Antanas Saulaitis, S.J.

     Krikščionis Gyvenime knygų serija papildyta penkioliktuoju tomu — kun. dr. Prano Manelio (mirė 1977.IV.10) Kristus ir EucharistijaDievo veikla išganymo istorijoje. 384 psl. knyga išleista a.a. kun. Antano Vilkaičio lėšomis, spausdinta Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų spaustuvėje. Kaina 7 dol.

     Kristus ir Eucharistija yra dogmatinės teologijos veikalas. Autorius Eucharistinę temą ima gan plačiai, pasinaudodamas ne tik moderniais teologijos vadovėliais, bet ir cituodamas Šv. Raštą, Bažnyčios Tėvus, Rytų Bažnyčios nutarimus, įvairių amžių teologus, visuotinių suvažiavimų dokumentus. Sklandus, trumpi sakiniai padeda skaitytojui sekti mokslinę studijos logiką, bet temų plati apimtis reikalauja aiškinimą labai atidžiai sekti. Santraukos ir kartojami dėsniai išlaiko knygos vientisumą ir aiškumą.

     Gausios citatos iš visų Bažnyčios istorijos laikotarpių lietuviui skaitytojui duos suprasti, kad Eucharistinės teologijos ir liturginės praktikos kitimas yra nuolatinis, o ne tik Vatikano II padaras. Išvis, imdamas pavyzdžius iš Rytų ir Vakarų Bažnyčios liturgijos, autorius netiesiogiai parodo glaudų ryšį tarp tikėjimo tiesų ir Dievo garbinimo. Knygos tikslas, atrodo, yra paaiškinti ir išaiškinti, kiek tai įmanoma, Eucharistinės puotos ir aukos paslaptį, o ne tos paslapties teologijos aiškinimo ar vystymosi istoriją.

     Šeši studijos skyriai yra šie: Kristus ir jo buvimas bei veikla istorijoje, Eucharistija ir jos teologijos istorinė apžvalga, Kristaus buvimas Eucharistijoje, Transsubstancijacija arba peresminimas. Eucharistinis bendravimas arba komunija, Eucharistija kaip auka. Vystydamas teologinę mintį, autorius Eucharistijos aiškinimą nuolat palaiko Dievo santykių su žmogumi lygyje, o ne tik pačių daiktavardžių, teologijos terminų, žodinėje plotmėje. Smulkus turinys padės tikinčiajam surasti vietą, kurioje nagrinėjamas koks nors jam rūpimas klausimas, jeigu skaitytojas nesiims iš karto knygos ištisai skaityti.

     Autorius gerai išvysto anoniminio krikščionio idėją, sakramentinio ženklo ryšį su kultu. Dievo sandorą su žmonėmis ir Žodžio liturgijos svarbą (I skyrius); Eucharistinių formų, apeigų kitimą, aukos pokylio sąvoką, Eucharistiją kaip bendruomeninį pergyvenimą ir pačios tikinčiųjų bendruomenės šventimą (II skyrius); tikėjimo ryšį su Eucharistija, įvairius Kristaus tikro buvimo būdus Bažnyčioje ir Eucharistijoje (III skyrius), šventimo (konsekracijos) žodžių reikšmę ir prasmę, filosofinių ir liturginių aiškinimų ypatybes (IV skyrius); dvasinės aukos reikšmę (V skyrius); kryžiaus aukos ryšį su mišių auka (VI skyrius).

     Neišvengiama, kad autorius savo nuožiūra ir taikydamasis prie skaitytojų pabrėžtų tuos Eucharistinės teologijos dalykus, kurie jam atrodo šiuo metu svarbiausi, ir tuo būdu neišryškintų kitų temų, kurias aprašo kiti autoriai. Sunku pasakyti, ar kunigų ir pasauliečių kunigystės sąvokos (ypač I, V ir VI skyriai) pakankamai aiškiai išdėstytos. Gal praktišką ar pastoracinę išvadą skaitytojas turėtų pats išvesti, nes ši knyga nėra pastoracinės, o dogmatinės teologijos studija. Niekur neužsiminta, kad Eucharistija arba Viešpaties Vakarienė, kurią Bažnyčia švenčia, yra suprantama ne tik kaip Paskutiniosios Vakarienės atmintis, bet ir Prisikėlusio Kristaus vakarienių ar buvojimo su savo apaštalais. Knyga būtų praturtinta, jeigu autorius būtų pasirinkęs ją papildyti pirmųjų šimtmečių — primityviosios Bažnyčios — Eucharistinės teologijos studijomis (kaip kun. E. Kilmartin, S.J., darbais).

     Sekdamas tradiciniu paskutiniųjų laikų aiškinimu, autorius liturginiuose tekstuose daugiau išskiria konsekracijos žodžius — kas dogmatiniame veikale suprantamiau, nepaminėdamas, kad liturgine ar pastoracine prasme stengiamasi visą Eucharistinę maldą (prefaciją su kanonu) laikyti viena, ištisine malda. Norėdami išgirsti ir kitus konsekracijos ir duonos bei vyno pakeitimo aiškinimus (reikšmėkaita, tikslokaita ir pan.), skaitytojas kol kas turės pasinaudoti kitataučių studijomis, nes autorius šių naujesnių laikų įžvalgų nesvarsto.

     Sąmoningai nesileisdamos į daugelį konkrečių problemų ir vengdamas polemikos, autorius remiasi daugiau teiginiais. Pavyzdžiui, "visi pakrikštytieji turi teisę dalyvauti Eucharistijoje" autorius nepritaiko Eucharistinei praktikai, kuri beveik visur tebeskiria įvairių konfesijų krikščionis. Protestantų, čia daugiau Liuterio ir Kalvino, Eucharistinę teologiją autorius aiškina senesnių vadovėlių būdu, nors knyga baigta 1976 metais, kada teologai jau buvo priėję prie sąžiningesnių ir istoriškai tikslesnių išvadų.

     Kristus ir Eucharistija yra sudėtinga bet aiški studija. Ii pakankamai tradicinė ir pakankamai povatikaninė, kad lietuvis skaitytojas galėtų savo žinias ir savo tikėjimą papildyti, sustiprinti, į Eucharistinę teologiją įsigilinti. Nesunku knygą skaityti, ir švelniai išvystytos mintys gali padėti į Bažnyčią ir mišias žiūrėti atnaujintu būdu, kuris labai aiškiai kristocentriškas. Krikščionis Gyvenime serija, nuoširdžiai leisdama įvarios rūšies knygas, ne visada pataiko parinkti geros kokybės veikalą, o šį kartą jai pasisekė lietuvių kalba Eucharistinę teologiją pastumti pirmyn.

•    Popiežius Paulius VI rugs. 26 d. sulaukė 80 m. amžiaus. Dieną prieš tai, kalbėdamas 10.000 žmonių miniai, susirinkusiai Šv. Petro bazilikos aikštėje, priminė, kad amžius yra rimtas perspėjimas artėjančios gyvenimo pabaigos šiame pasaulyje. Pagal savo amžių Paulius VI yra geros sveikatos, tik dėl artrito jam sunku vaikščioti.

•    Prez. Carteris pasveikino Paulių VI, sulaukusį 80 m. amžiaus, pabrėždamas popiežiaus nenuilstamas pastangas siekiant žmogaus teisių įgyvendinimo ir įvertindamas jo vadovaujantį moralinį vaidmenį.

•    Laikraščiai "Los Angeles Times", "La Opinion", leidžiami Los Angeles mieste, nutraukė nepadorių, vadinamų "X" filmų skelbimus.

•    Kardinolas Stefan Wyszynski, Lenkijos primas, 76 m. amžiaus, sėkmingai pagijo po kepenų operacijos.

•    Nauju Milwaukes arkivyskupu, vieton pasitraukusio 75 m. arkivyskupo Cousins, paskirtas benediktinų abatas Rembert Weakland.

•    Seselė Janice McLaughlin, Maryknoll bendrijos narė, areštuota Rodezijoje už palaikymą to krašto laisvės kovotojų, išleista grįžti į JAV. Ji gimusi Pittsburghe.

•    Popiežius Paulius VI vyskupų sinode rugsėjo pabaigoje pareiškė, kad jis dėl amžiaus nesitrauks iš savo pareigų.

•    Pasaulio vyskupų sinodas, prasidėjęs rugsėjo 30 d. Vatikane, svarstė katekizacijos klausimus dabarties laikais. Sinode dalyvavo 202 vyskupai, jų tarpe ir iš Lietuvos atvykęs Kauno ir Vilkaviškio vyskupas koadjutorius L. Povilonis.

•    Apie 150 pasaulinio garso mokslininkų ir įvairių tikybinių bendruomenių atstovų Londone dalyvavo Kristaus kūno drobulės studijų simpoziume.