•    Fordhamo universitetui Niujorke, vadovaujamam jėzuitų, JAV Protinės sveikatos institutas paskyrė 1,5 mil. dolerių, kad atidarytų protinės sveikatos centrą ispanų kilmės amerikiečiams gyventojams.

•    Vatikano laikraštis "Osservatore Romano" savo vedamajame pirmame puslapyje pasmerkė priespaudą Rytų Europoje, pabrėždamas, kad tik laisvė gali atnešti tikrą taiką.

•    Kun. A. Greeley, pagarsėjęs JAV katalikų rašytojas, apdovanotas Thomas More žymeniu už savo įnašą į katalikų raštiją.

•    JAV Katalikų šalpa pradžiai nusiuntė 170 tonų ryžių Indijos valstijai Andhra Pradash, kurioje nuo viesulų žuvo 10.000 žmonių. Tam kraštui padėti JAV Katalikų šalpa paskyrė 100.000 dol.

•    Leningrade teliko tik 18 atvirų krikščionių bažnyčių, iš jų 14 priklauso stačiatikiams. Dabar Leningrade yra puspenkto milijono gyventojų, tai maždaug ketvirčiui milijono gyventojų tenka viena bažnyčia.

•    Čekoslovakijos komunistų delegacija, vadovaujama kulto ministerio Karol Hruza, aštuonias dienas viešėdama Romoje, tarėsi su arkiv. A. Casaroli ir kitais Vatikano žmonėmis Bažnyčios ir valstybės santykių klausimais. Delegacija išvykdama pareiškė, kad pasitarimai bus tęsiami toliau. Devynios iš 13 Čekoslovakijos vyskupijų neturi savo vyskupų.

•    Australijoje per paskutinius 10 metų katalikų skaičius paaugo 17%, bet pašaukimų sumažėjo. Šiuo metu ten yra 4.500 brolių ir kunigų vienuolių, o seselių — 12.600.

•    Lenkijos faktinasis vadovas Edward Gierek, komunistų partijos gen. sekretorius, aplankė popiežių Paulių VI. Jų pasikalbėjimas užtruko 80 minučių. Paulius VI priminė reikalą gerbti tikinčiųjų teises, sakydamas, kad neprašo privilegijų, o tik kad nebūtų kliūčių Bažnyčios darbe. Jokio komunikato nebuvo paskelbta, tačiau lenkų Bažnyčios atstovai skelbia, kad popiežius priminė trukdymus statyti naujas bažnyčias, neleidimą Bažnyčiai pasinaudoti valstybės nusavintomis informacijų priemonėmis, trukdymą katalikų organizacijoms, katalikų diskriminaciją tarnybose, universitetiniuose moksluose.

•    Spokane vyskupas Bernard Topel parodo ypatingą paprastumą. Jis apsigyveno paprastučiuose namuose neturtėlių rajone, naujų drabužių nepirko per 10 metų, atsisakė algos ir tik gyvena iš socialinio draudimo. Jo bute paprastučiai baldai. Jo vyskupija mažutė, teturi 74.000 katalikų, bet turi modernius rekolekcijų namus, seminarijos kolegiją, vyskupijos aukštesniąją mokyklą, namus benamėms, kitus namus netekėjusioms motinoms, užeigą keliaujantiems, ūkį sunkiai valdomiems berniukams, namus seneliams, slaugymo namus ir eilę kitų institucijų. Visa tai įkurta, valdant vyskupui Topel.

•    Religinio gyvenimo institutas, kurio centras 4200 N. Austin, Chicago, Ill. 60634, balandžio 21-23 d. šaukia St. Louis mieste specialų kongresą, kuriame pasauliečiai su dvasiškiais svarstys, kaip sustiprinti religinį gyvenimą.

•    Nigerija, turinti 56 mil. gyventojų, savo piliečių skaičiumi sudaro maždaug penktadalį visų Afrikos gyventojų. Katalikų ten yra apie 5-6 milijonus. Daug jaunuolių stoja į kunigų seminarijas; šiais mokslo metais atidaryta ketvirta didžioji seminarija. Ruošiami kunigai net ir kitiems Afrikos kraštams. Netrūksta pašaukimų ir į vienuolynus. Nigerijos Katalikų Bažnyčia kreipia daug dėmesio į socialinį veikimą.