•    Edward D. Re, prezidento Carterio paskirtasis JAV Muitų teismo vyriausias teisėjas, yra nuoširdus ir veiklus katalikas.

•    Protestuodami prieš įstatymų lengvatas žudyti negimusius, Washingtone sausio mėn. demonstracijose dalyvavo arti 100.000 žmonių.

•    Kun. Eugene Becker, seniausias JAV kapucinas, mirė sulaukęs 95 m. amžiaus.

•    Marijos šventovę Liurde 1977 m. aplankė daugiau kaip keturi milijonai maldininkų.

•    Arkivysk. Fulton J. Sheen buvo pakviestas kalbėtoju Pierre viešbutyje, New Yorke, kur Mediciniškų misijų taryba šventė auksinį jubiliejų. Šis misijų sąjūdis parūpina vaistus ir kitus medicininius reikmenis dėl 8.000 ligoninių, klinikų, ambulatorijų, esančių 85 kraštuose ir aprūpinančių neturtinguosius.