•    Ispanijoje yra 96.000 seselių vienuolių — daugiau negu trečdalis viso pasaulio katalikių vienuolių. Daugiausia dirba sveikatingumo srity ir auklėjimo įstaigose. Apie 16.000 yra kontempliatyviuosiuose vienuolynuose, apie 17.000 dirba už Ispanijos ribų.

•    Prancūzų tikinčiųjų rašytojų sąjunga savo šiemetinę premiją paskyrė Austrijos kardinolui Koenig už knygą “Bažnyčia yra laisvė”.

•    Afrikos socialistai susijungė į tarpvalstybinę organizaciją, į kurią nebus priimami marksistinių ir komunistinių režimų atstovai. Šios organizacijos pagrindinis steigėjas yra Senegalijos prezidentas Leopold Senghor. Jis yra katalikas, žymus poetas. Organizacijon įstojo 11 socialistų partijų: Senegalijos, Maroko, Gambijos, Sudano, Mauricijaus, Ganos, Somalijos, Tunisijos, Džibuti ir kt. Organizacijos nariai įsitikinę, kad Afrikos valstybių pažangai tinkamiausia santvarka esanti socialistinė demokratija.

• Vakarų Berlyno katalikų labdaros organizacija Caritas gegužės mėn. pabaigoje į Lenkiją buvo pasiuntusi daugiau negu 40 tonų įvairių maisto produktų.

•    Motina Teresė Miami mieste atidarė naujus savo misijų namus, kur ras pastogę pasitaisyti norinčios gatvės moterys. Tam panaudojamas vienas buvęs motelis, kuriame galės būti 20 moterų. Joms vadovaus keturios seselės vienuolės, priklausančios motinos Teresės įsteigtam Meilės misininkių vienuolynui.

•    Ganoje, Afrikos žemyne, katalikų skaičius per penkerius metus paaugo 10 procentų. Dabar jų yra 1.200.000, apie 12% visų gyventojų. Turi 415 kunigų, kurių pusė vietinės kilmės. Ruošiasi kunigystei 157 vietiniai klierikai. Katalikų skaičius auga ir kituose naujuose Afrikos nepriklausomuose kraštuose.

•    Valstybės sekretoriaus Aleksandro Haig jaunesnis brolis Frank R. Haig yra jėzuitas, neseniai paskirtas Le Moyne kolegijos Syracuse, N.Y., prezidentu. Anksčiau buvo Inžinerijos, kompiuterių mokslo ir fizikos departamento vadovas Lojolos kolegijoje Baltimorėje, Md.

•    JAV švietimo instituto paskelbtais duomenimis, apie 80% tapusių nėščiomis keliolikamečių nutraukia mokslą, kai bendras mokyklas metančių procentas yra tik 9. Apie 555.000 tų keliolikamečių motinų neatiduoda savo kūdikio įsūnijimui, laikydamos įsūnijimą nepelnyta bausme kūdikiui. Tik nedidelis procentas kūdikio susilaukusių mergaičių išteka.

•    Marijos vaidmuo šių dienų gyvenime bus svarstomas mokslininkų, teologų, auklėtojų ir sociologų Marijos universitete San Antonio mieste, kur gruodžio 3-6 dienomis ta tema įvyks simpoziumas, organizuojamas Meksikiečių - amerikiečių kultūros centro, Į Dangų Ėmimo seminarijos ir keturių vietinių universitetų. Šiuo Marijos klausimais simpoziumu bus paminėta 450 m. sukaktis nuo Marijos apsireiškimo Guadalupėje, Meksikoje.

•    JAV katalikų skaičius prašoko 50 milijonų, kaip tai skelbia 1981 m. katalikų metraštis. Šiemet katalikai sudaro 22,05% visų JAV gyventojų. Kunigų JAV-se yra 58.398, seselių vienuolių 122.653, broliukų 9.966. Didžiausia vyskupija — Čikagos: turi 2,38 milijono tikinčiųjų.

•    Vakarų pasaulyje šiuo metu yra daugiau negu 120.000 katalikiškų mokyklų, kurias lanko apie 40 milijonų mokinių. Įskaitant šias mokyklas lankančius mokinius, jų šeimas, mokytojus ir buvusius mokinius, katalikiškų mokyklų poveikis pasaulyje bus palietęs daugiau kaip 200 mil. žmonių.

•    Senatorius Jeremiah Denton, kuris yra atsargon pasitraukęs JAV admirolas, buvęs Vietnamo belaisvis, nuoširdus katalikas, pradėjo stipriai kelti balsą, kad mokyklose vieton moksleivius mokyti priemonių, kaip išvengti kūdikio, reikia juos mokyti savitvardos ir tvarkingumo, skaistaus gyvenimo. Jo akcija davė vaisių, ir tam reikalui yra paskirta JAV iždo lėšų.

•    Į Kiniją jau galėjo nuvykti keletas kunigų ir seselių. Nors tai rodo truputėlį laisvėjimo, bet iš tikro vyriausybė siekia visas religijas atskirti nuo vakarų pasaulio. Valdžios įstaigos nustato, kiek galima auginti vaikų. Vakariečiams teleidžiama vykti į nurodytus miestus, apsistoti specialiuose viešbučiuose. Nenorima rodyti sunkaus skurdo. J.Pr.