CHIARA LUBICH

     "Iš tiesų sakau jums, jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe” (Mt 18,19-20).

     Mano nuomone, šitie Jėzaus žodžiai sujudina širdį. Kiek visokių reikalų gyvenime, kiek gerų, kilnių troškimų, kurių neįstengi patenkinti. Esi tvirtai įsitikinęs, kad tik įsikišimas iš Aukšto, dangaus malonė galėtų patenkinti, ko trokšti visa savo būtybe. Štai iš Jėzaus lūpų girdi pilną vilties pažadą. Esi skaitęs evangelijoj, kad Jėzus daug kartų ragina melstis ir pamoko, kaip melstis, kad būtum išklausytas. Bet čia skiriame dėmesį maldai, kuri tikrai yra ypatinga. Jėzus sako: "Jei du iš jūsų”. Du sudaro mažiausią bendruomenės skaičių. Jėzui svarbu ne skaičius, bet malda draugėj. Ir žydų tikėjime buvo žinoma, kad Dievas nepaniekina bendruomeninės maldos. Bet Jėzus čia kalba dar apie kai ką. Jis sako: "Jei du iš jūsų... susitars”. Jis nori nors dviejų asmenų, bet dar svarbiau, Jis nori jų vienybės. Jis pabrėžia jų širdžių bei minčių vienybę ir susitarimą. Jis nori, kad prašydami susitartų, ko prašyti, ir prašytų būdami vienširdžiai. Jis tvirtina, kad sąlyga gauti, ko prašo, yra tarpusavio meilė.

     Gal pagalvosi: "Kodėl malda vienybėje labiau Tėvo išklausoma?” Priežastis yra, kad tokia malda tyresnė. Kuo dažnai pavirsta pavienių malda, jei ne eile egoistinių prašymų, su kuriais elgetos kreipiasi į valdovą, vieton vaikų, kurie kalba į savo tėvą? Malda draugėj yra mažiau užkrėsta asmeniniais interesais. Kada meldžiamės kitų draugystėje, esame labiau linkę su jais jausti ir dalyvauti jų reikaluose. Kur du ar trys meldžia, lengviau suprasti, ko prašyti Tėvą. Jei norime, kad mūsų maldos būtų išklausytos, melskimės taip, kaip Jėzus pataria. Pats Jėzus parodo maldos išklausymo paslaptį. Ji yra žodžiuose: "Vienybėje mano vardu”. Kai esame tokioje vienybėje, Jis yra mūsų tarpe, ir visa tai, ko prašome drauge su Juo, lengviau gauname.

     Iš tikrųjų Jėzus yra ten, kur tarpusavė meilė jungia širdis. Tada Jis pats prašo drauge su mumis malonių iš Tėvo. Ar gali galvoti, kad Tėvas neišklausys Jėzaus? Tėvas ir Kristus yra viena. Ar tai neužtikrina ir nekelia pasitikėjimo? Dabar tikrai susidomėsi, ko Jėzus nori, kad prašytume. Jis pats aiškiai pasakė: "Ko tik prašysite”. Jis prašymų neriboja. Dėl to į savo prašymus įtrauk viską. Gal tavo šeima, tu pats, tavo draugai, draugijos, kurioms priklausai, tavo tėvynė, tave supantis pasaulis be galo stokoja pagalbos, nes tu neprašei. Susitark su savo artimaisiais, susitark su tais, kurie supranta tavo idėjas, gyvena tavo idealais ir yra pasiryžę užlaikyti vienybę, kaip liepia evangelija, kad nusipelnytumėte turėti Jėzų savo tarpe. Tada prašykite, ko tik norite. Prašykite liturginiuose susirinkimuose, prašykite bažnyčiose, prašykite bet kurioj vietoj. Prašykite prieš darydami kokį sprendimą, prašykite, ko tik jums reikia. O svarbiausia, elkitės taip, kad Jėzus, suteikęs jums tiek galimybių, nenusiviltų jūsų nerūpestingumu.

     Gyvenimas žemėje, palaikomas tokios maldos, bus laimingesnis, žmonės bus giedresni, ligoniai turės daugiau viltis, vaikai bus geriau globojami, šeimos darniau sugyvens ir jų sunkios problemos bus išspręstos jų pačių intymiame gyvenime. O jūs laimėsit dangų, nes malda už gyvųjų reikalus ir mirusiuosius yra vienas gailestingumo darbų, pagal kuriuos būsime teisiami gyvenimo pabaigoj.

Iš italų kalbos išvertė kun. Antanas Sabas