•    JAV-se 1978 m. pirmoj pusėj religinį auklėjimą gavo 8.404.539 katalikų vaikai, kurių 3.753.173 lankė katalikų mokyklas, o 4.651.396 — valdines. JAV-se katalikai dabar sudaro 23 procentus visų gyventojų. Iš viso JAV-se katalikų yra 49.836.176, padalinti į 1-89 vyskupijas. Per metus katalikų skaičius paaugo daugiau negu puse milijono. Didžiausia arkivyskupija — Čikagos, turinti 2.430.680 katalikų.

•    Pirmoji moteris, JAV kariuomenėje dabar pakelta į generolės laipsnį marinuose, Margaret Ann Breer yra katalikė, narė Šv. Tomo More katedros parapijos Arlingtone, Va. Ji baigusi katalikų aukšt. mokyklą Baltimorėj, mokslus išėjusi Michigano universitete, studijuodama žurnalistiką. Korėjos karo metu ji apsisprendė stoti į karinius dalinius. Dabar ji yra paskirta marinų korpuso informacijų direktore.

•    JAV žydų delegacija aplankė popiežių Paulių VI. Iš viso delegacijoje dalyvavo 16 vadovaujančių žydų bendruomenės narių. Sveikindamas juos popiežius pasidžiaugė, kad yra pagerėję santykiai tarp žydų ir katalikų.

•    Kun. Andrew Greeley, didžiųjų JAV dienraščių bendradarbis, JAV opinijos tyrimų centro vedėjas, pakviestas profesoriauti Arizonos universitete, Tucson, kur jis dėstys sociologiją. Kun. Greeley yra daugelio knygų autorius.

•    Vidaus ir užsienio misijų reikalams JAV katalikų Extension draugija planuoja 1978 m. surinkti 4,5 mil. dol.

•    Šv. Januarijaus, nukankinto ketvirtame šimtmety, kraujas, laikomas relikvijoriuje Neapoly, Italijoje, pirmą gegužės šeštadienį šiemet suskystėjo. Tą įvykį stebėjo 3.000 minia. Šis nuostabus įvykis periodiškai kartojasi.

•    Prieš okupantų Lietuvoje įvykdytą Balio Gajausko nuteisimą kun. Kazimieras Pugevičius padarė ilgą pareiškimą, kurį išspausdino plačiai skaitomas laikraštis "National Catholic Register". Primenama, kad Gajauskas jau turi 50 m., kad jis jau 25 metus yra buvęs kalinamas, kad, išėjus į laisvę, jam buvo uždėti įvairūs suvaržymai, kad prieš šį nuteisimą kratos metu pas jį buvo rasta religinių knygų ir 50 puslapių išversto Solženicyno "Gulagas Archipelagas". Vienas didžiausių kaltinimų Gajauskui buvo, kad jis bolševikų persekiojamoms šeimoms skirstė šalpą iš Solženicyno fondo, susidariusio už jo leidinius laisvame pasaulyje.

•    Kun. Albertas Koob, norbertinų vienuolis, prieš kiek laiko pro ventiliacijos angą nukrito 30 pėdų žemyn ant cemento ir susilaužė beveik visus savo kaulus, net ir jo smegenys buvo paliestos. Gydytojai kalbėjo, kad jeigu jis gyvens, tai bus kaip daržovė, be tikros sąmonės. Tačiau jis taip gerai atsigavo ir taip sėkmingai varė studijas, kad dabar gavo daktaro laipsnį Katalikų universitete, Vašingtone.

•    Urugvajuje gausiai padidėjo pašaukimų skaičius. Prieš 10 metų ten turėta 70 klierikų, o dabar — net 137.

•    Šveicarijos piliečiai visuotiniame balsavime gegužės 28 d. 70% dauguma pasisakė prieš nuėmimą suvaržymų, draudžiančių negimusių žudymą.

•    Jungtinė presbiterijonų bažnyčia savo suvažiavime 600 balsų prieš 50 nutarė, kad negali būti šventinami jų dvasininkais homoseksualai.

•    Prancūzas genetikos mokslininkas Jerome Lejeune studijų simpoziume "Religija ir mokslas", Miunchene, pareiškė, kad mokslas yra priėjęs tokių išvadų, kurios savaime išsklaido darvinistinės teorijos priekaištus Šv. Raštui.

•    Austras biochemikas Hane Tuppy, Miunchene įvykusiame simpoziume, tema "Religija ir mokslas", iškėlė Bažnyčios nuopelnus, nustatant dorovės dėsnius; Bažnyčios skelbiamos moralinės normos visiškai derinasi su mokslo nustatytomis normomis, kalbėjo tas mokslininkas.

•    Psichiatras ir neurologas Frankl, austras, simpoziume apie religiją ir mokslą, pareiškė, kad religija yra vienas iš esminių veiksnių, galinčių padėti žmogui išspręsti gyvenimo prasmės klausimus. Jis pažymėjo, kad ypač svarbų vaidmenį čia gali suvaidinti kunigas, kuris gali žmonių sąmonę paveikti tokiomis priemonėmis, kurios neprieinamos psichiatrijos mokslui.

•    Pietų Afrikoje 1977 m. buvo išspausdinta daugiau kaip 10.000.000 egzempliorių Šv. Rašto knygų afrikiečių kalba. Biblinės draugijos rūpesčiu prieš 45 m. buvo parūpintas Šv. Rašto vertimas į vietinę afrikiečių tarmę.

•    Arkv. Petras Butelezi tapo pirmasis negras. Pietų Afrikoje pakeltas į arkivyskupus ir paskirtas valdyti Bloemfontain arkivyskupiją.

•    Dorothy Day, iš marksizmo atsivertusi į katalikybę, įsteigėja Katalikų darbininkų sąjūdžio ir redaktorė-leidėja savo įkurto laikraščio "Catholic Worker" Šv. Katarinos kolegijoje St. Paul, Minn., pagerbta specialiu žymeniu—Alexandrine medaliu. D. Day jau yra sulaukusi 81 m. amžiaus.

•    Lenkijos vyskupai, susirūpinę okupacijoje plintančiu girtavimu, nusprendė steigti blaivybės draugijas, kurių nariai susilaikytų nuo alkoholinių gėrimų.

•    Jeruzalės miestas pagerbė 12 pasižymėjusių asmenų, jų tarpe pagerbė ir vienuolę Francoise, Šventojoje Žemėje besidarbuojančią jau 55 metus.

•    Kun. Desmond Donova, jėzuitas, 50 m., Rodezijos misijonierius, vieną sekmadienį su sielovados pareigomis nuvykęs į sritį, kur stipriau reiškiasi teroristai, dingo be žinios. Spėjama, kad jis buvo pagrobtas.

•    Aklųjų šriftu surašytus sekmadienių mišių skaitymus nemokamai siuntinėja aklųjų globos draugija. Reikia kreiptis adresu: Xavier Society for the Blind, 154 East 23rd St., New York, N.Y. 10010.

•    Kun. Paul Egli, šveicaras misijonierius, darbavęsis Rodezijoje, už tai, kad nepranešė apie ten atsiradusius vietos gyventojų partizanus, buvo metus kalintas, o dabar ištremtas.

•    Vatikano muziejų 1977 m. aplankė 1.470.000 žmonių, jų tarpe daug mokyklinio jaunimo, net iš daugiau kaip 30 pasaulio kraštų.

•    Kalifornijos universiteto mokslininkės Lizos Berkman pravestos studijos parodė, kad ilgiausiai gyvena tie, kurie turi gerų draugiškų santykių, palaiko gerus savo šeimos ryšius, priklauso visuomeninėms ir religinėms grupėms. Tokie duomenys rasti patikrinus gyvenimą 7.000 asmenų Alamedos apskrityje.

•    Arkivysk. Agostino Casaroli, kuris laikomas Vatikano užsienio reikalų ministeriu, lankėsi JAV-se, turėdamas pasitarimus Jungtinėse Tautose ir Washingtone.

•    Pietų Amerikoje darbuojasi 456 lenkų misionieriai, jų tarpe 363 kunigai. Kasmet iš Lenkijos misijų darbams Pietų Amerikon išvyksta apie 30-40 lenkų kunigų. Nežiūrėdama komunistų priespaudos, Lenkija darosi kraštas, iš kurio didesnis skaičius dvasininkų vyksta į misijas.

•    Katalikų statybininkų draugija Olandijoje per 25 savo veiklos metus jau yra pastačiusi 1.400 namų, 45 bažnyčias, 40 mokyklų, kelias ligonines, eilę klinikų, senelių prieglaudų ir kt. Statybininkų dr-jos nariai dirba savanoriškai, įvairiuose pasaulio kraštuose; stengiasi padėti kenčiančiai Bažnyčiai komunistų kraštuose.

•    Pagamintas filmas, kuriame bus galima matyti garsųjį katalikų kalbėtoją arkiv. Fulton Sheen. Filmo susukimą finansavo Amerikos Dukterų organizacija ir Rascob fondas.    J. Pr.