Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

NETAISYKLINGAS VIETININKO VARTOJIMAS (II)

     3. Netaisyklingas būdo vietininko vartojimas. Netaisyklingai vartojamus būdo vietininkus galima pakeisti įvairiais kitais paprastesniais ir taisyklingesniais pasakymas.

     a.    Būdo vietininkas keičiamas būdo įnagininku. Pvz.: Savo jaunąją kartą turime ugdyti lietuvybės dvasioje (= lietuvybės dvasia). Skaičiau knygą, parašytą anglų kalboje (= anglų kalba). Tas jo veikalas yra sukurtas labai gražiame stiliuje ( =gražiu stiliumi). Artistė scenoje pasirodė visoje savo didybėje (=visa savo didybe). Jam teko dirbti labai sunkiose sąlygose ( = labai sunkiomis sąlygomis). Šitokiose aplinkybėse (= Šitokiomis aplinkybėmis) gyvena labai daug žmonių. Prašau šį dokumentą parašyti dviejuose egzemplioriuose ( = dviem egzemplioriais).

     b.    Nevykusį būdo vietininką kartais galima keisti ne tik būdo įnagininku, bet ir būdo prieveiksmiu. Pvz.: Pirmoji lietuvių kalbos gramatika išėjo lotynų kalboje ( = lotynų kalba arba: lotyniškai). Tymais jis persirgo lengvoje formoje (=lengva forma arba: lengvai). Paskaita buvo skaitoma lietuvių kalboje (=lietuvių kalba arba: lietuviškai.).

     c.    Netaisyklingas būdo vietininkas gali būti pakeistas dalyviu, pusdalyviu ar padalyviu. Pvz.: Šiandien jis yra labai geroje nuotaikoje (=labai gerai nusiteikęs). Mano draugas buvo dideliam nustebime ( = labai nustebęs). Šis metalas praranda spindėjimą sąlytyje (=susiliesdamas) su kai kuriais cheminiais junginiais. Sportininkas pasiekė labai gerų rezultatų bėgime ir plaukime ( = gerų bėgimo ir plaukimo rezultatų). Karą bus galima laimėti tik vienybėje ( = susivienijus) su savo kaimynais. Vos galėjau susikalbėti garsiame orkestro grojime (=garsiai grojant orkestrui).

     d. Vengiant nevykusių būdo vietininkų, kortais reikia pertvarkyti visą sakinį. Pvz.: Originale tas veikalas pasirodė jau prieš trejus metus ( = To veikalo originalas...). Esu skaitęs tą veikalą dar rankraštyje ( = to veikalo rankraštį). Už automobilio vairavimą neblaiviame stovyje jis buvo smarkiai nubaustas ( = tai, kad automobilį vairavo būdamas neblaivus...).

     Kortais būdo vietininkais sakinyje vartojami vertiniai iš rusų kalbos: esmėje, pagrinde, principe, daugumoje, pilnumoje, visumoje, tikrumoje. Pvz.: Esmėje (=Iš esmės) jis neblogos žmogus. Mūsų tautiečiai pagrinde ( = daugiausia, daugumas mūsų tautiečių) buvo ūkininkai. Principe ( = Iš principo) jis jau sutiko. Mūsų miestelio gyventojai daugumoje ( = daugumas mūsų miestelio gyventojų) yra airiai. Mašina buvo pilnumoje ( = visai, visiškai) sutaisyta. Manau, kad tą planą reikėtų priimti pilnumoje ( = visą, pilną, ištisą, be pakeitimų). Tikrumoje ( = Iš tikrųjų, iš tiesų) buvo visiškai kitaip. Visumoje (=Apskritai, iš viso) jo darbas buvo neblogas.

     4. Netaisyklingas būvio vietininko vartojimas. Kai kurie, skaitydami šias pastabas, gal pasakys: "O dėl ko tie posakiai mūsų kalbai 'nebūdingi', dėl ko jie nevartotini? Juk jie taip mūsų kalboje paplitę, tad kam jų vengti?" Jie mūsų kalbai dėl to nebūdingi, kad sudaryti ne pagal mūsų kalbos dėsnius, neužtinkami svetimybių nesugadintoje liaudies kalboje. Dažniausiai tai yra vertiniai iš kitų, ypač slavų, kalbų. Taip ir būvio vietininkas labai dažnai ne visai taisyklingai vartojamas, verčiant į lietuvių kalbą kitose kolbose girdėtus posakius. Tuos mūsų kolbai nebūdingus ir nevaizdingus būvio vietininkus galime pakeisti įvairiais būdais.

     a.    Netaisyklingą būvio vietininką dažnai galima pakeisti kilmininku, dalyviu, būdvardžiu ar kitomis kolbos dalimis. Pvz.: Ji pasijuto vienatvėje ( = viena, vieniša). Tos patalpos buvo blogame stovyje ( = apleistos, apgriuvusios, netvarkomos). Jo kraujo spaudimas yra normos ribose ( = normalus). Jis buvo geroje nuotaikoje ( = geros nuotaikos, gerai nusiteikęs). Sportininkas buvo geroje formoje ( = geros formos).

     b.    Kai kurie sudėtiniai tariniai su būvio vietininku gali būti pakeisti trumpesniais ir sklandesniais vientisiniais tariniais, t.y. žodžių junginį gali atstoti vienas veiksmažodis. Pvz.: Ar tas įstatymas dar tebėra galioje ( = tebegalioja)? Mano tėvai dar tebėra atostogose ( = tebeatostogauja). Ar tu esi to dalyko kurse (=ar esi apie tą dalyką informuotas, ar apie tai ką žinai)?

     c.    Tam tikri netaisyklingi būvio vietininkai gali būti keičiami dvejybiniais galininkais. Pvz.: Jį suėmė girtame stovyje ( =girtą). Rugius žaliam pašarui reikia piauti plaukimo fazėje ( = plaukiančius, pradėjusius plaukti).

     d.    Kartais nevykusį būvio vietininką galima pakeisti tik perorganizuojant visą sakinį. Būvio vietininkas tokiu atveju dažniausiai verčiamas vardininku. Pvz.: Geresnėje padėtyje yra mūsų kaimynai ( = Geresnė padėtis yra mūsų kaimynų). Tavo paskaita turėtų būti dėmesio centre ( = dėmesio centras).

     e.    Būviui reikšti netinka įvardžių kas, tas vietininkai. Pvz.: Kame čia dalykas ( = Kas čia yra? Kas čia atsitiko? Koks čia reikalas?). Vargas yra tame (=tas), kad jis nieko nenori klausyti.

     Dar galima pridėti, kad kartais vietininkas į sakinį įbrukamas visai be jokio reikalo. Jį išmetus ir sakinį perredagavus, mintis pasidaro daug aiškesnė, o sakinys sklandesnis. Pvz.: Jo asmenyje susilaukėme gero daktaro (—Iš jo susilaukėme gero daktaro). Jis pasižymėjo kaip geras organizatorius sporto srityje ( = Jis pasižymėjo geru sporto organizatorium). Komandos sudėtyje ( = Komandoje) įvyko tokie pasikeitimai. Salės patalpose ( = Salė je) įvyks paskaita.