MARJORIE HOLMES

     Viešpatie, aš taip pavargus, ir vieniša, ir nelaiminga, ir kažko bijau. Negaliu pernešt namų ruošos, negaliu pernešt vaikų. Jie mane taip prinervina, kad galėčiau šaukti (ir šaukiu). Šiuo momentu aš net negaliu pernešt savo vyro — o, kad jis kur nors išvažiuotų!

     Arba — kad aš galėčiau kur nors išvažiuoti bent trumpam laikui. Mano vyras sako: gerai, važiuok; aplankyk savo seserį. Bet kas iš to: jeigu ir galėčiau palikt savo vaikus, rasčiau jos... Ne, aš noriu ko nors kito, ko nors, kas nieko bendra neturi su moterimis ir vaikais. Valandėlei aš norėčiau būti kas nors kitas: gal būt, ta mergaitė, kuria kadaise buvau, o gal moteris, kurios dar nepažįstu. Graži, savim pasitikinti moteris, su savo nusistatymais ir savo vienos gyvenimu.

     Bet to nebus. Jau niekad daugiau nebebūsiu, kas buvau. Ir negaliu keliaut pirmyn. Yra tik dabartis, kuri kartais, rodos, taip supančioja. Kaip tame vaidinime, pavadintame "Šilkiniai pančiai". Bet vaidinimas buvo juokingas, ir pančiuose buvo vyras...

     Gal būt, ir mano vyras, kasdien eidamas į darbą, taip pat jaučiasi pagautas spąstuose. Gal būt, žmonės, su kuriais jis turi reikalų, taip pat jį nervina (tik vyrui juk negalima šaukti...) Ir moterys, kurios dideliam judėjime ar sausakimšuose autobusuose kasdien turi vykt į darbus — gal ir jos šaukia kur nors giliai širdy.

     Viešpatie, padėk man suprasti, kokia laiminga aš esu čia, dabar, tuose šilkiniuose pančiuose. Leisk man surasti prasmę savo kasdieniniame gyvenime. Jei kažkur giliai manyje yra moteris, kurios dar nepažįstu — išlaisvink ją.

     Palaimink tą moterį, kuria leidai man užgimti, o ne tą savęs besigailinčią būtybę, kuria dabar jaučiuosi esanti... Perkeisk mane. Leisk man pajusti, kad moteris, kurią sutvėrei, nėra kažkoks nepažįstamas asmuo kažkur kitur, kur geriau, bet kad ji gyvena čia, manyje.

     Viešpatie, aš pripažįstu, kad esu ta moteris. Aš esu ta savim pasitikinti, rami, kantri, linksma, besišypsanti moteris. Graži moteris. Su savom mintim ir savais nusistatymais.

     Aš noriu būti tokia moteris dėl savo vaikų. Aš būsiu geresnė motina.

     Aš noriu būti tokia moteris dėl savo vyro. Aš būsiu geresnė žmona.

     Aš noriu būti tokia moteris dėl visų moterų, kurios jaučiasi pagautos šilkiniuose pančiuose. Palaimink jas ir padėk joms surasti save, kaip aš save suradau...

(Iš knygos "I've Got to Talk to Somebody, God")

Laisvai vertė Dalia Staniškienė

•    Žmogaus teisių apsaugojimo klausimu 1979 m. JAV-se, katalikų vyskupų iniciatyva, bus surengtas plataus masto studijinis suvažiavimas.

•    Jaunieji krikščionys demokratai Sonnoje, V. Vokietijos sostinėje, buvo surengę tylos demonstraciją, ten atvykus Brežnevui, reikšdami protestą prieš žmogaus teisių laužymą Sovietų Sąjungoje.

•    Kun. John Bleser, pranciškonas misijonierius, Kinijoje darbavęsis 45 metus, dabar sulaukė 100 m. ir gyvena senelių globos centre Carlyle, Ill.

•    Socialinio teisingumo penkerių metų akcijos planą patvirtino vyskupų suvažiavimas Čikagoje.