Danutė Eidukienė skaito protokolą. J. Tamulaičio nuotr.


Redaktorius dėkoja mecenatui J. Veselkai.  J. Tamulaičio nuotr.

•    Pietų Amerikoje, lietuvių ir kitataučių sielovadoje, dirba 44 lietuviai kunigai.

•    Italijoj įtakingiausiu žmogumi laikraštis “Il Mondo” paskelbė popiežių Joną Paulių II, antroj vietoj — Italijos prezidentą Sandro Pertini, trečioj — “Fiat” automobilių bendrovės prezidentą Giovanni Agnelli.

•    Ugandoje laikraštis “Time” pripažino, kad to krašto vadinamoji liaudies milicija teroro mėnesiais išžudė ar išbloškė į kaimyninį Sudaną apie 40.000 žmonių.

•    Lenkijoje, Torno mieste, pastatytas paminklas popiežiui Jonui Pauliui II. Paminklas bronzinis, 41/2 metro.

•    Vašingtone sausio 22 d. demonstravo 60.000 amerikiečių eisenoje už gyvybės saugojimą prieš leidimą žudyti negimusius kūdikius.

•    Vysk. Antano Deksnio 50 m. kunigystės sukakties minėjimas buvo Romoje birželio 6 d. Vyskupas Deksnys tą dieną Villa Lituania koplyčioje drauge su savo kurso draugais aukojo jubiliejaus šv. Mišias. Po to — priėmimas ir vakarienė Villa Lituania patalpose.

•    Australijos vyriausybė apdovanojo kun. Frank Flynn vienu iš aukščiausių tos šalies ordinų. Kunigas Flynn yra drauge ir gydytojas, chirurgas, daug nusipelnęs, gerinant Australijos aborigenų gyvenimą ir pažangą.

•    Japonijos naujas ambasadorius prie Apaštališkojo Sosto, įteikdamas savo skiriamuosius raštus, pažymėjo, kad japonų vyriausybė didžiai vertina nuolatines katalikų Bažnyčios taikos pastangas ir plėtimą broliško sugyvenimo, ugdant dvasines ir medžiagines vertybes.

•    Italijoje kun. Alighieri Tondi 1952 m. buvo metęs kunigystę, įstojęs į komunistų partiją ir civiliškai susituokęs su ilgamete komunistų atstove Italijos senate — Carmen Zasti. Jai mirus, kun. Tondi apgailėjo savo veiksmus, kreipėsi į Joną Paulių II, prašydamas, kad būtų vėl priimtas į katalikų Bažnyčią. Popiežius jį priėmė, ir jis beveik po trijų dešimtmečių pertraukos 1981 m. sausio 11 d. vėl galėjo aukoti šv. Mišias.

•    Lenkijoje Tadeusz Mazowiecki, vienas iš pirmaujančių katalikų kovotojų, buvo paskirtas lenkų laisvosios darbininkų sąjungos “Solidarumas” žurnalo redaktoriumi.

•    Prie Lenkijos vyskupų sekretoriato įsteigtas padalinys laisvosios darbininkų sąjungos narių švietimui apie katalikų socialinį mokslą. Apie tai paskelbė kard. St. Wyszinski.

•    Ispanijoje šiuo metu yra 30.100 vyrų vienuolių, jų tarpe apie 18.000 kunigų ir daugiau kaip 77.000 seselių vienuolių, kurių apie 14.000 gyvena kliauzūros vienuolynuose.

•    Paryžiuje šiemet ypatingai iškilmingai minima 400 m. sukaktis nuo gimimo šv. Vincento Pauliečio, didžio labdaros apaštalo. Paryžiuje, Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje, yra jo palaikai. Šv. Vincentas yra įsteigęs kunigų misijų vienuoliją ir šaričių vienuolyną, veikusį ir Lietuvoje.

•    Italijoje katalikai sausio mėnesį surinko daugiau kaip 6 milijardus lyrų šelpti nuo žemės drebėjimo nukentėjusius Pietų Italijos gyventojus.

•    Kenijos sostinėje Nairobyje, Afrikoje, rugpjūčio mėn. pradžioje įvyks visos Afrikos bažnyčių konferencija, kurioje dalyvaus apie 500 delegatų atstovaujančių 172 tai konferencijai priklausančioms bažnyčioms.

•    Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kurt Waldheim pagerbė Notre Dame universitetas, suteikdamas Laetare medalį.

•    Karen Anne Quinlan, nuo 1975 m. būdama be sąmonės, sulaukė 27-to gimtadienio. Ta proga slaugymo namuose Moris Plains, N.J., kur ji globojama, buvo jos kambary aukotos šv. Mišios.

•    Jono Pauliaus II drama “Auksakalio krautuvė”, kurią jis parašė, būdamas Krokuvos vyskupu, bus susukta į filmą apie meilę ir vedybinį gyvenimą. Tai atliks Italijos filmų kūrėjai Marco Antanini ir Mario di Nardo. Jie, nuvykę- į Lenkiją, susitarė dėl šio filmo sukimo Krokuvoje.

•    Vatikano naujame žinyne paskelbta, kad dabar yra 126 kardinolai. Apaštalų sostas palaiko diplomatinius santykius su 99 pasaulio valstybėmis. Romoje yra 17 popiežiškų universitetų, visame pasaulyje — 47 katalikų universitetai ir 41 bažnytinių mokslu fakultetas. Prie valstybinių universitetų dar yra 33 teologijos fakultetai.

• Vyrų vienuolių visame pasaulyje yra apie 250.000, priklausančių 228 vienuolijoms. Moterų vienuolijų yra 1.214 su 773.000 seselių.

•    Ukrainoje veikia organizuota slapta katalikų Bažnyčia. Turi savo kunigus, vyskupus ir vyriausią ganytoją. Apie tai skelbia prancūzų žinių agentūra “France Press”.

•    Šveicarų mokslininkas Max Frei, analizuodamas vadinamąją Torino drobulę, rado joje medžiagų, kurios liudija, kad ji yra iš Kristaus laikų. Drobulėje rastos augalų dulkelės ir aliejaus liekanos pagal mokslininką Frei, liudija, kad ji kilusi iš Šventosios Žemės, iš Kristaus laikų.

• Mokslininkai James S. Coleman ir kun. Andrew M. Greeley, ištyrę valstybinius duomenis ir statistines žinias, priėjo išvados, kad katalikų mokyklos geriau paruošia moksleivius už valstybines. Jų tyrimai pirmiausia apėmė vidurines mokyklas. Tyrimai buvo daromi National Opinion Research Center įstaigos vardu.

• Jugoslavijos socialistinės respublikos prezidentas Mijatovič, drauge su užsienio reikalų ministeriu ir kitais aukštais pareigūnais, aplankė popiežių Joną Paulių II. Jugoslavija gerina santykius su katalikų Bažnyčia.

J .Pr.