Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE NEVARTOTINI ŽODŽIAI AR POSAKIAI

     Sutrumpinimai: n. vert.-— nevartotinas vertinys; n. svet. — nevartotina svetimybė; nevart. r... — nevartotina reikšme...

     iš kalno(n. vert.) — iš anksto. Pvz.: Nuomos mokestį aš sumokėsiu iš kalno ( = iš anksto). Mudviejų jau iš kalno (=iš anksto) buvo apie tai susitarta.

     Iš kieno nors iniciatyvos(n. vert.)—kieno nors iniciatyva. Pvz.: Tas darbas buvo atliktas ne iš jo iniciatyvos (=ne jo iniciatyva) .

     iš .. . dienos(n. vert.) — dienos. Pvz.: Gavau jūsų laišką iš liepos 15 dienos ( = liepos 15 dienos laišką).

     išdavoje ko— dėl. Pvz.: Jo neatsargumo išdavoje (= dėl jo neatsargumo) įvyko nelaimė.

     išdirbti— nevart. r.: "parengti, sudaryti”, "ištobulinti, išugdyti, sutvarkyti, sukurti”. Pvz.: Suvažiavimo planas buvo labai kruopščiai išdirbtas ( = parengtas, sudarytas). Šio romano stilius yra puikiai išdirbtas ( = ištobulintas). Jis, nuolat kovodamas su savo silpnybėmis, išsidirbo ( = išsiugdė) švelnų charakterį. Mokytojas, stebėdamas dabartinio jaunimo polinkius, išdirbo ( = sukūrė) naują mokymo metodą.

     išeina— nevart. r.: "vadinasi, taigi, pasirodo”. Pvz.: Išeina ( = Vadinasi, taigi) tik aš čia esu kaltas. Išeina (= Pasirodo), kad taip manydami, mes labai klydome.

     išeinant iš ko— nevart. r.: "remiantis kuo, vadovaujantis kuo”. Pvz.: Išeinant iš jo galvosenos ( = Remiantis jo galvosena), tas klausimas bus sunkiai išsprendžiamas. Išeinant iš to ( = Vadovaujantis tuo), galima daryti konkrečias išvadas.

     išeitis— nevart. r.: "baigtis, rezultatas”. Pvz.: To keisto jo elgesio išeitį (= baigtį, rezultatus) jau seniai buvo galima numatyti.

     išguldyti— nevart. r.: "išdėstyti, išpasakoti”. Pvz.: Liudininkai taip puikiai išguldė ( = išdėstė, išpasakojo) visas jo nusikaltimo aplinkybes, kad teisėjui nebuvo jokios abejonės tuoj paskelbti sprendimą.

     išieškotas— nevart. r.: "meniškas, tobulas, išdailintas, gražus, subtilus”. Pvz.: Novelės stilius buvo toks išieškotas (= gražus, išdailintas), kad buvo nepaprastai malonu skaityti. Jo portreto formos ir visos detalės buvo taip išieškotos (= tobulos, išdailintos, subtilios), kad, rodos, prieš save matei gyvą žmogų.

     išimtinas— išimtinis. Išimtinas yra reikiamybės dalyvis, o išimtinis — būdvardis. Pvz.: Ta knyga yra išimtina ( = t.y. ją reikia išimti) iš bibliotekos. Bet: Tai gali atsitikti tik išimtiniais (ne: išimtinais) atvejais.

     išlojoti(n. svet.) — išplūsti, iškoneveikti. Pvz.: Jis mane išlojojo (= išplūdo, iškoneveikė) blogiausiais žodžiais.

     išmetinėti(n. vert.)—priekaištauti, prikaišioti. Pvz.: Kam tu jai vis išmetinėji ( = prikaišioji) tuos praeities įvykius? Jis man vis išmetinėja (= priekaištauja), kad nesutikau su jo planais.

     išmiera(n. svet.) — dydis, matas, matmuo, numeris. Pvz.: Kurios išmieros ( = dydžio) tavo švarkas? Šių batų išmiera ( = numeris) man netinka. A. Salys (Raštai, t. I, psl. 281) vietoj išmierų siūlė žodį motys arba močiai.

     išmislas(n. svet.) — prasimanymas. Pvz. Tos visos istorijos tai yra tik nerimtų žmonių išmistas (—prasimanymas).

     išnešti— nevartotinas su veiksmažodinės kilmės daiktavardžiais. Pvz.: Susirinkimas išnešė tokį nutarimą ( = taip nutarė). Pagaliau teismas išnešė sprendimą (nusprendė, padarė nuosprendį).

     išoriniai— iš išorės. Jų namai išoriniai ( = iš išorės) dar labai gražiai atrodo.

     išpildyti(n. vert.) — įvykdyti, atlikti. Pvz.: Pagaliau jis išpildė (=įvykdė) visus savo pašadus. Choras gražiai išpildė ( = atliko, padainavo) keletą liaudies dainelių. Visi jūsų užsakymai bus greitai išpildyti ( = ( = atlikti, įvykdyti).

     išpirkti— nevart. r.: "atlyginti, kompensuoti”. Pvz.: Visus tėvų vargus bei rūpesčius išperka ( = atlygina, kompensuoja) pavyzdingas vaikų elgesys.

     išpulti— nevart. r.: "priklausyti, derėti, tikti, būti”. Pvz.: Kada išpuola ( = bus) šiais metais Velykos? Manau, kad man taip neišpuola ( = nedera, netinka) daryti. Kiek jam išpuola (=pridera, reikia) užmokėti už tą darbą?

     išrišti— nevart. r.: "išspręsti”. Pvz.: Nežinau, kaip šį klausimą išrišti (= išspręsti).

     išrodyti— nevart. r.: "atrodyti”. Pvz.: Iš išvaizdos ji išrodo ( = atrodo) dar labai jauna.

     išsemti— nevart. r.: "išnaudoti, baigti svarstyti”. Pvz.: Visos galimybės jau išsemtos ( = išnaudotos). Susirinkimo darbotvarkė jau visa išsemta (=baigta svarstyti).

     išstatyti— nevart. r.: "iškelti, pasiūlyti”. Pvz.: Susirinkimo dalyviai išstatė ( = iškėlė, pasiūlė) jo kandidatūrą į mūsų sąjungos pirmininkus.

     iššaukiantis— įžūlus, provokuojantis. Pvz.: Jo elgesys buvo tikrai iššaukiantis ( = įžūlus, provokuojantis). Tos merginos apsirengimas buvo iššaukiantis (= provokuojantis).

(Naudotasi 1976 m. Vilniuje išleista knygele “Kalbos praktikos patarimai”)