Skyrių tvaiko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS NAUDININKO VARTOJIMAS

     Apie kai kurias naudininko vartojimo klaidas jau esame rašę šiame kalbos skyriuje 1975 m. gegužės mėn. numeryje. Bet tų klaidų pasitaiko ir daugiau. Čia kai ką pakartosime, apie ką jau buvo rašyta, kai ką ir naujo pridėsime.

     1. Kartais naudininkas klaidingai vartojamas su tokiais veiksmažodžiais, kurie reikalauja kitokio linksnio. Pvz.:

     Atitikti. Nuorašas atitinka originalui ( = originalą). Atitiko kirvis kotui (=kotą). Tie vertiniai neatitinka lietuvių kalbos sistemai ( = sistemos). Mūsų gauti rezultatai maždaug atitinka literatūroje paskelbtiems duomenims ( = paskelbtus duomenis; sutinka su paskelbtais duomenimis).

     Įnešti indėlį. "Aušra" yra įnešusi didelį indėlį mūsų tautos susipratimui (= į mūsų tautinį susipratimą; daug prisidėjusi prie mūsų tautinio susipratimo).

     Kreipti dėmesį. Turėtume kreipti didesnį dėmesį mūsų jaunimo estetiniam auklėjimui ( = į estetinį auklėjimą). Dabar mokyklose kreipiamas ypatingas dėmesys sportui (=5 sportą).

     Tačiau kai vartojame posakį skirti dėmesį, tada naudininkas tinka, pvz.: Jis labai daug dėmesio skiria savo draugams.

     Pasitikėti, tikėti. Reikia pasitikėti žmonėms (=žmonėmis). Aš foms kalboms ( = tomis kalbomis) visai netikiu. Nė jis pats netiki savo žodžiams ( = savo žodžiais).

     Kai tikėti reiškia būti tikram, kad kas nors yra, egzistuoja, tai bendrinei kalbai labiausiai tinka galininkas, pvz.: Daugumas žmonių tiki Dievą, bet kai kurie sakosi Dievo netikį.

     Kai kurie dar vis gina posakį tikėtį į Dievą, bet ši konstrukcija greičiausiai bus atsiradusi, verčiant iš lenkų kalbos religinius tekstus.

     Prisitaikyti. Žmogus labai greitai prisitaiko pasikeitusioms gyvenimo sąlygoms (= prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų).

     Piktintis, reikšti pasipiktinimą. Visi pareiškė pasipiktinimą jo elgesiui (=jo elgesiu).

     Būti panašiam. Jis labai panašus savo tėvui ( = į savo tėvą). Šiam atvejui ( = į šį atvejį) yra panašus ir šios dienos įvykis. Ir jie panašūs kiaulėms ( = į kiaules). (J. Jabl.).

     Būti šykščiom. Tas vaikinas buvo šykštus žodžiams (= žodžių).

     Užjausti. Visi užjautė nukentėjusiajam ( = nukentėjusįjį). Aš labai užjaučiu tavo nelaimei (=nelaimę).

     2. Naudininkas nevartotinas po slinkties veiksmažodžių tikslui reikšti, pvz.: Teatro kolektyvas išvyko gastrolėms ( = gastrolių, į gastroles, gastroliuoti). Studentas buvo nusiųstas medicinos praktikai (=medicinos praktikos atlikti). Viršininkas atvyko oficialiam vizitui ( = oficialaus vizito, su oficialiu vizitu). Darbininkai išėjo pietums (=pietų, pietauti). Visi susirinko posėdžiui (=rposėdžio, posėdžiauti, į posėdį). Svečiai išėjo poilsiui ( = poilsio, pailsėti).

     Tačiau naudininką galima vartoti tokiais atvejais: Nusipirkau sąsiuvinį užrašams. Parnešk duonos pusryčiams. Parsinešiau medaus vaistams. Čia taip pat reiškiama tikslas arba paskirtis, bet ne po slinkties veiksmažodžių.

     3.    Netinka naudininko linksnį vartoti veiksmažodinių daiktavardžių tikslui reikšti, pvz.: Gaminį grąžino perdirbimui ( = perdirbti). Jis atnešė batus pataisymui ( = pataisyti). Padėjo kibirą vandens atsigėrimui ( = atsigerti).

     4.    Naudininko linksnis nevartotinas su neigiama bendratimi, reiškiant, kad kas nors negali ar nesugeba ko nors atlikti, pvz.: Išėjusiems negrįžti ( = Išėjusieji negrįš, negali grįžti). Žmogui nesuprasti (=Žmogus nesupras, negali suprasti) visų gamtos paslapčių. Vaikui neįveikti ( = Vaikas neįveiks, negalės įveikti) tokio darbo. Dabar jam bausmės neišvengti (=jis bausmės neišvengs).

     5.    Nevartotinas naudininkas su bendratimi tikslui reikšti su abstrakčiais, priemonės neišreiškiančiais žodžiais (po kurių negalima įterpti žodžių tinkamas, skirtas, kuris galėtų ir pan.), pvz.: Davė įsakymą namui nugriauti ( = namą nugriauti). Priėmė nutarimą darbo našumui padidinti (= padidinti darbo našumą). Jis neturi leidimo šautuvui laikyti ( = laikyti šautuvo).

     6.    Geriau būtų naudininko nevartoti daikto rūšiai pavadinti, pvz. Nusipirkau tepalo batams ( = batų tepalo). Šiame butelyje yra lašai akims ( = akių lašai).

     Naudininkas vartojamas, kai reikia pabrėžti daikto paskirtį, o kilmininkas — rūšį: tepalas batams — tai bet koks tepalas, kuriuo galima tepti batus, o batų tepalas — specialus tepalas tik batams tepti, tokia tepalų rūšis.

     7.    Naudininkas nevartotinas priežasčiai reikšti. Priežastį galima reikšti tik įnagininku arba prielinksniu dėl. Pvz. Romėnai ėmė leistis prekybos tikslams (=prekybos reikalais) į tolimąsias keliones (J. Jabl.).