Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

SAULĖTĄ SEKMADIENĮ

A. SAULAITIS, S.J.

     "Dieve, mūsų priebėga ir stiprybe", gieda pilna bažnyčia. Jungtinis choras su vargonais, trimitais ir būgnais pripildo skliautus, lyg saulės spinduliais. Nei nepastebėjojome, kaip prabėgo dvi valandos kunigų šventimo apeigose.

     Kryžių ir dvi liturgines vėliavas seka 120 kunigų koncelebrantų, užsidėjusių tunikas ir margaspalves stulas. Priklaupę prie altoriaus, nueina į suolus kunigams — išilgai bažnyčios šalia žmonių, nes tėvams, broliams ir seserims skirtos pirmosios bažnyčios vietos.

     Prieš raudonu arnotu (Šv. Dvasios liepsnos spalva) apsirengusį vyskupą eina šeši kandidatai. Kaip per vestuves, krikštynas, sutvirtinimą, pirmąją Komuniją, vedybų jubiliejų (gaila, dar ne per susitaikymo sakramentą) visų akys seka sakramentą priimsiančius, slėpinyje dalyvausiančius.

     Ilgos giesmės, vieningu balsu ir šventiškos nuotaikos pagauti, vyskupo kviečiami pamaldų dalyviai išpažįsta savo tikėjimą, prašydami gailestingą Viešpatį drąsos ir jėgos tvirtai tikėti. Šlovės giesmę (pagal "Garbė Dievui aukštybėse") ir šventimų mintis jungia vyskupo malda.

     Seminaristas palydi skaitytoją iki presbiterijos, apeigų vedėjas iki sakyklos, ir vieno šventinamųjų sesuo skaito pirmąjį skaitymą taip gyvai, kad klausytojai tikrai girdi "Gerąją Naujieną". Apmąstymo psalmė — visų atkartotinė ir psalmės žodžiai jėzuito solisto balsu. Po antrojo skaitymo, irgi moters skaityto, vienas busimųjų kunigų, jau pusmetį einąs diakono pareigas, skelbia Evangeliją. Po kiekvieno skaitymo — rami ir jauki tylos, susitelkimo valandėlė.

     Šiandieną Šv. Rašto ištraukos neišvystomos pamoksle, o apeigomis įgyvendinamos. Vienuolijos provincijolas vyskupui perskaito kandidatų vardus ir pavardes, šie garsiai atsako, jog esą pasiruošę ir noriai imasi visam gyvenimui kunigo atsakomybės tikinčiųjų šeimoje. Vyskupas paklausia, ar profesoriai ir auklėtojai visus ir kiekvieną įvertino teigiamai. Dievo pašaukti, bažnytinės vadovybės išrinkti dabar išgirsta tai, ką šv. Augustinas pavadino "galingu perkūno trenksmu": visa bažnyčia plodama pritaria šiam jaunų vyrų žygiui.

     Bažnyčia — visuotinė ir, šventumo siekdama, šventa. Šeši kandidatai išeina iš presbiterijos į bažnyčios vidurinį taką, prie kurio pakraščių stovi giminės, mokytojai, draugai, kaimynai, vienuolijos geradariai. Visi tikintieji pasisuka šonu suoluose, kad galėtų matyti jų tarpe kniūbščius gulinčius, iš savo tarpo kunigiškai tarnybai išskirtuosius. Visų šventųjų litanija, tikinčiųjų prašymai už Bažnyčią ir už būsimus kunigus supina vientisą vilties ir meilės maldą.

     Bažnyčia — apaštalinė ir viena. Kunigo tarnyba kiekvienam pavedama tyliu vyskupo rankų uždėjimu, kaip buvo išskirti Paulius, Barnabas ir visi po jų. Solidarūs su šešiais naujais kunigais — tėra viena Kristaus kunigija — koncelebruojantys kunigai, paskendę mintyse, kiekvienam uždeda savo rankas. Iš akių ir tylių lūpų veržiasi malda už juos ir už Kristaus Bažnyčią. Sustoję prie altoriaus, palydi vyskupo tariamus šventimo žodžius.

     Aukojimui dovanas atneša naujų kunigų giminės. Jiems padėkojęs, vyskupas į-teikia taurę su vynu, pintinę su duona jauniems kunigams, kad žmonių atneštas aukas aukotų Dievui. Draugų kunigų apvilkti arnotais, šeši prisijungia prie vyskupo Mišių koncelebruoti.

     Vyskupas kviečia širdis aukštyn pakelti —    o jos jau ir taip šią didžią dieną padangėmis skraido. Visi atsiliepia galinga giesme, vyskupas gieda prefaciją, o bažnyčia

     —    "Šventas, šventas..." Vyskupas gieda Eucharistinę maldą nuo pradžios ligi galo, tik duonos ir vyno šventinimo — konsekracijos žodžiai — tariami balsu, kad koncele-brantai galėtų lengviau juos kartu tarti.

     "Tikėjimo paslaptis" — ir vėl šlovės giesmė. Kaip nuo seno rytų apeigų pamaldose, tarp dvasininkų ir žmonių sutartinis giedotas dialogas. "Tėve mūsų", "Dievo Avinėlis", duonos laužymas (tuo vardu nuo Naujojo Testamento vadinamos Mišios). Taika pasveikinti ir ramybės linkėti sujuda visi, į jų tarpą atėjus naujiems kunigams.

     Pirma savo namiškiams dalina Komuniją abiem pavidalais, o tada kitų kunigų padedami, Kristaus Kūną ir Kraują teikia visai bažnyčiai, kol choras gieda. Duonos pintines papildo paplotėliais, auksines taures —    ąsočiais ant altoriaus konsekruoto vyno.

     Prieš baigminę maldą naujai įšventintųjų amžiumi vyriausiasis atsidusdamas tarė: "Praėjo ilga kelionė ligi šios dienos" ir dėkojo tėvams, mokytojams, vyresnybei, draugams už viltingą kantrybę. Tėvai, išlaukę tarp 13 ir 15 metų, per tą laiką užaugę ir savo šeimos sukūrę broliai ir seserys, mokslo draugai, matę visas pastangas, dvasinę kovą dieno iš dienos, šypsodamiesi linktelia galvą. Dėkojo ir vyskupui, ir chorui, net ir fotografui, matomiems ir nematomiems šios šventės rengėjoms. Šypsodamasis vyskupas į kreipimąsi atsakė: "Taip, tikrai apeigos gražiai praėjo", o bažnyčia antrą kartą prapliupo plodama vyskupystės 25 m. ir kunigystės 50 m. sukakties proga.

     Giesmė palydi kunigų eiseną, kuri ant bažnyčios laiptų sustojo bendrai nuotraukai, ir kunigai pirmieji sveikina naujus kunigystės brolius. Tai visų apylinkės dvasininkų ir jų artimųjų šventė, užbaigiama vaišėmis po didele palapine žaliame kieme ir vakariene didžiuliame valgomajame.

     "Žinai ką?, — prasitaria ramią valandėlę naujai įšventintas savo ilgamečiam pašaukimo ir mokslo draugui, — nesijaučiu nė kiek skirtingai". Per keliolika metų įaugęs į kunigo vaidmenį parapijose, mokyklose, jaunimo ir pensininkų grupėse, Šv. Rašto ir kateketikos būreliuose, rekolekcijose, misijose, vargšų šalpoje, ne staiga, magiškai, o brandos būdu pasiekė šią išrinkimo ir paskyrimo dieną, kada pilnai įsijungia į palaipsniui pradėtą darbą šį saulėtą sekmadienį.

•    JAV-bių katalikų misininkų įvairiuose misijų kraštuose darbuojasi net 3.601. Jų tarpe 3.483 vienuoliai kunigai ir broliukai iš 67 vienuolijų ir 166 pasauliečiai kunigai iš 70 vyskupijų. Be to, misijose darbuojasi 2.673 seselės iš 180 vienuolijų ir 279 pasauliečiai, pasiųsti 29 organizacijų. Afrikoj dirba 966 JAV misininkai, Azijoje 1.658, Okeanijoje 789, Pietų Amerikoje 2.845. Daugiausia misininkų yra davę jėzuitai — 608, paskiau Maryknoll — 307.

•    Katalikas, kuris retkarčiais sekmadienį ar šventadienį dalyvauja stačiatikių (rytų apeigų ortodoksų) bažnyčios mišiose, tą dieną nebeturi pareigos išklausyti mišių katalikų bažnyčioje. Tokį leidimo paskelbė Vatikano nuostatai apie ekumenizmą ir jį pakartotinai išspausdino "National Catholic Register", Nr. 35.

•    Kun. Carlo Martini, Italijos jėzuitas, paskirtas nauju Gregorianumo universiteto rektoriumi. Iki šiol jis buvo Popiežiško biblinio instituto rektoriumi. Dabar į jo vietą paskirtas Belgijos jėzuitas Maurice Gilbert.

•    Niujorke ir Havajuose buvo ilgesnį laiką tiriama 43.500 moterų, kurios buvo padariusios abortus, ir 21.000moterų, kurios to nebuvo padariusios. Nustatyta, kad po aborto moterys persileidimų turi 35% daugiau, negu to nedariusios. Ir kitos komplikacijos gausesnės toms, kurios dorė abortus: po to joms nelaiku gimusių ir per mažą svorį turinčių naujagimių būna nuo 25% iki 50 % daugiau.