Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

ARTIMI PRIELINKSNIAMS ŽODŽIAI

     Jau kalbėjome apie vienareikšmius prielinksnius, paminėdami vieną kitą nepageidautiną jų vartojimo atvejį. Dabar pažvelgsime į tokius žodžius, kurie nėra prielinksniai, bet sakinyje pavartojami prielinksniškai. Tai yra kai kurie daiktavardžių linksniai, kai kurios veiksmažodžių fermos, aukštesnysis prieveiksmių laipsnis ir vienas kitas žodžių junginys. Juos galima pavadinti ne tikrais prielinksniais, bet tik "pretendentais” į prielinksnius. Per dažna vartosena nėra pageidaujama. Kartais jie yra ilgi, gremėzdiški, paplitę mūsų vartosenoje, nusižiūrėjus į kitas kalbas. Dažnai juos galima ir patartina pakeisti paprastesniais, aiškesniais ir skambesniais pasakymais. Čia paminėsime keletą tokių pavyzdžių.

DAIKTAVARDŽIŲ LINKSNIAI

     Paminėsime tris linksnius, kurie neretai gyvojoje kalboje bei raštuose pavartojami prielinksniškai.

     Naudininkas. Iš naudininkų gal labiausiai į prielinksnius veržiasi žodis labui. Vartojamas su kilmininku, jis nurodo priežastį, paskirtį. Pvz.: Mes dirbame tėvynės labui. Šis sakinys, žinoma, yra visai taisyklingas, bet, norint apsieiti be to labui, galima daug paprasčiau pasakyti: Mes dirbame dėl tėvynės.

     Įnagininkas. Dažniausiai prielinksniškai vartojami šie daiktavardžių įnagininkai: metu, pagalba, sąskaita, tikslu.

     Įnagininkas metu su kilmininku sudaro laiką reiškiančią konstrukciją. Pvz.: Mes dirbame dienos metu, o miegame nakties metu (geriau: Mes dirbame dieną, o miegame naktį). Jis gimė karo metu (geriau: per karą). Laisvalaikio metu (geriau: Laisvalaikiu) aš mėgstu pasportuoti.

     Konstrukcijos su prielinksniškai vartojamais įnagininkais pagalba, sąskaita, tikslu dažniausiai yra atsiradusios, nusižiūrėjus į svetimas kalbas. Jų reikėtų vengti, nes be jų apsieiti labai lengva. Pvz.: Dabar ūkio darbai atliekami mašinų pagalba ( = mašinomis). Žinios perduodamos radijo bangų pagalba (= radijo bangomis). Aš su tuo svetimšaliu susikalbėjau vertėjo pagalba ( = per vertėją).

     Prielinksniškai (ar polinksniškai) vartojamas įnagininkas sąskaita reiškia veiksmo būdą. Pvz.: Nereikia rekordų siekti sveikatos sąskaita (sąskaiton). Jis tai pasiekė kantrybės sąskaita. Šiuos sakinius galima daug sklandžiau ir paprasčiau išreikšti kad ir šiuo būdu: Nereikia rekordų siekti, gadinant, aukojant sveikatą. Jis tai pasiekė kantrybe, per kantrybę.

     Geriau būtų apsieiti ir be prielinksniškai (polinksniškai) vartojamo įnagininko tikslu, reiškiančio priežastį. Pvz.: Jis išvažiavo į užsienį studijų tikslu (=Studijuoti). Sis planas yra vykdomas sveikatos apsaugos tikslu (= apsaugoti sveikatai).

     Vietininkas. Prielinksniais arba polinksniais nevartotini iš kitų kalbų išversti laiko vietininkai: bėgyje, eigoje, laike, laikotarpyje. Kilmininką, einantį su minėtais vietininkais, reikėtų keisti galininku su prielinksniu per arba vien laiko galininku; kartais tinka pusdalyviai, padalyviai ir pan. Pvz.: Šią knygą perskaičiau savaitės bėgyje ( = per savaitę). Jis buvo atėjęs pas mus tris kartus tos pačios dienos bėgyje (=tą pačią dieną). Šimtmečių bėgyje (=Per šimtmečius, slenkant šimtmečiams) lietuviai turėjo daug kovoti su priešais. Visos dienos eigoje ( = Visą dieną, per visą dieną) jis buvo labai susirūpinęs. Pamokos aiškinimo eigoje (= Aiškindamas pamoką) mokytojas kelis kartus turėjo sudrausti išdykaujančius moksleivius. Laike darbo ( = Dirbant) reikėtų labiau susikaupti. Laike pietų (= Per pietus, pietaudami) labai įdomiai pasikalbėjome. Mums buvo įsakyta tą uždavinį atlikti trijų dienų laikotarpyje ( = per tris dienas). Laikotarpyje kelių mėnesių (=Per kelis mėnesius, po kelių mėnesių) pastatas bus užbaigtas.

     Prielinksniu ar polinksniu neturėtų būti vartojami vertiniai, reiškiantys priežastį: įtakoje, išdavoje, pasekmėje, pasėkoje, poveikyje, rezultate.

     Kilmininkų ir tokių vietininkų junginius reikėtų keisti prielinksniu dėl su kilmininku, o kartais pusdalyvinėmis, padalyvinėmis, dalyvinėmis konstrukcijomis; jei kilmininkas ne daiktavardžio, bet įvardžio — visą junginį galima keisti prieveiksmiais todėl, dėl to. Pvz.: Nepalankios aplinkos įtakoje (=Dėl nepalankios aplinkos, veikiant nepalankiai aplinkai) jo elgesys labai pablogėjo. Tokio apsileidimo išdavoje ( =Dėl tokio apsileidimo) lengvai gali kilti gaisras. Mokinys praleido daug pamokų, ko išdavoje ( = dėl to, todėl) neišlaikė egzaminų. Neatsargumo pasekmėje (=Dėl neatsargumo, per neatsargumą) jis gali susižeisti. Šią vasarą buvo didelė sausra, to pasėkoje ( = dėl to, todėl) javai neužderėjo. Saulės spindulių poveikyje (=Veikiami saulės spindulių, veikiant saulės spinduliams) mikrobai žūva. Šio įvykio rezultate (= Dėl šio įvykio) mūsų santykiai visai pasikeitė.

     Kiti du "pretendentai” į prielinksnius ar polinksnius yra vardan ir ženklan. Atrodo, kad jie abu yra vertiniai, jokioje tarmėje nėra užtinkami. Prielinksniu arba polinksniu pavartotas vardan gali būti toleruojamas, nusakant priežastį, tik kokiais iškilmingais atvejais, pvz.: Vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Jis žuvo tėvynės vardan. Tačiau ir šis paskutinis sakinys daug gražiau atrodytų, jei pasakytume: Jis žuvo dėl tėvynės.

     Priežasčiai nusakyti nelabai tinka ir vertinys ženklan. Šiuo atveju geriau tinka pusdalyviai. Pvz.: Tą dovaną jis man įteikė padėkos ženklan (=atsidėkodamas, reikšdamas padėką). Paspaudėme vienas kitam ranką draugystės ženklan (=išreikšdami, patvirtindami draugystę).

KAI KURIOS VEIKSMAŽODŽIŲ FORMOS

     Iš veiksmažodžių formų, vis labiau artėjančių prie prielinksnių, paminėtini esamojo laiko padalyviai nepaisant, nežiūrint ir būtojo laiko padalyvis išskyrus. Pvz.: Nepaisant didelio nuovargio, vis tiek pasiryžau ten nueiti. Nežiūrint blogo oro, į susirinkimą atėjo daug žmonių. Išskyrus mane, niekas daugiau toje šventėje nedalyvavo. Negalima šių sakinių smerkti, bet vis dėlto būtų sklandžiau, taip juos pakeitus: Nors ir labai pavargęs (Kad ir labai pavargęs) buvau, vis tiek pasiryžau ten nueiti. Nors buvo blogas oras, į susirinkimą atėjo daug žmonių. Be manęs, niekas daugiau toje šventėje nedalyvavo.

     Ypač tokių konstrukcijų reikėtų vengti, kai aiškiai pasakyti veiksmo atlikėjai. Pvz.: Nepaisant ( =Nepaisydama) senyvo amžiaus, ji atlieka visus namų ruošos darbus. Nepaisant (= Ne paisydami) nuovargio, mes labai greitai ten nuėjome.

     Taip pat reikėtų vengti konstrukcijų: nepaisant to, kad . . ; nežiūrint į tai, kad...; išskyrus tai, kad. . . Tokias gremėzdiškas konstrukcijas lengvai galima pakeisti jungtuku nors ar dalelyte tik. Pvz.: Nepaisant to, kad ( =Nors)jis buvo įspėtas, bet vis tiek to pavojaus nevengė. Nežiūrint į tai, kad (=Nors) jis turėjo geriausius mokytojus, bet neadug ką išmoko. Išskyrus tai, kad buvo trupučiuką pradrėkstas veidas, automobilio nelaimėje jis beveik nenukentėjo ( = Automobilio nelaimėje jis beveik nenukentėjo, tik trupučiuką buvo pradrėkstas veidas).

AUKŠTESNYSIS PRIEVEIKSMIŲ LAIPSNIS

     Nepageidautini "pretendentai” į prielinksnius yra aukštesniojo laipsnio prieveiksmiai: daugiau, mažiau, ne daugiau, ne mažiau, anksčiau, vėliau, ne anksčiau, ne vėliau, geriau, blogiau, ne geriau, ne blogiau... Pvz.: Ten dalyvavo daugiau šimto (=daugiau kaip šimtas, negu šimtas, net šimtas, šimtas su viršum, per šimtą) žmonių. Jis uždirba per valandą ne mažaiu penkių dolerių (=ne mažiau kaip penkis dolerius). Negalėsiu ateiti anksčiau vidurnakčio (= prieš vidurnaktį, anksčiau kaip vidurnaktį). Ateik ne vėliau septintos valandos (= ne vėliau kaip septintą valandą). Ji ten buvo laikoma blogiau tarnaitės (= blogiau negu tarnaitė, blogiau už tarnaitę).

ŽODŽIŲ JUNGINIAI

     Nevartotinas į prielinksnius besibraunantis vietininko sąryšyje ir prielinksnio su junginys. Pvz.: Sąryšyje su Vasario šešioliktosios minėjimu ( = Ryšium su Vasario šešioliktosios minėjimu, dėl Vasario šešioliktosios minėjimo) pamokų nebus. Palyginus (= Palyginti, jei lyginsime) su kitais mokiniais, jis yra visai neblogas.