•    Milano kardinolas Colombo, surinkęs aukas iš 1.200 parapijų, perdavė 200.000 dolerių šelpti šeimoms darbininkų, kurių fabrikai dėl darbo ginčų buvo uždaryti. Šalpos sumą kardinolas padalino trims darbininkų unijoms.

•    Kun. Gabriele Allegra, kuris 1945 m. tarpininkavo sąjungininkų pasitarimuose dėl taikos su japonais, mirė Hong Konge, sulaukęs 68 m. Buvo pranciškonų misijonierius.

•    Panamos vyskupai savo ganytojiškame laiške, skaitytame visose parapijose, įžymių piliečių deportavimą pavadino laužymu konstitucijos teikiamų asmens laisvės garantijų.

•    Reikalaudami atšaukti nuostatus, leidžiančius taip lengvai žudyti negimusius kūdikius, sausio 22 d. Vašingtone demonstravo tarp 25 ir 50 tūkstančių žmonių. Negimusių kūdikių žudymas labai paplitęs. Vien Niujorke nuo 1971 m. buvo padaryta 850.000 "legalių" abortų.

•    Seselė Marija Rieckelman, priklausanti Maryknoll bendrijai, turinti gydytojos ir psichiatrės diplomą, pakviesta koordinatore sveikatos reikalams JAV Katalikų konferencijos Socialinės pažangos skyriuje.

•    Drabužių rinkliavoje Padėkos dienos proga JAV katalikai surinko 12,5 milijonų svarų; jų vertė apie 25 mil. dol.

•    JAV-se 87 kunigai yra pasišventę darbuotis su kurčiais. Du kurtieji nuo gimimo, Ray Leming ir Tom Coughlin, studijuoja teologiją, patys pasiryžę darbuotis tarp kurčiųjų.

•    Čenstakavos šventovę par metus aplankė apie 9.000 maldininkų iš JAV-bių.

J.C. studentų tautinių šokių grupė šoka “Malūną”

Jaunimo Centro choras “Audra” su dirigentu F. Strolia

•    Kard. Vyszynski stipriai pasmerkė dialektinio materializmo žalingus padarinius lenkų tautinei kultūrai.

•    Ukrainiečių kardinolas Slipyj Romoje atnašavo šv. mišias, maldoje prisimindamas tris ukrainiečių kunigus, kuriuos tėvynėje paskutiniu metu nužudė komunistai už tai, kad tie kunigai atlikinėjo sielovados pareigas.

•    Jau devintas tomas dokumentų apie Šv. Sosto veiklą II Pasaulinio karo metu išleistas Romoje. Šiame leidiny išryškinama plati Vatikano veikla, teikiant pagalbą belaisviams, pabėgėliams, tremtiniams, gelbint nacių persekiojamus žydus.

•    Pasaulyje yra 2.231 katalikų vyskupija. Rytų Bažnyčia, kuri yra vienybėje su R. katalikais, turi 26 vyskupijas, vadinamas eksarkatais. Dabar yra 120 kardinolų. Pasauly veikia 46 katalikų universitetai, 31 bažnytinių mokslų fakultetas ir 33 teologijos fakultetai prie valstybinių universitetų. Tai praneša naujas "Popiežiškasis metraštis". Jame pažymima, kad nė viena Lietuvos vyskupija neturi vyskupo ordinaro, o valdomos administratorių ar kapituliarinių vikarų. Minimi lietuviai vyskupai užsieny, sąrašuose yra ir Lietuvos diplomatinė atstovybė prie Vatikano, įtraukta ir Šv. Kazimiero kolegija.

•    Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos dešimt pirmųjų numerių bus išleista italų kalba. Leidžia nauja Matrionos leidykla, pasiryžusi pirmon eilėn leisti Sovietų disidentų veikalus.

•    Angolą užimant komunistams, jausdami grėsmę gyvybei, pabėgo nuo jų daugiau kaip pusė katalikų misijonierių, kurių Angoloje dirbo daugiau kaip 300.

•    Garsiąją Argentinos Lujano Marijos šventovę 1975 m. aplankė apie 700.000 maldininkų.

•    Pirmą kartą nuo kryžiaus karų įvyko katalikų ir mahometonų delegacijų draugiškas pasitarimas Tripoly, Libijoje. Posėdžiai vyko vasario mėnesį, užsitęsė 5 dienas. Juos finansavo Libija. Tarėsi musulmonų vadai su Vatikano nekrikščionių sekretoriato delegacija, kuriai vadovavo pats sekretoriato prezidentas kard. Sergio Pignedoli. Be abiejų delegacijų dar dalyvavo daugaiu kaip 300 stebėtojų iš 43 kraštų ir 120 korespondentų.

•    Paryžiaus kardinolas Francois Marty paskelbė, kad vadinamoji Suvienijimo Bažnyčia, vadovaujama jos kūrėjo Sun Myung Moon, yra "labai pavojinga sekta".

•    Vysk. Henryk Gulbinowicz, 51 m., yra paskirtas Wroclavo arkivyskupu. Po Varšuvos ir Krokuvos tai trečia savo svarbumu arkivyskupija Lenkijoje. Spaudoje pažymima, kad arkiv. Gulbinowicz yra gimęs Sukiškėse, netoli Vilniaus, taigi — Lietuvoje. Nuo 1970 m. jis buvo Vilniaus arkivyskupijos apaštališkasis administratorius.

•    Pranciškonai archeologai Galilėjos jūros pakrantėje atkasė namo griuvėsius, kur rasta 130 įvairių graikiškų, lotyniškų, aramaiškų ir senovės siriškų įrašų, kuriuose kelis kartus minimas Jėzaus vardas, o taip pat Petro vardas suminėtas du kartus. Ten rastas ir šv. Morkaus evangelijos skyrius, kur kalbama apie šv. Petro uošvienės išgydymą. Spėjama, kad tai gali būti šv. Petro namų liekanos.

•    Nauju Westminsterio arkivyskupu, vieton mirusio kard. J. Heenan, popiežius Paulius VI paskyrė benediktinų abatą Basil Hume. Pirmas atsitikimas, kad į tą aukščiausią D. Britanijos hierarchijos postą paskirtas vienuolis.

•    Kardinolui Suenens, 71 m., paskirta Templetono fondo 80.000 dol. premija. Kard. Suenens, Belgijos primas, buvo Bažnyčios reformų šalininkas. Templetono premija yra įsteigta to pat vardo finansininko presbiteriono. Pirmą kartą 1973 m. ji buvo skirta Indijoje apaštalaujančiai motinai Teresei, 1974 m. — broliui Roger, protestantui, Taizės bendruomenės nariui. 1975 m. — indų filosofui ir valstybininkui Radhakrishnan.

•    Pietų Afrikos kunigų taryba pasisakė, kad yra nusistačiusi palaikyti neturtingųjų ir prispaustųjų reikalus.

• Šv. Juozapo ligoninės Phoenixe Neurologiniam institutui vienas aukotojas, kurio pavardė neskelbiama, paaukojo 2 mil. dolerių.

• Kinijoje dar yra 123 jėzuitai: 83 kunigai ir 40 brolių. Nė vienas negali eiti pareigų. Daugelis ištremti ar kalinami. Nuteistiems kalėti 20-čiai metų po 10 metų buvo leista parvykti į namus atostogų.

•    Vykdant atnaujinimus Šv. Lauryno bažnyčioje, Florencijoje, požemyje ant vienos sienos buvo rasti gerai išsilaikę piešiniai, kurie priskiriami Michelangelo. Ir kitame kambary po tinku rastas ant sienos paveikslas, kuris, manoma, esąs Michelangelo.

•    Vietname komunistai suvalstybino visas mokyklas, o jų pusė (Pietų Vietname) buvo katalikiškos. Kadangi trūksta mokytojų, tai dar paliekami mokyklose ir kunigai, broliukai, bet direktorium skiriamas komunistas. Jaučiamos pastangos paralyžuoti religijos įtaką.

•    Kardinolui L. Shehan, Baltimores arkivyskupui, jau dabar pasitraukusiam į pensiją, JAV Žydų komitetas suteikė tarpreliginį žymenį.

•    Venecijos miestas dar nėra taip artimame skendimo pavojuje, bet jo bažnyčių tinkas lupasi, geležis rūdija, ima į jas sunktis vanduo.

•    Vokiečių katalikų speciali organizacija Vakarų Vokietijoje pastoviai rūpinasi daugiau negu 300.000 pasaulio raupsuotųjų, jiems teikdama medicinišką ir kitokią pagalbą, išlaikydama specialias ligonines, klinikas. Praėjusiais metais šios vokiečių organizacijos pastangomis buvo įgyvendinta daugiau negu 200 projektų įvairiuose pasaulio kraštuose, kur dar yra raupsuotųjų.