•    Kroatijoje į Soliną buvo susirinkę per 90.000 žmonių, švenčiant tautinės Marijos šventovės įkūrimo 1000 m. ir krikščionybės įvedimo 1300 m. sukaktis.

•    Ghanoje, Afrikoje, iš 10 mil. gyventojų daugiau kaip milijonas yra katalikai. Su jais darbuojasi 350 kunigų, apie 100 brolių vienuolių ir apie 400 seselių. Dviejose seminarijose yra arti 1000 klierikų. Katalikų mokyklas lanko per 30.000 auklėtinių.

•    JAV vaikai, paskatinti Šventosios vaikystės sąjungos, per 1975 metus vietinėms ir užsienio misijoms suaukojo 2,5 mil. dolerių.

•    Vatikano nuosprendžiu, galima atnašauti viešas šv. mišias už mirusį nekataliką, jeigu to prašo giminės, draugai ar velionio pavaldiniai, bet gavus leidimą vyskupo, kuris nustato, ar tai nesudarys papiktinimo.

•    Kardinolas J. Hoeffneris išrinktas Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininku vieton mirusio kard. J. Doepfnerio.

•    Švč. M. Marijos statula, 40 pėdų aukščio, pastatyta Eastporte, L.I., N.Y., JAV-se.

•    Lenkijos katalikų vyskupai įteikė prašymą vyriausybei, kad būtų vėl priimti į darbus tie darbininkai, kurie buvo atleisti dėl demonstracijų.

•    Prezidentas Fordas vienoje spaudos konferencijoje pasisakė, kad jis meldžiasi prieš sunkesnius politinius sprendimus ir Šventojo Rašto ištraukas paskaito su žmona kuone kasdien.

•    Anglikonų kunigas Bill Schuyler perėjo į katalikybę. Jis studijas ėjęs Prancūzijoje, Anglijoje, Belgijoje ir Romoje, kur dalyvavo ekumeniniuose susirinkimuose ir suartėjo su katalikais. Atsivertęs, katalikybės tiesose dar gilinosi Šv. Jono seminarijoje, Minnesotoje. Dabar jis ruošiasi būti katalikų kunigu. Dėsto tikybą parapinėje mokykloje, lanko ligonius, pamokslauja, dalina Šv. Komuniją, taip pat dėsto muziką ir vargoninkauja per pamaldas Šv. Pijaus bažnyčioje, Reynoldsburge, Ohio.

• Kun. Robert Hupp, Berniukų miesto Omahoje- Nebr., direktorius, buvo paskirtas vyriausiu nariu JAV delsgacijos Jungtinėse Tautose, kai ten kalbėjo Sov. Sąjungos Užsienio reikalų ministeris Gromyko, netiesiogiai puldamas JAV dėl Pietų Afrikos. Kun. Hupp yra prezidento Fordo paskirtas visuomenės atstovu į 31-mą Jungt. Tautų sesiją. Kai Gromyko kalbėjo, JAV delegacijos vyresnių atstovų nebuvo, ir kun. Hupp buvo tuo metu JAV delegacijos vadovu.

•    Pradėdami švęsti 750 m. sukaktį nuo šv. Pranciškaus mirties, 2000 pranciškonų pėsti ėjo 31/2 mylių į kalną prie šv. Pranciškaus karsto, tuo pabrėždami šių sukaktuvinių metų reikšmę.

•    Notre Dame universitetui 17.813 buvusių jo auklėtinių praeitais metais suaukojo 3.023.424 dol.

• Marijos kongresas Sydnėjuje, Australijoje, užtruko dvi savaites- Dalyvavo tūkstančiai dvasiškių ir pasauliečių.

•    Kard. Doepfnerio kapą Miunchene, Vokietijoje, per 20 d. po mirties aplankė apie 300.000 žmonių.

• Vokietijoje, vadinamoje Trijų Karalių rinkliavoje, buvo surinkta per 5 mil. markių. Tos aukos paskirtos finansuoti motinos Teresės vaikų ir jaunimo pagalbos akciją Indijoje.

• Leningrado stačiatikių teologų grupė verčia Šv. Rašto Naująjį Testamentą į dabartinę rusų kalbą. Spausdinama patriarchato laikrašty.

•    Švedų liuteronų kunigas G. Hillerdal dienrašty "Svenska Dagbladet" parašė apie katalikų Bažnyčios nepaprastą gyvastingumą tame krašte. Katalikų skaičius ten augąs ne tiek dėl imigracijos, kiek dėl vis gausėjančio švedų apsisprendimo už katalikybę.

•    Lojolos universitetas Čikagoje iš savo buvusio auklėtinio adv. James A. Dooley gavo 100.000 dol. auką teisių studijoms plėsti.

•    Vokietijos katalikų organizacija Caritas per vienerius metus pasiuntė Libano gyventojams, nukentėjusiems nuo civilinio karo, 2 mil. 700 tūkst. markių.

•    Ispanų parlamentas be debatų ratifikavo naujai pertvarkytą konkordatą su Vatikanu.

• Katalikų šalpos tarnyba pabėgėliams po sunkaus mūšio ties Tell al-Zeater į Libaną iš JAV nusiuntė 2.500 antklodžių 10.000 dol. vertės.

•    Indijos valstijoje Manharashtra, kuri turi daugiausia gyventojų visame krašte, išleistas nuostatas, kad tėvai, turį tris ar daugiau vaikų, turi būti sterilizuojami.

• Lawrence Welk, nuo 1955 m. vadovaująs plačiai pamiltai televizijos programai, įsijungė į Moralumo komunikacijos priemonėse organizaciją, kuri kovoja prieš nepadorumus televizijoje, filmuose.

•    Net 1.930 lenkų misijonierių šiuo metu dirba Afrikos, Pietų Amerikos, Okeanijos ir Azijos katalikų misijose.

•    Japonijoje iš 112 mil. gyventojų katalikų tėra 377.687, bet iš ten besidarbuojančių 1.923 kunigų net 820 yra japonai, o iš 404 klierikų — 373 japonai. Dauguma iš 390 broliukų ir 6.764 vienuolių seselių yra japonai. Katalikų mokyklose, kurių tarpe yra 12 universitetų ir 603 vaikų darželiai, yra 286.860 studentų ir moksleivių.

•    Ekvatorialinėje Gvinėjoje, kaip praneša pabėgėliai, prezidento uždrausta parinkti vaikams krikščioniškus vardus. Vaikai turi atlikti karinį apmokymą, daugelis opozicijos vadų yra išžudyta, beveik trečdalis gyventojų pabėgo iš krašto nuo to laiko, kai prez. Macias paėmė valdžią. Ekv. Gvinėja teturi apie 300.000 gyventojų.

• Skotas kankinys John Ogilvie buvo spalio 17 d. Pauliaus VI iškilmingai paskelbtas šventuoju. Tai pirmas skotas, paskelbtas šventuoju. Gimęs 1579 m., jis Paryžiuje buvo įšventintas kunigu ir persekiojimo metu grįžo į Škotiją apaštalauti. Buvo sugautas ir pakartas 1615 m„ palaidotas nusikaltėlių kapinėse. Savo pamoksle Paulius VI pažymėjo, kad šio jėzuito kankinio paskelbimas šventuoju bus kartu ir pasisakymas prieš prievartos naudojimą.

•    Prancūzijos katalikų mokyklose mokosi daugiau kaip 1.900.000 vaikų, ir jų skaičius auga. Net daugelis kairiųjų savo vaikus leidžia į katalikų mokyklas.

•    Peru, Pietų Amerikos, vyskupai savo ganytojiškame laiške stipriai pasisakė prieš marksizmą, bet drauge priminė vyriausybės pareigą tvarkyti, kad visi būtų aprūpinti darbu, kad būtų mokamas reikiamas atlyginimas, kad būtų leista sėkmingai organizuotis darbininkų unijoms ir kad būtų tinkamai aprūpinami varguoliai.

•    Čekoslovakijoje pabaudomis slegiami ar kalinami kunigai už savo pareigų ėjimą, kaip pvz. vaikų mokymą tikybos. Naudojamos įvairios piiemonės atgrasyti tėvus nuo religinio vaikų auklėjimo.

• Arkiv. Edvard D. Hovard lapkričio 5 d. sulaukė 99 m. amžiaus- Tai jau pensijon išėjęs buvęs Portlando, Oregon, arkivyskupas.

•    Kard. G. Lercaro mirė Bolognoje, Italijoje, sulaukęs 85 m. lis buvo vienas iš liturginės reformos vadovų.

•    Bažnytinių teisių specialistų (kanonistų) sąjungos suvažiavime Filadelfijoje priimtos rezoliucijos, remiančios plėtimą moterų teisių bažnytiniame gyvenime, leidžiant gerai pasiruošusioms sakyti pamokslus, užimti tarnybas bažnytiniuose teismuose ir administracijoje, kur nereikia šventimų.

•    Kun. loao Bosco Penido Burnier, 59 m. amžiaus jėzuitas, buvo nušautas policininko Diamantino nuovadoje, centro-vakarų Brazilijoje. Jis nuėjo su vysk. P. Casaldaliga pasiteirauti apie dvi areštuotas moteris, kurios buvusios kankinamos. Kai jie paklausė apie tas kalinamąsias, policininkas išsitraukė revolverį ir šūviu į galvą kunigą nušovė.

•    Vatikanas ir Islandija nutarė užmegzti diplomatinius santykius. Pronuncijumi Islandijai skiriamas arkiv. J. Zabkar, 61 m.. Apaštališkasis Delegatas Skandinavijai. Islandijoje iš 225.000 gyventojų tik 1.300 katalikai.

•    Springfieldo, III., vyskupijoje paskutiniu metu pašaukimų į kunigus padaugėjo tris kartus.

•    Viešosios nuomonės tyrimo instituto direktorius dr. George Gallup pareiškė, kad Amerika yra viena iš labiausiai religingų šalių. Tikėjimas ypač giliai jaučiamas jaunimo tarpe. Religija atlieka labai didelį vaidmenį JAV visuomeniniame gyvenime, demokratinės santvarkos stiprinime.

•    Astronautas John McDevitt jau keturioliktą kartą išrinktas Kolumbo Vyčių (amerikiečių katalikų organizacijos) vyriausiu vadovu. Šiam sąjūdžiui priklauso 1.200.000 narių.

•    Vokietijoje veikia Katalikų statybininkų organizacija, įsteigta belgų vienuolio W. Straaten. Jos nariai be atlyginimo pašvenčia laiką statymui prieglaudų, ligoninių, mokyklų, bažnyčių, namų neturtėliams. Bendradarbiaujant daugiau kaip 140.000 savanorių, ši organizacija Europoje numato įvykdyti apie 100 įvairių projektų.

•    Indijos policija musulmonų apgyvendintame Pradesh krašte šaudė į gyventojus, protestuojančius prieš priverstiną sterilizaciją. Buvo užmuštų.

•    Airijos vyskupai pasmerkė Šiaurės Airijos prievartos veiksmus, kaip barbariškumo nusikaltimus, kurie priešingi viskam, ką Evangelija skelbia. Už juos yra atsakinga maža grupė žmonių, praradusių tikrą moralinę nuovoką, — skelbia vyskupai.

•    Hong Konge 1977 m. vasario 28 - kovo 6 d. įvyks Azijos katalikų atstovų simpoziumas, svarstant Bažnyčios tarnybą. Simpoziumą globoja Azijos vyskupų konferencija.

•    JAV katalikai 1974 m. suaukojo 23 mil. dolerių misijoms — netoli pusės viso pasaulio katalikų misijoms teikiamos paramos, kuri siekia 50 mil. dol.

•    Naujas Bažnyčios teisynas (kanonai) rūpestingai ruošiamas komisijos, kurią popiežius Paulius VI sudarė prieš 13 m., bet kuri intensyviai darbą pradėjo vykdyti tik po II Vatikano suvažiavimo. Surinko pasiūlymus iš pasaulio vyskupų, katalikų universitetų ir paruošė naujo teisyno projektą, turintį 1440 paragrafų, suskirstytų į septynias knygas.

•    Švč. Trejybės kolegija Vašingtone, D.C., yra JAV-se seniausia moterų kolegija. Ji į-kurta Notre Dame de Namur seserų 1897 m.