•    Vatikane dabar yra 352 piliečiai. Paskutiniu metu vienu padidėjo, kai šveicarų sargybos seržanto šeimoje gimė dukrelė.

•    Guyana draudžia darbuotis katalikų misininkams savo srityse.

• San Salvadore gruodžio mėn. pradžioje žiaurūs teroristai nužudė 4 amerikietes: tris seseles vienuoles ir vieną katalikų socialinės akcijos moterį. Jos važiavo automobiliu, kuris vėliau buvo rastas sudegintas, o jos visos keturios išvilktos ir sušaudytos. Jų vardai: Ita Ford, 40 m., ir Maura Clarke, 49 m., — abidvi Maryknoll vienuolijos seselės. Jos grįžo iš susirinkimo Nicaraguoje. Jų iš aerodromo parsivežti buvo nuvykusios uršulietė seselė Dorothy Kazei, 41 m., ir misijose dirbusi pasaulietė Jean Donovan, 27 m. Visos rastos nužudytos šūviais į galvą. Prieš mirtį buvo nuskriaustos. JAV tuojau sustabdė savo paramą San Salvadoro vyriausybei ir pasiuntė savo delegaciją įvykį ištirti. Seselė Kazel buvo lietuvių kilmės.

•    Tarptautinis Eucharistinis kongresas įvyks 1981 m. liepos 16-23 d. Liurde. Jau yra įsiregistravusių maldininkų iš 114 kraštų. Nenorima, kad suvažiuotų daugiau kaip 60.000, nes kitaip būtų sunku visus apnakvinti.

•    Popiežius Jonas Paulius II vasario mėnesį vyks į Philipinus ir ten aplankys septynis miestus. Numatoma, kad jo kelionė bus vasario 16-24 d.

•    Naujojo JAV kongreso atstovų rūmuose bus 119 katalikų, o senate — 17 katalikų. Taigi septyniais daugiau, negu 96-me kongrese. Šiame kongrese turės daugiau atstovų katalikai ir žydai, negu turėjo 96-me kongrese.

•    Nauju apaštališkuoju delegatu JAV-se paskirtas arkiv. Pio Laghi, ligi šiol buvęs nuncijum Argentinoje. Jis yra 58 m. amžiaus. Vašingtonas jam pažįstamas, nes čia buvo apaštališkojo delegato sekretorium nuo 1954 iki 1961 m.

•    Moterystės ryšio gynėja Duluth, Minn, vyskupijoje, yra su Vatikano leidimu paskirta pasaulietė moteris Mary J. Donahue. Ji bažnytiniame tribunole jau yra dirbusi aštuonerius metus.

•    Naujasis prezidentas Ronald Reagan buvo susitikęs su Niujorko kardinolu Terence Cooke ir turėjo su juo apie valandą laiko užtrukusį pasikalbėjimą.

•    Lenkijoje pirmą kartą po 30 metų per valstybinį radiją buvo iš Krokuvos katedros transliuojamos Bernelių Mišios Kūčių naktį. Lenkijos darbininkai išsikovojo, kad dabar kiekvieną sekmadienį per radiją būtų transliuojamos šv. Mišios.

•    Popiežius Jonas Paulius II Kalėdų sveikinimus perdavė 42 kalbomis, jų tarpe ir lietuviškai.

•    Sovietų Sąjungoje kas trečia moterystė baigiasi perskyromis.

•    D. Britanijos princas Charles Kalkutoje aplankė motiną Teresę. Apie tą apsilankymą motina Teresė pasakė: “Aš jam tariau, kad aš negaliu padaryti tai, ką jis gali, ir jis negali padaryti tai, ką aš galiu. Bet mes abudu galime daryti ką nors gražaus Dievo garbei”.

•    Čekoslovakijoje policija pradėjo daryti kratas butuose kunigų, kuriems neduota teisė darbuotis sielovadoje.

•    Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese, kuris įvyks liepos mėnesį Liurde, suplanuotas didingas jaunimo sąskrydis su šūkiu: “Tūkstantis gitarų Dievui”.

•    Dešimt Vietnamo vyskupų atliko kanonuose numatytą atsilankyma pas Šventąjį Tėvą. Popiežius Jonas Paulius II jiems pasakė, kad jam žinomi sunkumai Vietname, bet taip pat žinomas ir tikinčiųjų dinamizmas.

•    Nauju Valstybės sekretoriumi parinktas gen. Aleksandras M. Haig yra katalikas. Jo brolis yra jėzuitų kunigas.

•    Raymond J. Donovan, prezidento Reagan parinktas nauju Darbo sekretoriumi, yra katalikas, mokslus ėjęs katalikų mokyklose, lankės katalikų seminariją, bet mirus tėvams ir vyresniam broliui, turėio perimti šeimą globoti. Jis buvo vienas iš 12 vaiku šeimoje.

•    Wiliam J. Casey, prezidento Reagan pakviestas nauiu ČIA direktoriumi, yra katalikas, baigės jėzuitu Fordhamo universitetą, St. John’s teisių mokykloje išėies juridini mokslą.

•    JAV-se kasmet nužudoma apie 1.4 miliiono negimusiu kūdikių. Tuo tarpu taip labai trūksta kūdikių įsūnijimui, kad eina varžymasis, kam pavyks gauti, ir daugelis net turi sumokėti aukštą kainą. Kaip spaudoie pažymima, net susidaro dėl to juodoji rinka, ieškant įsūnyti kūdikius.

•    Popiežius Jonas Paulius II lapkričio 15-19 d. lankėsi Vakarų Vokietijoje. Nors dalis protestantiškos visuomenės pradžioje rodė tam tikro šaltumo, tačiau kelios apsilankymo dienos nuotaikas žymiai pakeitė. Spaudoje imta vadinti popiežiaus atsilankymą šio šimtmečio žymiuoju įvykiu. Televizija gausiai rodė popiežių. Apie 47% iš Vakarų Vokietijos 61 mil. gyventojų yra protestantai. Kai lenkas popiežius pabučiavo Vokietijos žemę, tai paliko visiems didelį įspūdį. Iš vadovaujančių protestantų pasigirdo balsų, kad apsilankymas praskaidrino nuotaikas ekumenizmui.

• Afrikos valstybėse per vienerius metus buvo įkurtos septynios didžiosios kunigų seminarijos: 3 Zaire, po vieną Aukšt. Voltoje, Zambijoje, Malawyje ir Nigerijoje.

•    Varšuvoje daugiau negu 10.000 tikinčiųjų buvo susirinkę prie Šv. Aleksandro bažnyčios sutikti Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo kopijos. Paveikslas per 23 metus buvo nešiojamas maldingoje kelionėje po visą Lenkiją. Jį sutinkant Varšuvoje, kard. Višinskis aukojo šv. Mišias.

•    Nauju JAV vyskupų konferencijos pirmininku išrinktas St. Paul-Minneapolio arkivyskupas John R. Roach. Jis dabar tampa 49 milijonų Amerikos katalikų vadovu.    J. Pr.