Adomas Galdikas yra vienas žymiausių mūsų dailininkų. Jis turėjo nemažos įtakos jaunesniems tapybos bei grafikos meistrams tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. Tur būt, nedaug lietuvių dailininkų yra turėję tokį puikų pasiruošimą savo profesijai, kaip dail. Galdikas. Meną jisai studijavo Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje.

 

     Savo žinias stengėsi perduoti ir jaunesniajai mūsų dailininkų kartai, 1923-1940 m. būdamas Kauno Meno mokyklos grafikos studijas vedėjas ir 1940-1944 m. Kauno Taikomosios dailės instituto profesorius. Antrojo didžiojo karo metu pasitraukęs į Vokietiją, 1946-1947 m. buvo Ecole des Arts et Metiers Freiburg i Br. profesorius. 1947-1952 m. gyveno Paryžiuje. 1952 m. atvyko į JAV ir apsigyveno Niujorke. Jis čia gyveno iki savo mirties 1969.XII.7.

     Su savo tapybos ir grafikos darbais jis yra dalyvavęs daugelyje meno parodų Amerikoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje. Šių metų kovo mėnesi buvo suruošta jo pomirtinė paroda Čikagoje, Čiurlionio galerijoje. Šį “Laiškų Lietuviams” numerį iliustruojame vienu kitu jo tapybos kūriniu iš šios parodos.

     Už savo kūrinius dail. Galdikas yra laimėjęs ne vieną premiją. Jo darbų yra įsigijusios įvairios meno galerijos Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Jo kūriniai taip pat puošia Vilniaus ir Kauno meno muziejus.