Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

WOMEN’S LIB

J. VENCKUS, S.J,

     Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą,
     Pagal Dievo paveikslą jį sukūrė,
     Sukūrė juos vyriškį ir moteriškę (Prl,27).

     Pagal Dievo paveikslą... Kuo žmogus yra panašus į Dievą? Protu ir valia. Žmogus savo protu turės gyventi ir tvarkyti visus savo reikalus: gydyti visas ligas, saugotis nuo nelaimingų įvykių; savo protu turės suaugęs pasirinkti sau mergaitę, tvarkyti savo šeimą, auginti savo vaikus ir užsitikrinti amžiną gyvenimą danguje. Dievas davė normas jo protui; tai yra Dešimt Dievo Įsakymų. Ir Kristus davė savo mokslą, kurį randame šventojoje Evangelijoje.

     Dievas pasakė: Žmogus tevaldo jūros žuvis, ir dangaus paukščius, ir žvėris, ir visą žemę, ir visus roplius, kurie kruta žemėje. Žmogus yra pasaulio valdovas. Adomas matė visus Dievo sutvertus daiktus, "bet Adomui neatsirado padėjėja, į jį panaši" (Pr 2,20). Dievas davė padėjėją ir ją atvedė pas Adomą, kuris ištarė: "Šitai dabar kaulas iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno, ji bus vadinama Žmona, nes iš žmogaus paimta". Iš Šv. Rašto aišku, kad ji yra protinga, su laisva valia, kad ji yra duota Adomui kaip padėjėja ir jam artima, kaip jo paties kaulai ir kūnas. Iš to irgi aišku, jog jie turi eiti iš vieno ir dalytis darbais, kad abiem išeitų į naudą.

KAIP ATSIRADO WOMEN’S LIB

     Aplamai galima pasakyti, kad Amerikoje moteris nedaugiau vargo, negu vyras. Nebuvo tokių vietų ar progų, kur vyrams galima buvo dalyvauti, o moterims ne. Dažnai moteris pasilikdavo namie, o vyrai lįsdavo į anglių kasyklas, bet fabrikuose prie verpimo dirbo moterys, o prie batų — vyrai. 1920 m. moterys gavo teisę rinkti savo visokius valdininkus. Tai turėjo reikšmės, nes daugiau būdavo išrenkami religingi žmonės, nedivorsuoti.

     Po II Pasaulinio karo Amerikos vaizdas žymiai pasikeitė. Amerika išėjo pergalėtoja. Sugrįžę kareiviai metėsi į mokyklas, mergaitės ėjo kartu su vyrais mokytis. Kūrėsi jau subrendusių žmonių šeimos. Tie studentai mokėsi, nes turėjo gerą tikslą: visur reikėjo medikų, agronomų, inžinierių, chemikų, fizikų — ir pačioje Amerikoje, ir kitur: Indijoje, Pietų Amerikoje. America docet — mokino visą pasauli.

     Amerika pasikeitė maždaug nuo 1960 m.:Kubos perversmas, prezidento Kenedžio nužudymas, paskui atėjo tas nelaimingasis Vietnamas — didžioji Amerika negali nugalėti mažo krašto. O kiek ten amerikiečiu-kų atsirado, ypač juodukų, nes jie lengvai buvo atskiriami ir žinomi, kaip kilo. Prasidėjo didelis nepasitenkinimas Vietnamo karu. Jauni žmonės priešinasi eiti į karą, viešai degina savo ir kitų kvietimus, nuėję į tuos karinės prievolės punktus. Universitetuose pasidarė netvarka, studentai išmesdavo savo profesorius, pačiupę už apykaklės, tik sekė tuos, kurie patys imdavo ir studentams duodavo LSD, tą stiprų narkotiką, kaip buvo Bostono universitete. Studentai turėjo net šautuvus savo miegamuosiuose. Kento universitete buvo užmuštų studentų. Būdavo liūdna žiūrėti, kaip policija tuos studentus tampydavo gatvėse ir kišdavo į savo automobilius. Juodieji irgi pradėjo reikalauti visokių teisių mokyklose ir tarnyboje.

MOTERŲ REIKALAVIMAI

     Paskutiniaisiais dešimtmečiais moterys per prezidentų rinkimus vis reikalaudavo sau iš kandidatų pažadėti daugiau laisvių. Jie pažadėdavo ir paskui išrinkti turėdavo savo pažadus vykdyti. 1964 m. išėjo Pilietinių Teisių aktas (VII), kuriuo draudžiama nepriimti moterų į bet kokias tarnybas. Jos visur moterims turi būti atviros lygiai kaip ir vyrams.

     1985 m. Prezidentinė Komisija Moterų Padėčiai įsako, kad moterys turi būti priimamos į visas profesijas, ir gali būti įstaigų viršininkės. Be to, alga ir atlyginimas turi būti tokie patys, kaip ir vyro, kuris dirba tose įstaigose ar eina tokias pareigas.

BETTY FRIEDAN

     Ši garsi žurnalistė daug rašė ir rašo moterų klausimais po visokius garsius moterų žurnalus. 1974 m. išleido knygą, pavadintą "Feminine Mystique". Ji yra baigusi kolegiją, vėliau studijavo psichologiją įvairiuose universitetuose, vadovaujama garsių profesorių. Ištekėjo, turi tris vaikus. Ji žino, kad moters gražiausias pašaukimas yra būti ištikimai savo vyro žmonai, gražiai auginti vaikus, padėti jiems mokytis, rytmečiais juos nuvežti į mokyklą ir po pietų parsivežti, o namie būti gerai šeimininkei: virti gardžių valgių savo vyrui ir vaikams, išlaikyti švariai savo namus.

     Juk ir sakyta, kad žmona savo vyrui nieko nekainuoja, ji gyvena iš to, ką sutaupo. Toks buvo moters vaizdas mūsų Vakarų kultūroje. Į tokią moterį visi žiūrėdavo su pagarba. Ji nerūkė, uoliai žiūrėdavo, kad vyrai savo cigaretėmis nepradegintų jos švarių kilimų ant grindų ir nepribarstytų pelenų. Ji negerdavo ir visokiais būdais žiūrėdavo, kad vyras negertų arba visai mažai, tik prie svečių. Ta moteris buvo pamaldi: jei vyras kartais sekmadienį skaitydavo kokį nors komunistinį laikraštį, žmona su maldaknyge ir vaikais eidavo į bažnyčią, nes jie nenorėdavo būti "kaip tėtė" ar tėvukas — "bedievis". Tai buvo idealios moters vaizdas, kaip Betty Friedan vadina savo knygoje "Feminine Mystique". Tokį moters vaizdą ir tie mylėdavo, kurie labai toli nuo religijos būdavo, kaip masonai ir liberalai, ir savo dukteris siųsdavo į seselių vienuolių vedamas kolegijas. Tai dažnai teko matyti Pietų Amerikoje. Tikinčios mergaitės esančios gražesnės, nes vienuolės jas gražiau išaugina, o valstybės mokyklų mergaitės esančios "frescas", angliškai išeitų "fresh".

“WOMEN’S LIB” MOTERS TIPAS

     Dabar žmogaus minčių pasaulyje viešpatauja egzistencializmo filosofija, kurią paskelbė Soren Kierkegaard (1813—1855), danas. Jo filosofija vadinasi eschatologinis egzistencializmas, kuris tiki žmogiškos egzistencijos nemirtingumu, t.y. kad žmogaus egzistencija yra amžina. Kierkegaardas dalija žmogaus egzistenciją į tris laikotarpius. Pirmasis laikotarpis yra estetinis, arba grožio. Tai graži žmogaus jaunystė, pilna trykštančios sveikatos, meilės ir vilties. Antrasis laikotarpis yra etinis, arba didelės pareigos. Čia jau žmonės dirba savo profesijoje ar bet kokioje gyvenimo srityje, yra vedę, vaikus augina, dirba valstybės ir politikos pareigose. Trečiasis laikotarpis yra religinis arba senatvės, nes tai kaip koks pasiruošimas amžinajam gyvenimui, kuris yra jau taip arti tame amžiuje.

PAAUGLIAI

     Čia pirmiausia rašo apie mergaites, kurios lanko viduriniąją mokyklą. Jos labai nemėgsta mokytis, nelabai aišku kodėl: gal mokykla nemoka sudominti, gal yra tingios, nemėgsta proto darbo, gal pagaliau nemato ir pasekmių — yra prastai motyvuotos. Jei paklausi, gal nori būti slauge ar mokytoja, nes tai mergaitėms labai pritinka ir turės gerą profesiją, atsako: "May be." Kitos galvoja būti sekretorėmis. Daugiausia nori būti madų modeliuotojomis. Pagal Betty Friedan apklausinėjimus ir statistikas, daugiausia mergaitės nori ištekėti, nes tai geriausia apsauga (security). Tokių moterysčių likimas yra liūdniausias. Tie vaikai — nes tai tikrai nesubrendę vaikai — nesugeba sugyventi, pagal psichologus negali pastoviai įsipareigoti. Daugelis vyskupų uždraudė klebonams tuokti tokius jaunuolius, o jeigu jau susituokę, tokias vedybas panaikina, laiko neįvykusiomis (bet tai ne divorsas). Bendras tų mergaičių požymis yra tas, kad jos nutolo nuo tėvų, nesijaučia namie gerai, skundžiasi, kad tėvai jų nemyli (don't care). Priežodis sako: "Nėra prastų vaikų, tik prasti tėvai ir prasti mokytojai".

KOLEGIJŲ STUDENTĖS

     Betty Friedan išskiria visas studentes, kurios nebaigė kolegijos, nesimokė, ar ištekėjo. Apie mergaites, baigusias kolegiją, autorė turi geriausios patirties. Jau yra gera selekcija, jeigu mergaitė gerai mokėsi, išlaikė visus egzaminus, neištekėjo ir gavo diplomą. Tai rodo, kad ji yra protinga, atsakinga už savo laiką, už sveikatą, už savo kūną ir už savo ateitį. Nepuola į bet kokio berniuko glėbį. Baigusios kolegiją, tuojau gauna reikšmingą darbą: vienos eis į laboratorijas, kitos mokytojaus vidurinėse mokyklose. Atsiras rimti vyrai, kurie jau dirba profesijose. Jos sukuria pastovias šeimas, turi po 3—4 vaikus, yra geros motinos ir tinkamos žmonos savo vyrams, o svarbiausia, nebijo šeimininkauti, nes visi nori gerai pavalgyti, pati verda, ką nori, ir mėgsta turėti jaukius namus, yra patenkinta, kad nereikia kur nors dirbti, kad pelnytų daugiau pinigų namams. Kitos sako: Tiesa, vyras uždirba ant duonos, bet aš noriu uždirbti "ant pyrago". Ji lengvai gali tai daryti, jeigu vaikai išpruso, geroje šeimoje begyvendami ir puikias mokyklas belankydami. Pagal Friedan, moteris daugiausia sau teisių išsikovos, jeigu eis į politiką.

MOTERIS IR POLITIKA

     Betty Friedan kartkarčiais sako, kad dabartinė moteris jaučia savo širdyje tuštumą, nuobodžiavimą. Kadangi neturi religinio idealo, nėra traukiama eiti per gyvenimą gera darant žmonėms, auklėjant krikščioniškai vaikus, palaikyti Kristaus dvasią šeimoje, išlaikyti vyrą geru krikščioniu, rūpintis vargšais parapijoje, lankyti ligonius, ji nebėra savo židinio vaidilutė, nebeatranda prasmingo darbo, nebenori "moterų darbų". Ji nenori būti tuo, ką Marija ištarė tapdama motina: "Štai aš Viešpaties tarnaitė". Yra posakis "Deo servire regnare est" (Dievui tarnauti reiškia viešpatauti). Bet ir žmonijai tarnauti reiškia viešpatauti. Friedan kala moterims į galvą pasidaryti savo naują gyvenimo planą, kuris neturi būti padiktuotas nei vaikų, nei vyro, nei pagaliau lyties, bet vien noro ir svajonės visiškai išvystyti save, būti pilnutine moterimi.

     Moteris yra sėkminga mokslininkė. Pirmoji, kuri čia labiausiai pasižymėjo, buvo Madame Curie. Ji išrado radiumą, buvo pirmoji moteris, kuri gavo du kartus Nobelio premiją. Nė vienas vyras dviejų Nobelio premijų negavo. Ji paliko jauna našlė su dviem dukromis. Atliko darbą, kokį tik moteris tegalėjo atlikti. Ta fiziškai silpna moteris išsijojo gal apie 10 tonų žaliavos, kol gavo vieną gramą tos brangiausios medžiagos, kuri vadinosi radis (radium). Moteris suskaldė su Otto Hahn atomą. Ji vadinosi Lisa Meitner (1878—1968). Buvo Vengrijos žydė, netekėjusi, pabėgo nuo Hitlerio į Švediją ir iš ten Einšteino padedama pranešė prez. Rooseveltui, kaip paruošti bombą, kuri buvo mesta ant Hirošimos. Ir pernai (1977) viena moteris gavo Nobelio premiją iš chemijos, Rosalyn Yalow, 56 metų.

     Betty Friedan prileidžia, kad nėra dabar daug moterų, kurios veržtųsi į fiziką, chemiją, inžineriją, architektūrą ir norėtų čia rungtyniauti su vyrais. Moterys labai veržiasi į Kongresą, į Senatą, į savivaldybės postus, į miesto galvas, ir jų jau ten yra. Be abejo, jų ten bus ir daugiau. Kartais jų siekimus sutrukdo kokie nors nelaimingi įvykiai. Neseniai Amerikos pasiuntinybėje Maskvoje viena amerikietė moteris pabėgo iš pasiuntinybės ir ištekėjo už ruso karininko. Nuo to laiko mergaitėms pasidarė sunkiau patekti į Amerikos pasiuntinybes dėl paslapčių išdavimo pavojaus.

MOTERYS NORI TAPTI KUNIGAIS

     Liuteris atsisakė nuo kunigystės sakramento, tik pasiliko kulto tarnai, pamokslininkai. Liuteronai dar labai mažai į juos tekviečia moterų. Anglikonai arba episkopalai teoriškai nuo kunigystės neatsisakė, bet praktiškai Įsiskverbė kunigų, kurių šventimai nėra aiškūs; buvo jiems gera galimybė susijungti su Romos Bažnyčia, su katalikais. Friedan labai džiaugiasi, kad kai kurie episkopalų vyskupai nusprendė, jog galima šventinti moteris j kunigus. Įvyko didelis skilimas tarp pačių vyskupų: vieni griežtai nori laikytis senos tradicijos — nešventinti moterų į kunigus ir neleisti į-šventintoms atlikti savo bažnyčiose apeigų. Kiti leidžia, bet čia žmonės pasidalijo: kai kurie nebeina į bažnyčią iš protesto. Labai gaila tų moterų kunigų, kurios kenčia, kad yra atstumtos ir paniekintos. Friedan tikslas yra priversti popiežių, kad jis leistų šventinti moteris į kunigus. Popiežius atsakė, kad pats Kristus nešventino moterų, nors turėjo tokių gerų. Net Marija, jo motina, nebuvo padaryta kunigu, kaip apaštalai. Friedan dažnai pasako apie popiežių: "Is he God?"

MOTERS PSICHOLOGIJA

     Moteris yra daug kas: motina, žmona, draugė, artistė, vienuolė, nekalta mergaitė arba žemai puolusi. Prostitutės Paryžiuje kovoja už savo teises, kad būtų visuomenės pripažintos kaip garbingos moterys. Moterų įvairumas toks didelis, kad jas galima ir kitaip padalyti: intelektualės — mokslininkės, rašytojos, kaip tokia Madame de Stael, turtingų kapitalistų ir pramonininkų dukterys, kurios paveldės didelius turtus, menininkės, šeimininkės, Hollywoodo moterys, kurios laiko save kaip kokiomis deivėmis, naktinių klubų mergaitės, restoranų padavėjos, kurios kartais "topless" turi patarnauti; toliau — moterys, kurios ypatingai yra visuomenei brangios ir labai mylimos: pradžios mokyklų mokytojos, apsuptos vaikučių, ir tie baltieji skraidantieji angelai, slaugės, be kurių jokia ligoninė negali būti.

     Moters meilė yra aukštesnė. Ji myli daugiau vyro dvasines ypatybes: jo protą, mokslą, jo vyrišką mandagų elgesį, energiją. Visa tai ją užtikrina, kad vyras sugebės išlaikyti šeimą. O vyras mato moteryje jos rausvą veidelį, gražią figūrą, kuri reiškia, kad ji yra sveiko kūno sudėjimo, sugebės vaikus gimdyti ir juos penėti. Be abejo, iš sveikos mergaitės jis laukia, kad turės ir sveiką protą, bet kartais gali ir nebūti, todėl kartais juokais sakoma, kad vyras pasirenka "blond and dumb". Gal geriausias ir tikriausias būdas pasirinkti yra žiūrėti į tėvus. Jeigu tėvai yra žinomi kaip labai geri, tvarkingi, sveiki ir protingi, galima laukti ir vaikus tokius esant. Tai pagimimo taisyklė. Net ir priežodis sako: "Vaikų garbė tėvų švarkais dėvi".

HOMOSEKSUALAI

     Yra laisvė daryti gera, bet nėra laisvės daryti blogo, nes tai draudžia Dievo įsakymai. Jeigu dideliu dalyku peržengi Dievo įsakymą, yra didelė nuodėmė, ir su tokia gausi didelę bausmę — Dievas visiškai atmes nuo savęs. Valdžia ar valstybė savo papildomais įstatymais bausdavo už nusikaltimus prieš Dievo įstatymus. Nuo Voltero laikų, nuo filosofų enciklopedistų, įsivyravo kitas laisvės supratimas: kad žmogus yra laisvas daryti, ką tik nori, net prieš visus Dievo įsakymus.

     Šv. Raštas keliose vietose pasmerkia homoseksualizmą (Pr 19,4; Kun 18,22; 20,13). Šv. Paulius (Rom 1,26) kalba atskirai apie moterų homoseksualizmą. Iš tikrųjų apaštalas pašvenčia gerą skyriaus dalį tiems moraliniams sutrikimams (Rom 1,18—32).

     Įdomu, kaip Šv. Raštas riša ir aiškina visus tuos moralinius iškrypimus. Rom 1,18: "Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu". Rom 1,24: "Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos neskaistumui, taip kad jie patys teršė savo kūnus". Rom 1,26: "Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai. Jų moteriškosios prigimties santykius pakeitė priešingais prigimčiai". Išvada aiški savaime: Grįžk prie Dievo, ir Dievas išvaduos, išlaisvins tave iš aistrų. Šv. Paulius, kuris rašo pagonims, dar prideda pamokymų: 1 Kor 6,9—10 ir 1 Tim 1,8—11.

     Homoseksualų tarpe yra garsių muzikų, pasaulinio masto kompozitorių, politikų. 1974 m. buvo išrinkta į Massachussetts Kongresą Elaine Noble — vieno Pensilvanijos angliakasio duktė. Ji atvirai pasiskelbė esanti "lesbian" ir viešai dalyvauja Bostone homoseksualų pobūviuose. Koks buvo Kongreso narių nustebimas!

“WOMEN’S LIB” IR MOTERYS

     Women's lib yra didelis ir platus sąjūdis. Su juo eina kartu ir seksualinė revoliucija. Vadinamasis "sexual fulfilment" ir ištekėjusioms, ir netekėjusioms yra taip būtinas, kaip ir valgis. Katalikų Bažnyčia su tokiu sąjūdžiu ir tokia filosofija niekados negali sutikti ir visados perspės moteris neiti į tą srovę, o jeigu nori kovoti už moterų teises, tegul kovoja kaip katalikės. Womens lib nusistatymas prieš vyrus yra žymus. Daug vyrų nebelaukia patarnavimų iš moterų. "Jeigu moteris nedaro iš meilės, tegul ji visiškai nedaro", pasakys ne vienas vyras. "Pats rytmetį išsivirsiu kavos, pasitaisysiu pietus, pavalgęs išplausiu ir indus". Jau galima pastebėti, kad daugelis klebonijų nebesamdo šeimininkių.

BETTY FRIEDAN IR SIGMUND FREUD

     Betty Friedan giliai studijavo Sigmundą Freudą, psichoanalizės kūrėją ir seksualinės psichologijos garsų tyrinėtoją. Kyla klausimas, kaip jis pats asmeniškai rišo seksualinius klausimus. Visi Freudo draugai ir priešai tvirtinte tvirtina, kad jis pats buvo skaistus. Iki 26 metų, iki vedybų, lytiškai nesantykiavo ir vedęs neturėjo ryšių su kitomis moterimis, buvo visiškai ištikimas savo žmonai. Jis buvo mokslininkas, intelektualas, galvojo, kad lytis nėra viskas žmogaus gyvenime, kad yra daug vertingesnių dalykų už ją. Sakydavo, kad reikia lytį "sublimuoti", sudvasinti. Tai visi būtinai turį daryti, jei nori išlaikyti ištikimybę moterystei.

     Betty Friedan labai nustebo suradusi, kad Freudas lytinius veiksmus šalia moterystės laiko žeminančiais, kad jie sutepa ne tik kūną, bet ir sielą, kelia "kaltės kompleksą", sąžinė jų nepateisina. Friedan aiškina, kad jis, girdi, gyvenęs Viktorijos kultūroje, kuri buvusi "prūde", o dabar mes gyvename kitoje kultūroje, "lyties ieškotojų" amžiuje. Ji iškelia gilų klausimą, ar moralė yra objektyvi, tinka visiems amžiams ir visiems žmonėms. Gal ji yra kaip koks žmonių susitarimas, todėl lytinis santykiavimas bus leistas ir jauniems iki moterystės, o vedusiems galima pamesti žmoną ir imti kitą moterį ar kitas, senatvėje senelių prieglaudose susitikti su moterimis net savo miegamuosiuose. Tai jau yra seksualinė revoliucija, kuri priešinasi krikščionybei ir kurios moterys ištisai nepriims.

     Carol Friedan buvo labai nepatenkintas savo žmona: "Gal mano žmona daug gera padarė, nors tuo aš abejoju. Bet man ji buvo didelė nelaimė: apleido vaikus, po dvidešimt metų moterystėje paliko mane ir persiskyrė. Pasakysiu visiems vyrams nevesti moterų, kurios priklauso Women's lib".

KĄ PAČIOS MOTERYS MANO APIE SAVE?

     Viena garsi moteris pasakė: "The great God so little, so little and the little woman so great, so great". Ji pasakė didelę tiesą, kurią dažnai išgirsti. Kada žmogus apleidžia Dievą, moteris turi užimti Dievo vietą žmogaus širdyje, nes be Dievo ir be moters žmogui pasidaro nuobodu, jo širdis yra kaip laivelis be vairo gyvenimo sūkuryje. Jei moteris yra tikinti, tai ji, ateidama į vyro širdį, gali atnešti Dievą, ir vyras pasidarys tikintis. Bet jeigu moteris neturi pati Dievo, tai abu gerokai paklaidžios.

     Viena moteris, išrinkta į Kongresą (pagal Betty Friedan tai didžiausia moters ambicija), turėjo jį palikti, nes nebebuvo išrinkta antrą kartą. Draugės paklausė ją, kaip jaučiasi. Ji atsakė, jog prastai, bet žinanti, kad jos vyras tikrai gerai jaučiasi, nes dabar žino turėsiąs kiekvieną dieną šiltus pietus; ir jos duktė gerai jaučiasi, nes su švariai išplautais ir gražiai sulaidytais baltiniais rašo universitete tezę doktoratui gauti.