba įsibrovę, atėję iš kitų kalbų. Kai kurias tokias aiškias svetimybes vadiname barbarizmais; jie gali būti lengvai atpažįstami. Daugelio tokių lengvai atpažįstamų barbarizmų jau mes esame nusikratę, pakeitę juos, bent mūsų rašomojoje kalboje, savais lietuviškais žodžiais. Blogiau yra su tais žodžiais ar posakiais, kurie yra lietuviški, tik mūsų įprasti vartoti ne ta prasme, kuria jau nuo seno mūsų liaudis juos vartojo. Pamažu mūsų kasdieninėje vartosenoje jie yra praradę savo semantinį tikslumą. Eiliniam žmogui dažnai yra sunku suvokti, kur čia yra tas netikslumas. Čia mums padeda šios rūšies specialistai — kalbininkai. Žinoma, kartais gali suklysti ir kalbininkai, o kartais jiems nusibosta kovoti ir nusileidžia "liaudžiai", ką galima matyti ir "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno" II laidoje. Vis dėlto tai yra reti reiškiniai, tik išimtys. Jeigu mes daugiau dėmesio kreiptume į kalbininkų patarimus bei nurodymus, tai mūsų kalba labai pagerėtų ir priartėtų prie tos lietuvių kalbos, kurią esame paveldėję iš kaimuose gyvenusios mūsų liaudies, dar nesugadintos svetimų kalbų.

įvardžiu vartojimo klaidos

     ANOKI, JOKI, KITOKI, VISOKI — ano-kie, jokie, kitokie, visokie. Įvardžiai anoks, joks, kitoks, visoks daugiskaitos vardininke turi galūnę -ie. Su trumpuoju galūniniu balsiu -i šie įvardžiai vartojami tik kai kuriose tarmėse. Žinoma, jų pasitaiko ir grožinėje literatūroje, kur prireikus juos galima vartoti, bet bendrinėje kalboje tevartotinos daugiskaitos vardininko formos su galūne -ie.

     KAS TAI, KIENO TAI, KOKS TAI — kažkas, kažkieno, kažkoks. Šitie įvardžiai su priedu "tai" yra panašių rusiškų išsireiškimų pamėgdžiojimas. Pvz.: Kas tai (=kažkas) atėjo. Kieno tai (=kažkieno) čia būta. Pas mus buvo atėjęs koks tai (=kažkoks) žmogus. Žinoma, kai tas "tai" yra atskiras įvardis, o ne tik tam tikras "priedas", einąs tuoj po to žodžio, tai jo vartosena po įvardžių kas. kieno, koks yra visiškai taisyklinga, pvz.: Kas tai padarė? Pasakyk man, kieno tai vaikas. Ar jūs galite įsivaizduoti, koks tai darbas?

     NE KURIS — kai kuris, kuris-ne-kuris, tam tikras. Pvz.: Ne kurie ( = kai kurie, kurie--ne-kurie) medžiai jau pradeda sprogti. Ne kuriomis (= kai kuriomis, tam tikromis) dienomis jam užeina priepuoliai.

     TŪLAS reiškia dažnas, ne vienas, daug kas, bet jis yra dažnai klaidingai vartojamas įvardžių kažkoks arba vienas reikšme. Pvz.: Man šią žinią pranešė tūlas (=kažkoks, vienas) pilietis. Neseniai valdybos pirmininkui prisistatė tūlas (= kažkoks) tipelis, pasivadinęs revizorium. Bet įvardis tūlas visiškai tinka tokiame sakinyje: Tūlas (t.y. dažnas, ne vienas, daug kas) gali paklausti, iš kur čia priviso tiek daug svetimtaučių.

Prieveiksmių vartojimo klaidos

     Pavarčius mūsų spaudą, matyti, kad daug kam neaišku, kaip reikia rašyti aukščiausiojo laipsnio prieveiksmius: anksčiausia ar anksčiausiai, daugiausia ar daugiausiai, labiausia ar labiausiai, pirmiausia ar pirmiausiai ir t.t. Taisyklė čia yra labai aiški ir paprasta. Reikia žiūrėti nelyginamojo laipsnio. Jeigu nelyginamojo laipsnio prieveiksmiai turi galūnę -ai ar -i, tai aukščiausiame laipsnyje bus -iai, pvz.: aukštai aukščiausiai, ankstianksčiausiai, dažnaidažniausiai, labailabiausiai, toli toliausiai. Jeigu nelyginamajame laipsnyje yra kitokia galūnė, tai aukščiausiame laipsnyje bus galūnė -ia, pvz. daugdaugiausia, pirmapirmiausia.

     Galima sakyti, kad bendrinėje kalboje ir tevartotini tik šie du aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiai su galūne -ia (daugiausia ir pirmiausia). Neseniai Lietuvoje išleistoje didžiojoje lietuvių kalbos gramatikoje rašoma, kad kai kurie vartojo ir dar tebevartoja daugiau aukščiausiojo laipsnio prieveiksmių su galūne -ia, pvz.: arčiausia, paskiausia, toliausia. Šių prieveiksmių nelyginamasis laipsnis turi galūnę -i (arti, paskui, toli). Bet toliau šioje gramatikoje taip rašoma: "Vis dėlto reikia pasakyti, kad bent raštų kalboje tokio tipo aukščiausiojo laipsnio prieveiksmių ne daugėja, o tolydžio mažėja. Matyti, čia daugiausia lemia nusižiūrėjimas į tuos aukščiausiojo laipsnio prieveiksmius, kurie baigiasi -iai, taip pat toji aplinkybė, kad nenorima formos atžvilgiu suplakti bevardės giminės būdvardžių ir prieveiksmių. Remiantis raštų kalbos vartosenos dažnumu ir bendrais aukščiausiojo laipsnio prieveiksmių raidos polinkiais, šiandien norminiais laikytini aukščiausiojo laipsnio prieveiksmiai: arčiausiai, paskiausiai, toliausiai. Vadinasi, su -ia gale dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje belieka, galima sakyti, tik vienas antras aukščiausiojo laipsnio prieveiksmis: daugiausia, pirmiausia, pirmučiausia. Bet ir jų vartosena, ypač šnekamojoje kalboje, nebėra stabili: pasakoma ir daugiausiai, pirmiausiai. Neretai tie du prieveiksmiai taip ir parašomi, tik toks parašymas netoleruojamas nei mokyklose, nei redakcijose — jis laikomas klaidingu. Vadinasi, einama į visišką aukščiausiojo laipsnio prieveiksmių formos suvienodinimą. Pačiai kalbos praktikai tai yra labai patogu" (Lietuvių kalbos gramatika, II tomas, Vilnius, 1971, 488-489 psl.).

     DVASINIAI — dvasiškai. Iš būdvardžių su priesaga -inis nelinkstama sudarinėti prieveiksmių, todėl reikia taisyti: asmeniniai ( = asmeniškai), eksperimentiniai (= eksperimentiškai) esminiai (=iš esmės), juridiniai (=juridiškai), komandiniai ( = komandomis), moraliniai ( = moraliai). Pvz.: Aš jį pasveikinau asmeniniai (=asmeniškai). Tą tiesą galima įrodyti eksperimentiniai (= eksperimentiškai, eksperimentais). Esminiai (=iš esmės)tie du dalykai yra panašūs. Juridiniai (=juridiškai) į šį klausimą žvelgiant, reikia padaryti visai kitokią išvadą. Mūsų sportininkai, pavieniai žaisdami, pralaimėjo, bet komandiniai (=žaisdami komandomis) laimėjo. Jis moraliniai (=moraliai) yra labai žemai nusmukęs.

     GALIMAI — kiek galima, kiek galint. Pvz.: Ateik galimai (=kiek galima) greičiau. Parink man galimai ( = kiek galima) gražesnį kambarį.

     YPATINGAI reikia skirti nuo ypač. Ypatingai reiškia "nepaprastai, subtiliai", o ypač — "visų pirma, pirmiausia, labiausiai". Pvz.: Jis ypatingai gražiai padainavo kelias daineles. Aš labai mėgstu uogas, ypač žemuoges.