Kazys Daugėla, Nepriklausomos Lietuvos stipendininkas, baigęs aukštuosius melioracijos mokslus Austrijoje, pradėjo rodytis su savo nuotraukomis Kaune. Lietuvos Menininkų ir Kultūrtechnikų sąjungos Foto sekcijos rengiamose konkursinėse parodose jaunam inžinieriui buvo skiriamos premijos už nuotraukas, kuriose profesinės ir kasdieninio gyvenimo temos buvo pateikiamos su ryškiai pastebimais, nors dar nenusistovėjusiais, kompoziciniais reikalavimais. Jo pirmas šuolis į tarptautinių fotografų tarpą buvo 1833 metais. Tada Vokietijoje buvo suruoštas tarptautinis Rolleiflekso firmos konkursas, pavadintas fotografų olimpiada. Iš viso pasaulio į tas varžybas buvo pristatyta 35.000 nuotraukų. Iš jų 195 pateko į karo pradžioje išleistą knygą "Im Zauber des Lichtes". Toje knygoje buvo ir K. Daugėlos nuotaikinga Molėtų paežerės premijuota nuotrauka.

Kazio Daugėlos nuotrauka   Statyba

     Karo metu pasitraukęs į Vokietiją, K. Daugėla mokytojavo Kempteno lietuvių gimnazijoje, drauge dėstydamas fotografijos amato pasitobulinimo kursuose. 1949 m. atvykęs į Ameriką, dirba statybos kompanijoje, bet neapleidžia nė fotografijos. Nuo 1952 m. "The Photographie Society of America" narys, konkursinių nuotraukų komentatorius, dalyvis amerikiečių parodose. Lietuviams pažįstamas iš recenzijų apie fotografijas. Pastoviai dalyvauja ir Lietuvių Foto archyvo ruošiamose parodose Čikagoje. 1959 m. gavęs pirmąją premiją už spalvotą fotografiją, grįžo į baltai-juodos nuotraukos sritį, kur iš eilės gavo dvi pirmąsias premijas 1976 ir 1977 metais.

     K. Daugėlos nuotraukos pasižymi paprastumu. Tačiau tame paprastume pasireiškia didelis pastabumas, rodantis šviesų ir šešėlių kompozicinį žaidimą. Komentatoriai yra jį pavadinę romantiniu realistu, kurs be jokio reklaminio piršimo sugeba parodyti savo meninį pajėgumą.

Šiame numeryje įdedame keletą jo nuotraukų, tema — Statyba.