Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Kalba

Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS VIETININKO VARTOJIMAS

     Jau esame rašę apie įvairių linksnių netaisyklingą vartojimą, bet gal daugiausia klaidų darome, netaisyklingai vartodami vietininko linksnį. Čia paminėsime keletą atvejų.

     Paprastai vietininku reiškiame vietą, bet kartais juo galime išreikšti laiką, būdą, būvį. Pvz.: Jis gyvena mieste (vietos vietininkas). Taip buvo senovėje (laiko viet.). Aš gyvenau dideliame varge (būdo viet.). Jį visi laiko didelėje pagarboje (būvio viet.).

     1. Netaisyklingas vietos vietininko vartojimas. Lietuvių kalboje vietininkas nelabai tinka kokio nors gyvo tvarinio "vidui" žymėti. Tokiais atvejais geriau tinka kilmininkas arba naudininkas. Pvz.: Tą mergaitėje (=mergaitės) pasikeitimą visi pastebėjo. Man labai patinka jame šis charakterio bruožas (=įšis jo charakterio bruožas). Kūryba skatina žmonėse (— žmonių) jautrumą. Manyje (=Man) kilo gera mintis. Jame (= Jam) nuo per didelės įtampos pakilo kraujo spaudimas. Nuostabu, kad žmoguje (=žmogui) atsiranda tiek jėgos. Tas erzinimas šunelyje ( = šuneliui) sukėlė didelį pyktį.

     Kartais sakinių su tokiu vietininku negalima pakeisti nei kilmininku, nei naudininku, bet reikia juos visai perredaguoti. Pvz.: Jeigu ir buvo jame pavydo, tai tik ne tau (=Jei kam jis ir pavydėjo, tai tik ne tau).

     Bendrinėje kalboje reikėtų skirti daiktavardžio vietininką namuose nuo prieveiksmio namie. Pvz.: Žmonės gyvena ne laukuose, bet namuose. Bet: Mano tėvų nėra namie (ne: namuose).

     Neapibrėžtai vietai nurodyti netinka vienas įvardis tame. Jį reikia keisti prieveiksmiais čia, ten ir pan. Pvz.: Tame ( = Čia) ir glūdi jo pasisekimas. Tame (=Čia, ten) ir buvo didžiausia problema.

     Vietą nurodantis įvardis kame yra žemaitybė. Bendrinėje kalboje geriau vartoti kur. Pvz.: Kame (=Kur tu tą knygą padėjai? Kame (=Kur) tokį gerą draugą rasi?

     Vietos aplinkybėms sudaryti kartais visai be reikalo vartojami kai kurių daiktavardžių vietininkai, pvz. atstume, nuotolyje ir pan. Čia labiau tiktų prielinksninės konstrukcijos. Pvz.: Kelių žingsnių atstume ( = Už kelių žingsnių) pamačiau gyvatę. Jų namai stovi maždaug trijų kilometrų nuotolyje (= už trijų kilometrų) nuo miesto.

     2. Netaisyklingas laiko vietininko vartojimas. Laikui reikšti vartotinas ne vietininkas, bet galininkas arba kartais įnagininkas. Pvz.: Tur būt, jis tai supras tik mirties valandoje ( = valandą). Paklydęs šunelis atsirado tik trečioje dienoje ( = trečią dieną). Susitiksime šį vakarą septyniose (= septintą, septyniomis). Suvažiavimas bus ateinančiuose metuose '( =ateinančiais metais). Geriausi linkėjimai Naujuosiuose Metuose ( = Naujaisiais Metais arba: Geriausi Naujųjų Metų linkėjimai). Tame laike ( = Tuo laiku) jis dar čia negyveno. Visuose atvejuose ( = Visais atvejais) kreipkitės į mane.

     Kalbant apie paros dalių laiką, vartotini laiko galininkai, o ne vietininkai: rytą, dieną, naktį (išimtis — vakare). Pietvakarių Listuvoje paplitusi forma ryte yra tarminė, bendrinėje kalboje jos geriau nevartoti.

     Abstrakčių veiksmažodinių daiktavardžių laiko vietininką dažnai galima pakeisti gyvesniais ir vaizdingesniais pasakymais: pusdalyviais, padalyviais arba šalutiniais laiko aplinkybės sakiniais. Pvz.: Fotografavime ( =Fotogratuojant) reikia kreipti dėmesį į apšvietimą. Teniso žaidime ( = Žaisdamas tenisą) jis labai pavargo. Sportininkas labai pasižymėjo trumpų distancijų bėgime (= bėgdamas trumpas distancijas). Pakilusioje temperatūroje ( =Pakilus temperatūrai, Kai pakilo temperatūra,) greičiau išsisėmė jo jėgos.

     Lietuvių kalboje neturėtų būti vartojami laiko vietininkai polinksniais ar prielinksniais. Tokia vartosena yra įprasta rusų kalboje. Tokius sakinius gailma pataisyti įvairiais būdais:

     a.    Laiko vietininką keičiant prielinksnio per konstrukcija, o kartais pavartojant ir laiko įnagininką. Pvz.: Mokytojas įsakė išmokti eilėraštį savaitės bėgyje (=per savaitę). Kelių dienų eigoje (=Per kelias dienas) jis labai pasikeitė. Laike praėjusių metų (=Per praėjusius metus) jis labai subrendo. Laike pamokų (=Per pamokas) negalima išdykauti. Laike posėdžio (=Per posėdį. Posėdžio metu) pirmininkas pateikė įdomių minčių.

     Tokius posakius visuomet taisydavo ir J. Jablonskis, teigdamas, kad mes nesakome Tris kartus dienos laikotarpyje valgau, bet Tris kartus per dieną valgau, lygiai kaip nesakome Nakties bėgyje triukšmavo, tik Per naktį (visą, kiaurą naktį) triukšmavo.

     b.    Vietininką keičiant laiko galininku. Pvz.: Ligonis net du kartus neteko sąmonės tos pačios dienos bėgyje ( = pačią dieną). Aš tau grąžinsiu skolą šios savaitės bėgyje ( = šią savaitę).

     c.    Vietininką keičiant pusdalyviu ar padalyviu. Pvz. Laike žaidimo (=Žaisdamas) jis susižeidė. Pamokos aiškinimo eigoje ( = Aiškinant pamoką) mokiniai labai atsidėję klausėsi. Šimtmečių bėgyje ( = Slenkant šimtmečiams) daug kas pasikeitė.

     Dar galima pridėti, kad reikėtų vengti kai kurių daugelio vartojamų, bet mūsų kalbai nelabai būdingų laiko vietininkų, kuriuos galime pakeisti daug paprastesniais vaizdingesniais pasakymais, pvz.: pirmoje eilėje (=pirmiausia, visų pirma, iš pradžių); paskutinėje eilėje ( = paskiausiai, vėliausiai, pačioje pabaigoje): laiko bėgyje ( — kada nors, ilgainiui); eilėje atvejų ( = dažniausiai, paprastai, daugeliu atvejų).