Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

POSAKIAI SU ŽODŽIU AŠARA

     Mūsų liaudies posakiai su žodžiu ašara dažniausiai atitinka veiksmažodžius verkti, pravirkti, apsiverkti ir pan. Keletas šio tipo posakių turi ir kitokių reikšmių: visai nedaug, truputį, ničnieko ir pan.

     AŠARĄ IŠLEISTI, BRAUKTI, IŠLIETI, NULAŠINTI — verkti, apsiverkti: Kad bent ašarą būtų išleidęs, pačią laidodamas. Be reikalo brauki ašaras dėl niekų. Oi, vaikeli, kiek ašarų dėl tavęs išliejau. Ten gyvenant, jai reikės ne vieną ašarėlę nulašinti.

     AŠAROMIS APSILIETI, APSIPILTI — apsiverkit: Rodos, aš jai nieko blogo nepasakiau, bet ji tuoj ašaromis apsiliejo. Kai tik pradedi su ja tuo klausimu kalbėti, tuoj ašaromis apsipila.

     KRUVINOMIS AŠAROMIS APSIPILTI — labai verkti: Širdis man ne kartą kruvinomis ašaromis apsipylė.

     ARTI AŠAROS — labai greitai verkti, pravirkti: Jis jau toks didelis, bet dėl kokio nors menkniekio jam labai arti ašaros.

     AŠAROS GREITAI IŠDŽIŪSTA — greitai nustoja verkti, apsiramina: Nesijaudink — jis greitai pravirksta, bet dar greičiau jam ašaros išdžiūsta.

     AŠAROS KAIP LIETUS LYJA — labai verkia: Kai jis motiną laidojo, tai ašaros kaip lietus lijo.

     DŽIAUGSMO AŠAROS BYRA — yra labai patenkintas: Ten jis toks laimingas, kad dažnai džiaugsmo ašaros byra.

     NEBRANGIOS AŠAROS — labai greitai, be svarbios priežasties atsirandančios ašaros: Jai labai nebrangios ašaros, kad tik kas — ir verkia.

     ARTI AŠARŲ BŪTI — vos neverkti: Neerzink jo, matai, kad jis yra arti ašarų.

     AŠARŲ IR SU KABLIU NEIŠTRAUKSI — nepravirkdinsi: Jis yra stiprus — ašarų jam nė su kabliu neištrauksi.

     AŠARŲ PAKALNĖ — šios žemės gyvenimas: Žmogus turi daug pavargti šioje ašarų pakalnėje.

     AŠARŲ KLANUS PRIVERKTI — labai daug verkti: Kai mirė motina, ji ašarų klanus priverkė.

     LIGI AŠARŲ PRIVARYTI — labai prajuokinti arba pravirkdyti: Jis taip įdomiai moka pasakoti, kad mane ligi ašarų privarė. Jis tiek tą vaiką erzino, kankino ir ligi ašarų privarė.

     SŪRIŲ AŠARŲ RAGAUTI — daug verkti: Kai tu už jo išeisi, tai ne kartą reikės sūrių ašarų ragauti.

     AŠARĄ IŠSPAUSTI — verkti, pravirkti: Nors buvo matyti, kad jis daug kenčia, bet stovėjo toks ramus, nė ašaros neišspaudė.

     AŠARAS ŠLUOSTYTI — raminti: Kai išeisi iš motinėlės globos, tai nebus tau kam nė ašaras šluostyti.

     Į AŠARAS ĮVARYTI — pravirkdinti: Tiek jis ją barė, iki į ašaras įvarė.

     AŠAROMIS  APLAISTYTI — apverkti: Jau prieš dešimt metų aš savo tėvelį ašaromis aplaisčiau.

     SAUSOMIS AŠAROMIS arba KROKODILO AŠAROMIS RAUDOTI — veidmainiškai, nenuoširdžiai verkti: Netikėk jam — jis tik krokodilo ašaromis verkia.

     AŠAROSE MIRKTI — nuolat verkti: Kai ji ištekėjo už to girtuoklio, tai nuolat ašarose mirksta.

     NĖ AŠAROS — ničnieko: Užtruko ta musų karvutė — pieno nė ašaros.

     KIEK KATINAS AŠARŲ — visai nedaug: Jis turi tiek pinigų, kiek katinas ašarų.

     BENT AŠARĖLĘ — truputį: Taip esu ištroškęs, kad gaučiau vandens bent ašarėlę.

GALIME APSIEITI BE TAŠKU

     Mūsų spaudoje galima pastebėti, kad kai kurie sudėtinių pavadinimų santrumpose deda taškus, o kiti jas rašo be taškų. Reikėtų vienodumo. Nėra jokio reikalo čia dėti taškus, tad rašykime: JAV (Jungtinės Amerikos Valstybės), PLB (Pasaulio Lietuvių Bendruomenė), LŽS (Lietuvių Žurnalistų Sąjunga).

NETINKAMAS PRIELINKSNIO PRIE VARTOJIMAS

     Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Vilnius 1972) mini tokius prielinksnio prie vartojimo atvejus: 1. žymint vietą ar daiktą, šalia kurio kas yra ar vyksta: Sėdi prie stalo. Gyvenu prie ežero. Antys plauko prie kranto. Gyvenu prie dukters. Turi duonos ir prie duonos; 2. žymint veiksmo kryptį: Priėjo prie vandens. Vadink svečius prie stalo. Slinkis arčiau prie manęs; 3. žymint veiksmo objektą: Prisistatė prie darbo. Sėskis prie vakarienės. Eisime prie rugių (rugių kirsti); 4. žymint asmenį ar daiktą, kurio buvimo metu kas vyksta: Prie tėvo gyvos galvos. Prie keturių akių (dviese) pasikalbėkime. Skaito prie lempos šviesos. Prie vaikų taip nekalbėk. Prie caro sunku buvo gyventi. Prie vokiečių naminį tabaką rūkėme; 5. žymint kokybę: Žemė prie smėlio (smėlėta). Vyras prie sveikatos (stiprus). Žmogus prie pinigo (turtingas). Vaikas jau visai prie ašarų (rengiasi verkti); 6. žymint darbo vietą: Dirba prie plento. Gavo darbo prie melioracijos; 7. žymint artėjantį laiką: Saulė prie laidos. Darbas eina prie pabaigos; 8. vartojamas su kai kuriais veiksmažodžiais bei šiaip pastoviuose posakiuose: Kalba priklauso prie visuomeninių reiškinių. Pasiliko prie savo nuomonės. Reikia taikytis prie aplinkybių. Mėlynos akys jai labai tiko prie tamsių plaukų. Pripratome prie šalčio. Tu prie manęs nesikabink!

     Tačiau kartais tenka nugirsti tokius pasakymus: Prie geriausių norų aš negalėjau to darbo atlikti. Prie progos aš pas tave užeisiu. Tokie posakiai mūsų kalbai neteiktini. Tai svetimų kalbų įtaka. Šiuos sakinius galime išreikšti įvairiais kitais būdais, pvz.: Kad ir labai norėdamas (kad ir labai norėčiau, nors ir turėdamas geriausių norų ir pan.), negalėjau to darbo atlikti. Pasitaikius progai (suradęs progą, esant progai ir pan.), aš pas tave užeisiu.

AR NE PER DAŽNAI “EILIUOJAME”?

     Dažnai mes vartojame žodį eilė ten, kur kitas žodis daug tiksliau ir paprasčiau išreikštų norimą mintį. Pvz.: Jau eilė metų praėjo nuo to įvykio. Jis parašė visą eilę straipsnių. Daug aiškiau šiuos sakinius galima taip išreikšti: Jau daug (arba keletas) metų praėjo nuo to įvykio. Jis parašė keletą (keliolika, nemaža, daug) straipsnių.

     Taip pat be tos eilės galime apsieiti ir tokiuose sakiniuose: Šis klausimas buvo svarstomas pirmoje eilėje ( = pirmiausia, visų pirma). Aš jį sugavau meluojant eilėje atvejų ( = daugeliu atvejų, kai kuriais atvejais, dažnai, neretai). Eilė šeimų ( = daugelis, nemaža šeimų, kai kurios šeimos) išsikėlė į Floridą. Tau teks kalbėti paskutinėje eilėje (=paskutiniam, paskiausia, vėliausia, pabaigoje).

     Tačiau žodis eilė visiškai tinka vartoti tokiais atvejais: Salėje aš sėdėjau paskutinėje eilėje, o jis — pirmoje. Prie krautuvės stovėjo didelė eilė žmonių. Šiandien man yra eilė budėti. Apdalink dovanomis visus iš eilės. Jis yra mano antros eilės pusbrolis.

 


 

•    Katalikų bibliotekininkų suvažiavimui Čikagoje balandžio 19-22 d. buvo parinktas šūkis: "Bendravimas tarp bibliotekų; drauge pirmyn tikėjime!"

•    Kanados katalikų organizacijos tuojau po žemės drebėjimo Guatemalos nelaimingiesiems išsiuntė 100.000 dol.

•    Tikėjimo platinimo draugija, kurios centras Niujorke, Gvatemalos nukentėjusiems pasiuntė 50.000 dol.