Dailininkas Vladas Vijeikis ilgą laiką rinko Lietuvos istorijos vaizdus ir pagaliau juos išleido didele, kietais viršeliais, 548 puslapių knyga. Jis pradeda senais, priešistoriniais laikais, dešimtuoju amžiumi prieš Kristų ir baigia lietuvių gyvenimu išeivijoje. Knygą išleido "Tėviškėlė”, 4346 S. Western Ave., Chicago, IL 60609. Knygos kaina — 15 dol.

     Gal geriausia šią knygą apibūdina pats autorius savo įžangoje:

     "Per eilę metų rinkau Lietuvos istorijos iliustracinę medžiagą. Prisirinkus gerokam pluoštui, kilo mintis parodyti ją ir kitiems, Lietuvos istorija besidomintiems. Tačiau tuojau pamačiau, kad mano turimos medžiagos nepakanka, tad kreipiausi į kitus lituanistikos rinkėjus, iš kurių susilaukiau gražios pagalbos. Už šią talką esu dėkingas dr. Vandai Sruogienei, Jonui Dainauskui, Broniui Kvikliui, Liudui Kairiui ir kitiems, man šiame darbe padėjusiems.

     Kadangi medžiaga buvo surinkta iš įvairiausių šaltinių, tad ir kokybė labai nevienoda.

     Tekstams parašyti naudojausi Lietuvių Enciklopedija, dr. Vandos Daugirdaitės -Sruogienės Lietuvos istorija ir Adolfo Šapokos redaguota Lietuvos istorija.

     Kai kurių puslapių paraštėse (pilkame fone) yra šiek tiek iliustracijų, vaizduojančių kitų kraštų tuolaikinius įvykius.

     Nors tebūdamas tik istorijos mėgėjas, ėmiausi šios vaizdų knygos sudarymo, tikėdamas, kad turiu geresnes sąlygas ją išleisti, negu kiti”.