Algirdo Grigaičio nuotr.

•    Dr. K. Korby, Valparaiso universitete dėstąs liuteronų teologas, kelia balsą, kad liuteronų parapijose būtų grąžinta privati išpažintis.

•    Lietuvių žurnalistų sąjungos vertinimo komisija šiemet žurnalistikos premiją paskyrė kun. J. Vaišniui, "Laiškų lietuviams" redaktoriui už nuopelnus žurnalistikoj ir už sėkmingą vadovavimą Liet. žurn. sąjungai. Už religinį veikalą premija teko prof. dr. A. Maceinai, parašiusiam "Religijos filosofiją". Abidvi premijos po 1000 dol. Jų mecenatas — kun. J. Prunskis.

• Kardinolas Emile Biayenda, Brazanvillės arkivyskupas, buvo kovo mėn. pagrobtas ir nužudytas Kongo valstybėje. Teturėjo 50 m. amžiaus, afrikietis, bet studijas buvo išėjęs Prancūzijoje. Buvo Kongo katalikų vyskupų konferencijos prezidentas. Kur tik įsisuka komunistai, kaip dabar yra Afrikoje, ten vyksta žudynės.

•    Papuasų Naujoji Gvinėja užmezgė diplomatinius santykius su Vatikanu. Ji turi 2,7 mil. gyventojų, kurių 26% katalikai. Tai jau 33-čia valstybė, popiežiaus Pauliaus VI viešpatavimo metu užmezgusi su Vatikanu diplomatinius santykius.

•    Ugandoje vėl leista spausdinti vienintelį Afrikos katalikų dienraštį "Munno", kurį prez. Amino vyriausybė rugpiūčio mėnesį buvo uždariusi. Laikraščio redaktorius Jonas Serwaniko paleistas iš arešto namų. Laikraštis buvo įsteigtas 1961 m. Jau 1966 m. jo kasdienis tiražas buvo 10.000.

•    Michael Mansfield, buvęs senato daugumos vadas, išrinktas labiausiai pasižymėjusiu žmogumi, kuriam Notre Dame universitetas šiemet paskyrė Laetare medalį.

•    Hans Kueng, tarptautinio garso teologas, kurio paskutinė knyga buvo sukėlusi kai kurių abejonių, parašė Vokietijos vyskupams laišką, kuriame pabrėžia, kad jis niekada nėra reiškęs abejonių nei apie Kristų, kaip Dievo Sūnų, nei dėl Švč. Trejybės. Jis nelaikąs savęs neklaidingu ir nekeliąs abejonių dėl Bažnyčios autoriteto.

     Jis pareiškė, kad papildydamas savo knygą "Apie buvimą krikščioniu", aukščiau minėtus paaiškinimus įdės į priedą, kuris bus išleistas pavadinimu "Ar yra Dievas".

• Atrastas etiopiškas Senojo Testamento rankraštis apie 800 m. senumo. Jį atrado dr. W. Macomber, Šv. Jono universitete kataloguodamas gautų iš Etiopijos dokumentų mikrofilmus. Tas radinys padės Šv. Rašto studijoms.

•    Pranciškonų tretininkų penkmetinis kongresas šaukiamas rugpiūčio 4-5 d. Šv. Jono abatijoje, Collegeville, Minn.

•    Nauja Marijos Dievo Apvaizdos brolių vienuolija įsisteigė Ponce, P. R. Tikslas — padėti kunigams sielovados darbe.

•    Biloxi, Miss., vyskupijai paskirtas negras vyskupas Joseph L. Howze, 53 m. Tai pirmas negras vyskupijos valdytojas, paskirtas šiame šimtmetyje JAV-se. Pats pirmasis negras vyskupas ordinaras buvo paskirtas 1875 m. Portlando, Me., vyskupijai, bet jo tėvas buvo airis, o motina negrė.

•    Stiprėja kova prieš pornografiją Kanadoje, kur tuo klausimu paskelbė atsišaukimą Toronto arkiv. Ph. F. Pocock, anglikonų vysk. L. Garnworthy, o United Church įsteigė specialų komitetą tam klausimui tirti. Prie šio sąjūdžio dedasi ir graikų ortodoksų bažnyčia, baptistai, Išganymo armija ir organizacija "Piliečiai už dorą".

•    Kolumbijos vyskupų konferencija pasmerkė radikaliuosius katalikus, siekiančius jungti krikščionybę su marksizmu.

•    Stačiatikių kun. Vasyl Romajuk Aukščiausiam Sovietų prezidiumui Maskvoje pranešė, kad jis atsisako pilietybės tokios valstybės, kurioje per paskutinius dešimtmečius įvykdyta tiek daug veiksmų prieš teisingumą, taiką ir žmoniškumą.

•    Teisė gyventi — sąjūdis prieš abortus — šaukia savo suvažiavimą Čikagoje, Conrad Hilton viešbuty, birželio 16-19 d. Ta proga Čikagos stadiono patalpose bus speciali programa, kur dalyvaus vadinamoji dainuojančių kaubojų pora — Roy Rogers ir jo žmona Dale Evans.