•    Aukščiausiasis Vakarų Vokietijos teismas nusprendė, kad nesiderina su konstitucija neseniai priimtas įstatymas, kuriuo pirmaisiais trimis mėnesiais leidžiama daryti abortą vien motinos pageidavimu.

•    Seniausias pasaulyje kunigas Moreau Amengual mirė Čilėje. Buvo sulaukęs 103 metų.

•    Nauja palaimintąja paskelbta prancūzė vienuolė Marija Eugenija Milleret, seselių vienuolyno įsteigėja. Tai pirmoji paskelbta palaimintąja Šventaisiais metais.

•    Aukščiausiasis JAV teismas patvirtino, kad Michigano valstybės įstatymas, kuriuo valdžios mokyklose draudžiama mokyti gimimo kontrolės ir kuriuo leidžiama tėvams pareikalauti, kad jų vaikai būtų atleisti nuo pamokų apie seksą, nesipriešina JAV konstitucijai.

•    Tarptautinei katalikų spaudos sąjungai priklauso 150 katalikiškų JAV ir Kanados laikraščių bei 300 žurnalų su 23 mil. tiražu.

•    Ekumeninės vienybės klausimais pasitarimas Romoje įvyks birželio mėnesį. Dalyvaus apie 20 žymių katalikų ir kitų krikščionių bažnyčių teologų.

•    Čikagos arkivyskupija atsiklausė parapijų, ar yra reikalinga pagalba maistu neturtėliams. Rasta, kad reikalinga pagalba 52 vietose. Net 141 parapija teikia tų vietų neturtėliams paramą. Ta parama per metus pasinaudojo apie 200,000 žmonių; šalia to dar 25,000 žmonių kasdien gavo nemokamus pietus.

•    Prezidentui Fordui Notre Dame universitetas suteikė teisių garbės daktaro laipsnį.

•    Prancūzijos seminarijose pirmą kartą per paskutiniuosius 11 metų klierikų skaičius padidėjo, o sumažėjo skaičius išstojančių prieš šventimus. Naujai stojančių 1974 m. buvo 194.

•    Čekoslovakijoje komunistai uždraudė dirbti sielovadoje net 500 katalikų kunigų iš krašte esančių 4,000.

•    Dr. John S. Kelly, 53 m., čikagietis, protestuodamas prieš įvedimą tokios negimusių žudymo laisvės Amerikoje, drauge su savo žmona ir penkiais (iš 14) vaikais išemigravo į Airiją.

•    Jungtinių Tautų Maisto ir Žemdirbystės organizacija, įvertindama motinos Teresės "pavyzdingą meilę ir susirūpinimą badaujančiais ir neturtingiausiais iš neturtingųjų", nukalė vadinamą Ceres medalį, kurį pardavinėjant gautasis pelnas bus panaudotas paremti motinos Teresės didelio pasišventimo darbą. Jos prieš 25 m. įsteigtas Meilės misijonierių vienuolynas, globojąs pačius neturtingiausius ir kitų nenorimus ligonius, dabar yra paplitęs 17-je kraštų.

•    Tarpkonfesinė organizacija Religion in American Life šiemet savo aukščiausią 5,000 dol. premiją paskyrė katalikui J. Peter Grace, aktyviam jaunimo organizatoriui. Jis šią sumą atidavė savo parapijos bažnyčiai.