A. SAULAITIS, S.J.

     Vaikai nuo mažens savo žaidimuose vaidina suaugusius, ypač motiną ir tėvą, dažnai mokytoją ar kitos profesijos asmenį. Sąmoningai tėvai jaučia, kad pirmasis Kristaus vaizdas, vaikui parodomas, turėtų būti ne rožinės spalvos kūdikėlis, o suaugęs Asmuo, kuris jį patrauktų panašiai, kaip žaidimuose vaizduojami suaugę.

     Dievas nedavė formulės, pagal kurią patys tėvai savo vaiką įveda į ryšį su Dievu. Tylią maldą, bendruomenines maldas, krikščioniškų švenčių reikšmę vaikas išmoksta iš tėvų pavyzdžio, dažnai perduodamo be žodžių ir aiškinimo. Tuo labiau vaiko pasitikėjimas žmonėmis, gyvenimu ir pasauliu pagrįstas pirmaisiais santykiais savo šeimoje, ypač su motina ir motiniškumu.

Jonas Rimša   Motina (fragmentas)

     Saugumo, meilingumo ir asmeninės vertės jausmas psichologine ir religine prasme išsivysto iš nepaprastai glaudžių kūdikio ir motinos santykių. Motinos globos šilimoje, saugume, švelnume ir meilingume vaikas jaučiasi visiškai priimtas toks, koks jis yra. Motina leidžia vaikui būti, kas jis yra — vaiku, apsaugotu ir labai priklausomu nuo kitų. Motina simboliškai suderina gyvenimo, džiaugsmo, laimės, vienybės ir asmeninių santykių gelmę.

     Motiniškumas, išreiškiamas motinos, tėvo, brolių ir seserų, tetų, dėdžių, pusbrolių, senelių ir kitų šeimynos narių, vaiką aprūpina gyvybe, maistu, šilima, patenkintais jausmais. Gražiai išgyvenęs kūdikystę, vaikas sugeba šiuos santykius perkelti į platesnį pasaulį ir net Dievą, kurio "nemato", nors mato jo atspindžius gamtoje, žmonėse, pasaulyje, savo širdyje.

     Tikėjimo nešėjai supranta, kad žmogus amžinai vaiku nelieka, ir kad jam reikia atsistoti savarankiškai. Iš savanaudiško kūdikio pasaulio vaikas, tėvų padedams, išmoksta atsisakyti savanaudiškumo ir vis labiau krypti į tarnybą kitiems, įsijungti į Kristaus mirties ir prisikėlimo paslaptį.

     Tikėjimo nešėjai, motina su tėvu, pagarbiai atlieka savo misiją išugdyti sąmoningą asmenį, tarnaujantį kitiems, pasitikintį Dievo globa ir apsauga, artumu ir švelnumu, kaip šeimoje pirmosiomis gyvenimo dienomis.