Buvęs ilgametis "Laiškų lietuviams” administratorius brolis P. Kleinotas šiais metais švenčia savo vienuoliško gyvenimo 50 metų sukaktį. Šia proga jis nori kreiptis į mūsų skaitytojus ir kitus lietuvius.

     Gerbiamieji ir mieli čikagiečiai bei kiti lietuviai,

     Tikrai ne dėl mano nuopelnų Dievas suteikė man malonę būti broliu jėzuitu ir jau 50 metų išgyventi Jėzaus draugijoje. Už tai turiu būti dėkingas Dievui, savo vyresniesiems ir kitiems tėvams bei broliams jėzuitams.

     Iš tų 50 metų trys dešimtmečiai prariedėjo Čikagoje. Daug kartų patyriau ir įsitikinau, kad daugelis Čikagoje ir apylinkėse gyvenančių lietuvių yra man labai palankūs ir nuoširdūs. O pažįstu ir dažnai aplankydavau daugelį. Neprisimenu, kad kuris nors būtų mano priešas. Tad šios šventės proga norėčiau Jus visus, mieli lietuviai, sutikti ir Jums už viską padėkoti.

     Š.m. lapkričio 23 d., sekmadienį, 3 val. po pietų jėzuitų koplyčioje bus šv. Mišios. Po Mišių Jaunimo centro kavinėje — visų pabendravimas prie staliukų su kava, pyragais ir kitokiais užkandžiais. Bus ir meninė dalis. Visus Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenančius lietuvius nuoširdžiai kviečiu dalyvauti. Bilietų nereikės, bet kas galės ir norės ta proga skirti jėzuitams auką, ji bus panaudota mūsų kenčiančių brolių (ne mano giminių) pagalbai.

     Tad iki malonaus pasimatymo!

     Jus gerbiąs Kristuje

          Br. Petras Kleinotas, S.J.