Po popiežiaus apsilankymo Čikagoje buvo duota Pedagoginio "Lituanistikos instituto studentams parašyti rašinį šia tema. Čia paduodame kelias tų rašinių mintis, nors kai kurios ir kartosis.

     Jaunimas laukė popiežiaus Marquette Parke. Manė, kad jis bent trumpai sustos. Deja, nesustojo. Automobiliai gana smarkiai praūžė. Atrodo, kad čia nebuvo popiežiaus kaltė. Kai jis sužinojo, kad ta gausi abiem gatvės pusėmis sustojusi su vėliavomis ir plakatais minia buvo lietuviai, jis jiems pasistengė atsilyginti Grant Parke, pasakydamas net keletą sakinių gražia lietuvių kalba, kai kitas tautas pasveikino tik vienu trumpu sakinuku.

     Dabar pažiūrėkime, kokį įspūdį tas popiežiaus atsilankymas padarė mūsų jaunimui.

     Rūta Pakštaitė.Anksti penktadienio rytą garsiai suburzgė žadintuvas. Apsiverčiau, užmiršusi, kodėl taip anksti reikėjo keltis. Staiga šokau iš lovos — juk šiandien svarbi, labai svarbi diena! Eisime pasitikti ilgai laukto svečio, apie kurį galvojom ir sapnavom jau tris savaites.

     Rytas buvo šaltas, rūkas dengė medžių viršūnes ir namų stogus, o saulė dar nebuvo apšvietusi ankstyvo ryto dangaus. Skubėjau viena tuščiomis gatvėmis. Pagaliau atsiradau prie būrio laukiančių draugių. Minia jau buvo susirinkusi — vieni apsisiautę šiltomis antklodėmis, kiti besikalbėdami gurkšnojo šiltą kavą. Buvo girdėti giesmių ir dainų. Visur viešpatavo vienybės, laimės, meilės ir pagarbos jausmas.

     Iš tolo nugirdau šauksmus, džiaugsmingus sveikinimus ir jaunimo dainas. Balsai vis artėjo, garsėjo, o balsus sekė skubanti policijos automobilių grupė. Pagaliau visas laikas sustojo, ir likau tik aš viena, nieko negirdinti, nejausdama šalčio — tik aš ir tas mielas veidas, žiūrintis į mano pusę. Tas vienas vaizdas pasiliko mano pasąmonėje, jis pasiekė minią ir pasiliko su ja visuomet.

     Ginta Remeikytė.Didelė dalis jaunimo, laukdami popiežiaus, susibūrė prie plakato su užrašu: "Lithuanian Youth Loves You Holy Father”. Ten daug tarėmės, su kokia daina sutiksime Joną Paulių II, bet kai priartėjo popiežiaus palyda, pradėjome beveik spontaniškai šaukti: "Jonas Paulius, Jonas Paulius!” Kadangi popiežius taip greitai pravažiavo, kai kurie bėgome pamatyti, ar kur nors jis sustos, bet greitai paaiškėjo, kad ne. Mes smagiai, laimingai praleidome tą rytą; man patiko popiežiaus asmenybė, bet nusivylėme, kad jis taip greitai pravažiavo.

     Aš kartu su kitais, kurie dar norėjo pamatyti ir išgirsti popiežių, nuskubėjau prie Quigley mokyklos, kur popiežiaus laukė visi Amerikos vyskupai. Stebėjausi, kad tokioje gausioje minioje niekas nesistumdė. Popiežiui pasirodžius ant gimnazijos stogo, žmonės jį šiltai pasveikino. Jis tada gražiai pakalbėjo, ypač su ligoniais, ir pajuokavo, kad visi kardinolai ir vyskupai suvažiavo į šią jaunų berniukų mokyklą, nes ir jie nori vėl jaunais pasijusti.

     Grįžus namo, buvau laiminga, bet neypatingai. Popiežius labai malonus žmogus, gražiai kalbėjo (gražiausiai, žinoma, Grant Parke per šv. Mišias), bet jis yra tik žmogus. Jis nori duoti Bažnyčiai naują išvaizdą, bet kai kuriais praktiškais bažnytiniais reikalais (pvz. moters vieta Bažnyčioje, skyrybos ir pan.) nieko nekeičia. O man atrodo, kad tai labai svarbu.

     Lilija Rekašiūtė.Popiežiaus atvykimas į Čikagą sukėlė šiltus meilės jausmus jauniems ir seniems. Žmonės pajuto didesnę meilę savo šeimoms, kaimynams, pačiam popiežiui ir Katalikų Bažnyčiai.

     Tose gatvėse, kur jis pravažiuodavo, žmonės nekantriai po kelias valandas jaukdavo, kad bent trumpai pamatytų Šventąjį Tėvą. Kai jis pamojuodavo miniai, entuziazmas nubanguodavo žmonių veidais.

     Popiežiaus atvykimas į Čikagą ypač paveikė lietuvių jaunimą. Jaunimas jau buvo bepradedąs nutolti nuo religijos, bet dabar vėl jame kilo naujas entuziazmas. Popiežiaus nuoširdumas bei patrauklumas patraukė ir jaunimą.

     Laura Lauciūtė.Marquette Parke laukė pravažiuojančio popiežiaus minios žmonių, tarp kurių buvo daug lietuvių. Jaunimas, apsirengęs tautiniais rūbais, laikė rankose tautines vėliavas ir plakatus su popiežiaus paveikslu.

     Gal reikšmingiausias lietuviams momentas buvo šv. Mišios Grant Parke, kuriose dalyvavo apie pusantro milijono žmonių. Popiežius lietuvius pasveikino šiais žodžiais: "Mano nuoširdus sveikinimas Amerikos lietuviams! Likite ištikimi Kristaus Bažnyčiai. Branginkite kilnias tautos tradicijas. Tegloboja jus Dievo Motina Marija. Garbė Jėzui Kristui!” Tarp milijoninės minios žmonių pasigirdo lietuvių plojimas ir atsakymas: "Per amžius. Amen!”

     Šis įvykis man paliko didžiausią įspūdį. Mažos lietuvių grupelės plojimas ir žodžiai, išgirsti iš milijoninės įvairių tautybių žmonių minios, simbolizuoja lietuvių tautos balsą pasaulio tautų šeimoje. Gal kada nors tas balsas pasigirs visame pasaulyje, kaip pasigirdo aną popietę Čikagos Grant Parke.

     Dabartinis popiežius tikrai yra šiltas žmogus. Jo šypsena draugiška ir nuoširdi. Gal ne visi sutiks su visomis jo pareikštomis mintimis, bet visi jas supranta. Po šio apsilankymo popiežius mums nėra tolimas asmuo Romoje, bet labai artimas žmogus, iš kurio spindi žmoniškumas, meilė ir šilima.

     Neris Pupiūtė.Manau, kad popiežiaus atvykimas į JAV buvo labai svarbus įvykis. Jis jau įrašytas į pasaulio istoriją. Čikagoje popiežius patraukė ne tik katalikų, bet ir visų kitų religijų dėmesį. Visi laukė, ką popiežius pasakys, kai kuriais aktualiais ir diskutuojamais klausimais. Jis pasakė, kad Bažnyčia nepripažįsta gimimų kontrolės, abortų, priešvedybinio santykiavimo, skyrybų.

     Popiežiaus atvykimas padidino žmonių meilę vienas kitam ir pačiam popiežiui. Kai kurios grupės jam įteikė dovanėlių, pvz.  Quigley berniukų gimnazija jam įteikė futbolo sviedinį ir kepurę.

     Paulius Alekna.Kur tik popiežius pasirodė, visur sukūrė šiltą ir smagią nuotaiką. Per pirmuosius savo popiežiavimo metus Jonas Paulius II jau yra pasidaręs žymi ir stipri jėga visame pasaulyje. Galima tikėtis, kad jis padės pasaulio tautoms geriau ir sklandžiau sugyventi.

     Linas Meilus.Atrodo, kad popiežius pastebėjo ir atkreipė dėmesį į susirinkusius Marquette Parke lietuvius ir į jų iškeltą plakatą. Gaila, kad taip smarkiai turėjo pravažiuoti. Vis dėlto man pasisekė padaryti gerą jo nuotrauką.

     Niekad nesitikėjau, gyvendamas Čikagoje, pamatyti popiežių. Kiek teko girdėti, jis yra labai palankus lietuviams ir domisi Lietuvos reikalais.

     Rūta Valavičiūtė.Nors popiežius pro mus, susirinkusius Marquette Parke, taip greitai pravažiavo, bet pamačius jo besišypsantį veidą, norėjau verkti iš džiaugsmo. Toji trumpa minutė visados pasiliks mano atmintyje.