Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. PatarėjasPROF. PETRAS JONIKAS

DALELYTĖS NEBE RAŠYBA

     Ši sudėtinė neigiamoji dalelytė, susidariusi iš neiginio ne ir dalelytės be, beveik visuomet rašoma taip, kaip ir dalelytė ne. Jos abidvi turi neigiamąją reikšmę, tik nebe pabrėžia tam tikrą tęsimąsi ar trukmę. Tad dalelytė nebe paprastai rašoma skyrium su daiktavardžiais, skaitvardžiais, įvardžiais, daiktavardiniais ir įvardintais prieveiksmiais, prielinksniais ir dalelytėmis. Pvz.: Tu jau nebe vaikas. Dabar nebe tie laikai. Jau nebe taip srauniai upė teka. Tu nebe vienas pasaulyje gyveni. Jis jau nebe čia gyvena.

     Drauge ši dalelytė rašoma su veiksmažodžiais ir išvestinėmis formomis (dalyviais, padalyviais, pusdalyviais), o taip pat ir su veiksmažodinės kilmės daiktavardžiais. Pvz.: Jis jau čia nebegyvena. Ji klaidžioja, nebežinodama, kur namai. Sunkus yra gyvenimas, nebe suprantant jo prasmės. Man yra žinomas tavo nebesugebėjimas rimčiau pagalvoti.

     Su visais žodžiais dalelytė nebe (kaip ir ne) rašoma skyrium, kai yra aiškus teigiamo ir neigiamo dalyko gretinimas, priešprieša, pvz.: Jis jau yra nebe jaunuolis, bet gerokai pasenęs žmogus. Dangus jau nebe mėlynas, bet apsiniaukęs. Jau tu nebe eiti turėjai, bet bėgti.

     Reikia atskirai pakalbėti apie dalelytės nebe rašymą su būdvardžiais ir būdvardiniais prieveiksmiais, nes čia pasitaiko daug neaiškumų ir maišaties. Pavyzdžiui, Lietuvių kalbos rašybos žodynas mokykloms (Kaunas, 1980) duoda tokią taisyklę: "Dalelytės te, be tebe, nebe su veiksmažodžiais, dalyviais, padalyviais, pusdalyviais rašomos drauge, o su kitais žodžiais — skyrium” (14 psl.). Tačiau ten pat duodamais pavyzdžiais šiai taisyklei prieštarauja, nes duoda ir tokius pavyzdžius: te gražus, tebe gražus, tebetoli, nebeanksti, nebetoli, nebeilgam. Taip pat ir Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Vilnius, 1972) rašo: nebedaug, nebegreit. Mūsų rašytojų raštuose taip pat vienur rašoma vienaip, kitur — kitaip. Tad ši rašyba nėra nusistojusi, bet jau būtų laikas ją suvienodinti. O suvienodinti reikėtų taip, kad čia galiotų tos pačios taisyklės, kaip ir dalelytei ne. Tad jeigu rašome negeras, nemažas, neaukštai, netoli, turėtume rašyti ir nebegeras, nebemažas, nebeaukštai, nebetoli, Šią taisyklę, atrodo, paremia ir kai kuriose tarmėse vartojami sutraukimai, sutrumpinimai tiek su veiksmažodžiais, tiek su būdvardžiais, pvz.: nebžinau, nebjaučiu, nebmažas, neblabai ir kt.

     Čia dar galima pastebėti, kad dalelytė nebe yra vartojama daug rečiau, negu ne. Ji vartojama tada, kai kas nors vyko, buvo, bet pasibaigė. Pavyzdžiui, nebegeras reiškia, kad jis buvo geras, o dabar jau pasidarė negeras.

     Tas pačias taisykles galima pritaikyti ir dalelyčių be, te, tebe rašybai.

     Kai kuriuose žodžiuose dalelytės ne, be, te visiškai susilieja su šaknies balsiu, pvz.: nesu (ne-esu), nėra (ne-yra), neina (neeina), nėjo (ne-ėjo), bėra (be-yra), tėra (te-yra), nesti (ne-esti).

   Barbara Ward, plačiai pasaulyje pagarsėjusi ekonomistė, Popiežiškos taikos ir teisingumo komisijos narė, prezidento Lyndon Johnson užsienio ekonominės politikos patarėja, mirė vėžiu gegužės 31 d. Anglijoje, sulaukusi 67 m. amžiaus. Pasižymėjo savo studijiniais straipsniais ir knygomis.

•    Austrijoje yra apie 10.600 seselių vienuolių. Daugiausia jos dirba ligoninėse, mokyklose. Mokytojauja ir valstybinėse mokyklose. Yra net 35 klauzūros vienuolynai, kur gyvena 530 seselių. Daugiau kaip 700 Austrijos vienuolių dirba misijų kraštuose. Į vienuolynus stojančių moterų skaičius paskutiniu metu padidėjęs.