Balandžio mėn. 13 d., sekmadienį, 4 val. po pietų bus iškilmingas "Laiškų lietuviams” 30 m. sukakties minėjimas Jaunimo Centro kavinėje. Pagrindinę kalbą pasakys JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė, iš Clevelando. Meninę programą atliks jaunimas: dainininkė Jūratė Tautvilaitė, dainininkė Rūta Pakštaitė ir neseniai iš Lietuvos atvykęs birbynininkas Rimgaudas Kasiulis.

     Šia proga bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Vertinimo komisija (Marija Saulaitytė-Stankuvienė, Rima Sidrienė, Juozas Toliušis, Gailutė Valiulienė ir Leonas Zaremba, S.J.) jau skaito atsiųstus straipsnius.

     Po programos dalyviai bus skaniai pavaišinti. Įėjimo auka — 5 dol., jaunimui — 2 dol.

     Visus mieluosius skaitytojus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.

EKSKURSIJA Į EUROPĄ

     Jeigu kas dar neužsiregistravo, tai jau pats laikas registruotis įdomiai ekskursijai i Europą, kur aplankysime Italiją, Austriją, Šveicariją, Vokietiją ir Daniją. Pamatysime garsiuosius Kristaus kančios vaidinimus Oberammergau miestelyje ir aplankysime daug įdomybių minėtuose kraštuose. Iš Niujorko išskrendame birželio 14 d., o grįžtame liepos 2 d. Ši 19 dienų ekskursija, įskaitant kelionę, viešbučius, maistą, bilietą į Kristaus kančios vaidinimus, iš Čikagos kainuos 1700 dol., o iš Niujorko — 1600 dol. Žinant, kokios aukštos kainos dabar yra Europoje, tai labai pigu.

     Smulkesnių informacijų gali suteikti "Laiškų lietuviams” redaktorius arba kelionių biuras: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, Ill. 60643. Tel. (312) 238-9787.