Šiais metais J.E. vysk. Vincentas Brizgys švenčia 50 m. kunigystės jubiliejų. Tas pusšimtis jo gyvenimo metų buvo pašvęstas Bažnyčiai ir Tėvynei. Gimęs 1903 m. lapkričio mėn. 10 d. Plyniuose, Marijampolės apskrity, ir baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, 1922 m. įstojo į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją. 1927 m. buvo įšventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Kalvariją. 1930 m. išvyksta į Romą gilinti studijų. Popiežiškame Grigaliaus universitete gauna filosofijos ir Bažnyčios teisės doktoratus. Grįžęs į Lietuvą, 1936 m. pakviečiamas profesoriauti Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1940 m. paskirtas Kauno vyskupu pagalbininku. Tai buvo jauniausias Lietuvos vyskupas. Šv. Tėvo atstovas Lietuvai arkiv. L. Centoz vysk. Brizgio šventinimo iškilmėse palinkėjo, kad jis būtų pirmasis nepriklausomybę atgavusios Lietuvos kardinolas. Tas linkėjimas gal ir būtų išsipildęs, jeigu Lietuva vėl nebūtų praradusi nepriklausomybės.

J.E. vysk. Vincentas Brizgys

     1940-1941 m., bolševikų okupacijos metu, vysk. V. Brizgys buvo vienintelės neuždarytos kunigų seminarijos Kaune rektorius. 1941-1944 m., vokiečių okupacijos metu, buvo Kauno universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto dekanas. 1944 m. vasarą buvo vokiečių išvežtas į Vokietiją ir apgyvendintas Regensburge, karmelitų vienuolyne. Po karo rusai jam neleido grįžti į Lietuvą.

     1948-1949 m. lankė Amerikos ir Kanados lietuvių parapijas bei misijas. 1949-1951 m. vėl darbavosi Europoje. 1951 m. atvyko į Čikagą ir Vatikano buvo paskirtas rūpintis lietuviais už Europos ribų. Nuo 1960 m. po vysk. V. Padolskio mirties ir nuo 1967 m. po vysk. P. Brazio mirties jam teko rūpintis ir Europos lietuviais, iki šias pareigas galėjo perduoti naujai paskirtam vyskupui A. Deksniui.

     1961-1962 m. dalyvavo Vyskupų ir Diecezijų administravimo komisijoje, ruošiant II Vatikano susirinkimą. 1965 m. popiežius Paulius VI vysk. Brizgiui suteikė Apaštalų Sostui Asistuojančio garbės titulą.

     Vysk. V. Brizgys visą laiką aktyviai dalyvauja mūsų spaudoje ir yra parašęs keletą knygų: Civilinės santuokos klausimai (1939), Marija danguje ir žemėje (1956), Trisdešimt meilės žodžių (1957), Negesinkime aukurų (1959), Religious Conditions in Lithuania under Russian occupation (1958), Katalikų Bažnyčia Lietuvoje (1977). Ši knyga paruošta spaudai ir anglų kalba, bet dar neišspausdinta.

     Vysk. V. Brizgys aktyviai dalyvauja daugelyje lietuvių organizacijų, nuolat rūpindamasis Bažnyčios ir mūsų Tėvynės reikalais. Lietuvos okupantui jis yra didelė ir labai nemaloni rakštis, užtat prieš jį visokiais būdais kovoja ir spaudoje šmeižia.