E. S.

REDAKCIJOS PASTABA

     Šių metų vasario mėn. numeryje, įvesdami šį naują mokslo skyrių, rašėme, kad jame stengsimės supažindinti mūsų skaitytojus su įvairių sričių mokslininkais, ypač lietuviais, kurių jau nemaža turime. Kvietėme visus bendradarbiauti. Pačiam mokslininkui apie save rašyti gal ir nepatogu, bet jis galėtų duoti reikiamų žinių apie savo mokslinius pasiekimus šeimos nariams ar draugams, kurie galėtų paruošti straipsnį. Tad labai laukiame visų talkos.

     Šiame numeryje rašome apie jauną mokslininką dr. Arūną Šlekį. Matysite, kad čia bus labai daug nelietuviškų žodžių, daug angliškų mokslo terminų. Čia taip pat mūsų mokslininkai galėtų padėti, sugalvodami ..angliškiems ..terminams ..lietuviškus atitikmenis. ..Jau daugelis skaitytojų yra klausę, kaip į lietuvių kalbą galime versti anglų kalbos žodį "computer". Lietuvoje 1975 m. išleistas anglų-lietuvių kalbų žodynas duoda tokį šio žodžio vertimą: "elektroninė skaičiavimo mašina". Žinoma, tai nepatogus trijų žodžių terminas. Lauksime, kol Lietuvos kalbininkai sugalvos geresnį terminą, o dabar galime vartoti žodį "kompiuteris".

*  *  *

     1956 m. Los Angeles, Kalifornijoje, UCLA universitetas suteikė inžinerijos daktaro laipsnį Arūnui Šlekiui. Jo specialybė: "Computer systems architecture major field" ir "Electromagnetics, communications systems minor field".

     Arūnas gimė Vokietijoje 1946 m. Trejų metų būdamas kartu su tėvais atvažiavo į Kanadą ir apsigyveno Toronte. 1959 m. jis baigė pradžios mokyklą pirmuoju ir gavo specialų įvertinimą — taurę. 1964 m. baigė Šv. Mykolo gimnaziją, gaudamas net dvi stipendijas. Įstojo į Toronto universiteto inžinerijos fakultetą. 1968 m. baigė elektros inžineriją bakalauro laipsniu.

Dr. Arūnas Šlekys

     Tuo laipsniu jis nepasitenkino, o siekė mokslo toliau. Gavęs pasiūlymų iš įvairių universitetų, pasirinko stipendiją iš Illinois universiteto, Urbanoje, kur 1970 m. gavo elektroinžinerijos magistro laipsnį. Tais pačiais metais persikėlė į Kaliforniją ir dirbo Technologijos institute "Jet Propulsion" laboratorijoje Radijo Astronomijos ir "Digital Communications Systems" grupėje. Nuo 1972 iki 1974 m. studijavo UCLA universitete ir dirbo pas prof. dr. Alg. Avižienį, ruošdamasis daktaro laipsniui. Bedirbdamas išrado naują numerių sistemą, vadinamą "Modified bi-imaginary number system", su kuria įrodė, kad galima sukurti kompiuteriams "Complex number arithmetic units".

     Prof. A. Avižienis suruoštame baigiantiems doktoratą kandidatų pobūvyje pasakė savo kolegoms amerikiečiams profesoriams: "Per penkiolika mano profesoriavimo metų Arūnas yra pirmas lietuvis, dirbąs pas mane, kuris gauna daktaro laipsnį kompiuterių srityje". Prof. A. Avižienis yra pasaulyje žinomas autoritetas "Fault-tolerant systems" srityje.

     1974    m. Arūnas pradėjo dirbti "Bell Canada Systems" Montrealyįe, o nuo 1975 m. rudens persikėlė į Torontą ir dabartiniu metu turi vadovaujamą vietą "Bell-Northern Software research. Inc."

     1975    m. įvykusioje Kanados telefonų kompanijos atstovų konferencijoje "mini-kompiuterių" klausimu buvo pakviestas technikiniu pirmininku. 1975 m. Toronte buvo tarptautinis simpoziumas kompiuterių klausimais. Arūnas skaitė paskaitą "Distributed Minicomputer Systems in Bell Canada". Jis yra parašęs dešimt straipsnių įvairiuose žurnaluose ir dvi knygas: "Minicomputer design standarts" ir "Executive overview — Minicomputers and Microprocessors". Šios knygos yra perduotos visoms Kanados telefonų kompanijoms.

     1974 m. Arūnas Šlekys vedė montrealie-tę Rūtą Skučaitę, kuri dėstė matematiką ir biologiją vienoje Toronto kolegijoje. Praėjusią vasarą susilaukė dukters. Šiuo metu ši jauna šeima gyvena Albion Hills, Ont.

     Arūnas yra baigęs Toronto lituanistinę mokyklą. Jis labai mėgsta sportą — žaidžia krepšinį "Aušros" sporto klube. Būdamas Los Angeles mieste, padėjo suorganizuoti gana aukšto lygio lietuvių krepšinio komandą "Banga". Taip pat jis turi JAV ir Kanados privataus lakūno leidimus, yra diplomuotas gilių vandenų nardytojas. Žiemą mėgsta slidinėti.

     Linkime Arūnui ir toliau kilti mokslo srityje, o taip pat nepamiršti lietuviškos veiklos. 

•    Tarptautinė katalikų labdaros organizacija Caritas Internationalis nuo žemės drebėjimo nukentėjusiai Rumunijai atstatys 400 lovų ligoninę, tam tikrą skaičių 4 aukštų gyvenamų namų, atstatys vaikų darželį ir pradžios mokyklą — į pietus nuo Bukarešto. Be to — pakvietė kelis šimtus rumunų vaikų praleisti vasaros atostogas Austrijoje.

•    Rytų ir Vakarų Vokietijos jauni katalikai ir protestantai per Velykas buvo surengę ekumeninę kryžiaus kelių procesiją.

•    Dr. Tomas Melady, paskutinis JAV ambasadorius Ugandoje, ragina Jungtines Tautas neatidėliojant imtis priemonių prieš Ugandos diktatorių prezidentą Amin, kuris jau yra išžudęs daugiau kaip 100.000 Ugandos žmonių.

•  Chiara Kubich, tarptautinio Focolare sąjūdžio įsteigėja, apdovanota 1977 m. Templeton premija. Vertinimo komisiją sudarė Belgijos karalienė Fabiola, Konstantinopolio stačiatikių patriarchas Demetrios I, keletas kitų vadovaujančių krikščionių ir budistų. Premija — 85.000 dol. Laureatė yra italė, 57 m., įsteigusi ir išugdžiusi sąjūdį, kuris reiškiasi nuoširdžiu religingumu ir broliška meile žmonėms. Tas Focolare (itališkas žodis, reiškiąs židinį) sąjūdis paplito jau šimte kraštų; JAV-se jo žymesni centrai yra Bostone, Čikagoje, Niujorke.