V. STEPONAVIČIUS

     Dažnai tenka girdėti, o kai kada ir spaudoje skaityti, kad materialinės gėrybės užgožia žmonių dvasines vertybes, kad šiandien žmonės, vaikydamiesi naudos, susvetimėja. Žmonės, pažinę vargą, sunkumus, yra nuoširdesni. Žinoma, ne nusikaltimas gerai gyventi. Tik negerai, jei prarandame žmogiškąsias savybes, nematome kito nelaimių, nemokame suprasti ir užjausti žmogaus.

     Visada stebiu mokinius, kaip jie padeda draugams, kaip elgiasi įvairiausiais atvejais. Vieni pasidalina su draugais, kiti vieni valgo pyragaičius, saldainius. Be abejo, jie taip elgiasi tėvų pamokyti, nepažindami draugiškumo jausmo. Tačiau, jei draugai ką nors duoda, ima su pasitenkinimu.

     Neigiamai veikia vaikus ir toks pasakymas: "Kas man už tai bus?" Negalima teigti, kad nejautrių, ieškančių tik sau naudos, mūsų visuomenėje dauguma. Turime šimtus pavyzdžių, kai žmonės vardan kitų laimės paaukoja net savo gyvybę.

Prisimenu, motina sakydavo: "Jei pas tave atėjo žmogus su bėda ar roda, parodyk jam širdį. Savęs nenuskriausi, o jam bus geriau". Prisimenu, karštą vasaros dieną užėjo nepažįstama, tokia suvargusi moteris pailsėti. Mama man liepė parnešti iš šaltinėlio su ąsotėliu vandens pakeleivei atsigerti. Patys nenešdavome sau — negalima pievos mindyti. Kai grįžau su vandeniu, liepė priskinti liepžiedžių. Nors šitokiu būdu parodėme tai suvargusiai moteriai jautrumą — kitaip negalėjome, nes gyvenome labai neturtingai.

     Šiandien žmonės gyvena gerai, bet kartais stokoja jautrumo kitiems, dėmesio silpnesniam, neturtingesniam. O jautrumas, nuoširdumas buvo, yra ir bus reikalingi žmonių santykiuose. Nuo to gyvenimas bus dar šviesesnis.

• Kun. Smangaliso Mkhatsawa, Pietų Afrikos Vyskupų konferencijos gen. sekretorius, negras, išleistas iš kalėjimo. Jis buvo vienas iš tų 50—70 žmonių, kuriuos vyriausybė be teismo įkalino už kritikavimą vyriausybės politikos, kad nesilaiko rasinės lygybės.

•    Belgrade prel. G. Higgins Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojo šv. mišias katalikams JAV delegacijos nariams Saugumo ir bendradarbiavimo konferencijoje. Jis buvo ambasadoriaus Goldbergo pakviestas stebėtoju. Mišias aukojo baigiantis konferencijai. Pamoksle išgyrė delegacijos narius už kantrų ir uolų darbą ištisais mėnesiais.

•    Visoje komunistinėje Kinijoje teveikia viena katalikų bažnyčia — Švč. Mergelės Marijos, Pekine. Per Velykas joje buvo pamaldos, bet tedalyvavo tik tame mieste gyveną užsieniečiai ir atvykę turistai. Vietiniai kinai bijojo ateiti.

• Šv. Vincento a Paulo draugijos labdaros valgomajame Phoenix, Ariz., Velykų metu buvo pavalgydinti 2.695 vargšai šventinėse vaišėse.

•    Socialinio teisingumo organizaciją sukūrė Westminsterio, Anglijos, kardinolas George Basil Hume. Organizacija stengsis skleisti popiežių socialinėse enciklikose iškeltas idėjas, siekdama jas plačiau įgyvendinti.