Nijolė Jankutė

     Skaitytojo minty, be pagrindinių kategorijų, gerai ir blogai parašytų knygų, susirikiuoja dar linksmosios, liūdnosios, nuobodžiosios, įdomiosios, etc. etc. ir... skaudžiosios. A. Spalio "Širdis iš granito” — skaudi knyga, nes ji kalba apie skaudžiuosius Lietuvos istorijos įvykius — antrąją sovietų okupaciją. Iš tikrųjų, šis romanas apima maždaug vienų metų laikotarpį iš to siaubingo dešimtmečio pradžios, kada Lietuvoje vyko partizaninės kovos ir kada dar buvo naiviai tikimasi pagalbos iš Vakarų.

     Romano veikėjai seni pažįstami iš "Gatvės berniuko nuotykių”, užaugę į vyrus ir moteris kartu su savo skaitytojais. Gal todėl jie skaitytojui savotiškai artimi, svarbūs, nes kas gi nenorėtų sužinoti vaikystės draugų likimo?

     Tačiau nors "Širdy iš granito” vėl sutinkame pajodžargą Nijolę, išaugusią į gražią patriotišką merginą, Antaną Alėjūną, įsijungusį į miško brolių eiles ir Joną Vaitą-Pomidorą, tapusį rūsčiu ir pavojingu MGB kapitonu, jie visi žymiai silpnesni ir mažiau tikri suaugusiųjų rolėse. Nors Alėjūno - Nijolės - Vaito meilė trikampyje yra pagrindinis romano variklis, bet veiksmas čia per dažnai skaitytojui, užuot parodžius, atpasakojamas autoriaus lūpomis, o veikėjai nėr daug stereotipiški. Alėjūnas ir Nijolė — pasišventę idealistai, tartum viduramžių riteriai, "be baimės ir dėmės”, tačiau ir be žmogiško veido, o neigiamieji charakteriai brūkštelėti prabėgom juodžiausiu pieštuku. Tik Jonas Vaitas, bundančios sąžinės, meilės "liaudies priešui” ir nusivylimo idealizuotam komunizmui plėšomas, yra gyvas.

     Ar per netolima praeitis, ar tragiškų įvykių per plati bei per gili apimtis surakina mūsų autorių plunksnas ir mintis, kad knygos apie tų skaudžių jų įvykių metus vis gimsta mažakraujės, o jų veikėjai negyvena, bet vaidina, kalbėdami ir mirdami su patosu. Iš šios rūšies romanų tik Ramono "Kryžiai” išvengė egzaltuoto "gyvenimo scenoj” ir kol kas dar nesulaukė sau antrininko.

     "Širdyje iš granito” tačiau yra ir gerų epizodų, pulsuojančių veiksmu ir įtampa (partizanų kovos su okupanto naikinančiais pulkais; sužeisto partizano gydymas; vaistų vogimas; miestelio užpuolimas; mirtini Jono Vaito ėjimai visagalės NKVD šachmatų lentoje ir pan.) Tokios ištraukos — naudinga lektūra lituanistinėse mokyklose Lietuvos istorijos pamokoms pagyvinti.

     "Širdis iš granito” yra priešpaskutinė knyga iš A. Spalio "Vienos kartos istorijos ciklo”. Šis ciklas, prasidėjęs "Gatvės berniuko nuotykiais” — vaikyste nepriklausomoj Lietuvoj — apima savo veikėjų margus gyvenimus okupacijų ir karo audrose, sekdamas juos nuo mokyklos suolo iki Sibiro, nuo partizaninių kovų iki išeivio dalios Vakaruose.

A. Spalis, ŠIRDIS IŠ GRANITO. Išleido “Vilties” draugijos leidykla 1979 m., 6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103. Kaina 10 dol.


 

•    Meksikoje gruodžio mėnesi švenčiant Guadalupes Marijos šventę, susirinko dešimtys tūkstančių žmonių.

•    Čilėje labai pagausėjo pašaukimai į kunigus. Šiuo atžvilgiu Čilė užima pirmą vietą Pietų Amerikoje.

•    Anglijoje ir Valijoje šiais mokslo metais įstojo į kunigų seminarijas 40 klierikų daugiau. Jų dabar yra 150.

•    Senatorius Edward M. Kennedy ir gubernatorius Edmund G. Brown, Jr., abudu kandidatuojantieji į prezidentus, yra katalikai.

•    Vatikano Mokslo kongregacija paskelbė, kad dėl savo doktrinos nukrypimų pagarsėjęs kun. Hans Kueng nebegali būti laikomas katalikų teologu.

•    Angoloje Kubos kareiviai veda akciją prieš krikščionių bažnyčias. Specialūs ateistų daliniai degina bažnyčias ir kitus maldos namus. Per vieną mėnesi jų sudegino ir sugriovė 13.