CHIARA LUBICH

"Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos” (Mt 9,13).

     Ar atsimeni, kada Jėzus ištarė šiuos žodžius? Ogi kai sėdėjo už stalo svečiuose, kur kai kurie muitininkai ir nusidėjėliai buvo su Juo drauge. Tai pastebėję fariziejai sakė Jo mokiniams: "Kodėl jūsų Mokytojas valgo drauge su muitininkais ir nusidėjėliais?” Jėzus, išgirdęs tą priekaištą, tarė tuos žodžius: "Eikite ir išmokite, ką reiškia: aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos”. Jėzus cituoja pranašo Ozėjo pasakymą ir taip parodo, kad Jam patinka jo išreikšta mintis. Ir pats Jėzus veikia pagal tą taisyklę. Tatai išreiškia meilės pirmenybę prieš kitus potvarkius ir įstatymus.

     Tai toji yra krikščionybės naujiena. Jėzus atėjo pasakyti, jog Dievas nori, kad pirmoje vietoje turėtume meilę ir kad tokia Dievo valia buvo pareikšta Šv. Rašte, kaip įrodo pranašo Ozėjo žodžiai. Meilė kiekvienam krikščioniui yra gyvenimo programa, pagrindinė jo veikimo taisyklė ir įstatymas. Meilė visada turi turėti pirmenybę prieš visus įsakymus. Artimo meilė turi būti tvirtas pagrindas. Ant jos gali teisėtai statyti visus kitus įsakymus ir potvarkius. Jėzus nori, kad meilė ir pasigailėjimas būtų Jo pažymys. Dėl to ir Dievas turi būti taip suprantamas. Yra skirtingas Dievo supratimas Senajame ir Naujajame įstatyme. Fariziejams Dievas buvo daug reikalaująs. Dėl to reikią aklai klausyti ir raidiškai vykdyti įsakymus. O Jėzus pasakė, kad Dievas yra gailestingas ir myli visus. Leidžia saulei šviesti ir lietui lyti ant gerųjų ir ant blogųjų. Kadangi Jėzus myli visus, tai nebijo bendrauti su nusidėjėliais, ir tuo parodo, koks yra Dievas. Jei Dievas yra toks, ir Jėzus toks pat, ir tu turi turėti tokius pat jausmus.

     Jei nemyli savo brolio, Jėzui nepatinka toks tavo elgesys. Jam nesvarbios tavo maldos. Mišių klausymas, aukos, jei tai neišeina iš tavo širdies, esančios taikoje su visais žmonėmis. Prisimink labai aiškius Jėzaus žodžius iš pamokslo nuo kalno: "Jei neši savo auką prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, eik pirmiau susitaikyti su broliu, ir tik tada, sugrįžęs, aukok savo dovaną”. Tie žodžiai tau primena, kad Dievui labai patinka artimo meilė. Ji yra ir Dievo garbinimo pagrindas.

     Jei norėtum duoti dovaną savo tėvui, kai esi susipykęs su broliu (arba tavo brolis su tavim), ką tau pasakytų tėvas? Susitaikyk ir paskiau atnešk kokių nori dovanų. Dar ir daugiau. Meilė nėra vien tik krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Ji yra taip pat tiesiausias kelias gyventi vienybėje su Dievu. Taip sako šventieji, taip patiria krikščionys, kurie gyvena jų tikėjimu. Jeigu jie pagelbsti savo broliams, ypač neturtingiems, auga juose pamaldumas, stiprėja vienybė su Dievu, jie pastebi, kad yra ryšys tarp jų ir Viešpaties. Ir tatai priduoda daugiau džiaugsmo jų gyvenimui.

     Kaip turi įgyvendinti tą naują gyvenimo žodį? Nedaryk skirtumo tarp žmonių, su kuriais tenka susidurti, neišskirk nė vieno, bet padėk visiems pagal išgales. Tuo būdu paseksi Dievu Tėvu. Išlygink didelius ir mažus pykčio ir keršto pasireiškimus. Jie nepatinka dangui, ir tau apkartina gyvenimą. Neleisk saulei nusileisti, kaip sako Šv. Raštas, ant tavo rūstybės prieš bet kurį žmogų.

     Jei taip elgies, visi tavo veiksmai patiks Dievui ir turės vertės amžinybei. Ar tu dirbi, ar ilsies, ar žaidi, ar studijuoji, ar esi su savo vaikais, ar išeini su savo žmona pasivaikščioti, ar meldies ar aukojies, ar atlieki religines praktikas, prideramas tavo krikščioniškam pašaukimui, viskas, viskas bus užskaityta dangaus karalystei.

     Dangus — tai namas, kurį statai čia, o gyvensi tenai. Jis statomas meile.

Iš italų kalbos išvertė kun. Antanas Sabas