•    Šiaurės Vietname yra areštuota apie 200 kunigų. Jiems neleidžia aukoti Mišių ar turėti rožinį ar kryžių. Apie tai patyrė airis advokatas Dermot Kinlen, kuriam buvo leista aplankyti Vietnamą.

• Vatikano dienraštis “Osservatore Romano” šiemet švenčia 120 m. sukaktį. Jo per 120 m. jau yra išėję 36.732 laidos. Leidžiamas šešias dienas per savaitę; kartą per savaitę duodamos laidos prancūzų, anglų, ispanų, vokiečių, portugalų kalbomis, o kartą per mėnesį — lenkų.

•    Rumunijos komunistai buvo nuteisę jėzuitą kun. Michael Godo kalėti 6 m. Dabar jį paleido, iškalėjusį tik dvejus metus.

•    Czeslaw Milosz, Nobelio laureatas, buvo “New York Times” bendradarbės Judy Stone paklaustas, ar jis yra praktikuojantis katalikas. Jis atsakė: “Taip”. Jo religiniam mintijimui turėjo nemažos įtakos Simon Weil, Prancūzijos žydės, raštai, kur yra gilių religinių minčių. Ji labai priartėjo prie katalikybės. Taip pat veikė Miloszių ir Dostojevskio raštuose religinės mintys. Milosz yra Šv. Rašto skaitytojas. Žinomos jo meditacijos apie Senojo Testamento Jobą. Dabar Cz. Milosz yra literatūros profesorius Kalifornijos universitete. Jo kambary kabo popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslas ir nuotrauka vieno jo draugo, kuris maloniai žiūri į Cz. Milosz atliktą psalmių vertimą.

•    Vatikanas numatė, kad jo 1981 m. finansinis deficitas gali siekti 25,4 mil. dolerių. Apie tai Vatikano spauda paskelbė liepos 15 d. Išlaidas sumažinti beveik neįmanoma, nes apie 62% visų išlaidų sudaro Vatikano tarnautojų atlyginimai, jų pensijos, Vatikano nunciatūrų išlaikymas.

•    Vatikano spaudos tarnyba pranešė, kad Vatikanas ne su visais jėzuito mokslininko Teilhard de Chardin skelbtais dėsniais sutinka. Chardin buvo antropologas, mirė 1954 m. Jis bandė suderinti evoliucijos mokslą su filosofija ir teologija, numatydamas žmonijos vystymąsi didesnės socializacijos kryptimi.

•    Afrikos ir Madagaskaro vyskupai buvo suvažiavę Kamerūne. Svarbiausia, svarstė apie krikščioniškos šeimos uždavinius, apie santuoką ir šeimų gyvenimą šių dienų Afrikoje.

• Nuo enciklikos “Non abbiamo bisogno” paskelbimo liepos 5 d. suėjo 50 metų. Šia enciklika popiežius Pijus XI griežtai pasmerkė italų fašizmo klaidas, drauge pasmerkdamas sistemas, kuriose suabsoliutinama valstybės ir vienos partijos valdžia, įvedant diktatūrą ir iš žmogaus bei šeimos atimant pagrindines teises.

•    Pakistane per paskutinius 30 m. katalikų skaičius nuo 150.000 paaugo iki 415.000 — beveik tris kartus. Kunigų skaičius paaugo 40%, ir dabar jų ten yra 223. Seserų vienuolių skaičius per 30 m. iš 250 paaugo iki 650. Pakistane yra šešios vyskupijos, kurių keturias valdo vietinės kilmės vyskupai. 1973 m. pirmasis vietinės kilmės dvasininkas Karachi arkivyskupas Cordeiro buvo pakeltas į kardinolus.

• Brazilijos katalikų bažnyčiose, vyskupų konferencijos kvietimu, 1981 m. birželio 14 d. buvo maldos diena už Lietuvą. Prisiminta prieš 40 m. įvykdyti masiniai trėmimai. Brazilijos laikraščiai, televizija, radijas painformavo apie tragiškus įvykius bolševikų okupuotame Pabaltijy.

•    Liublino katalikų universiteto kieme, Lenkijoje, bus pastatyti paminklai Jonui Pauliui II ir kard. St. Wyszynskiui.

•    Vengrijos sostinėje Budapešte išspausdintas pilnas Šv. Rašto knygų vertimas j vengrų kalbą. Leidinys buvo greit išpirktas, nors buvo išspausdinta 28.000 egzempliorių.

•    Europos liaudies partija sujungia to kontinento krikščionis demokratus. Strasburge surengtame Europos politinių veikėjų studijiniame suvažiavime tos partijos žmonės kėlė reikalą, kad Sovietų Sąjungoje būtų įgyvendinta religinė laisvė ir apskritai žmogaus laisvė. Savo kalboje buvęs Italijos ministeris pirmininkas G. Andreotti kėlė reikalą, kad vakarai paragintų Sovietus suteikti laisvę spausdinti ir platinti religinio turinio leidinius.

•    Armėnų apeigų JAV ir Kanados katalikams įsteigtas jų egzarchatas Niujorke ir jų vyskupu paskirtas Mikail Setian, Popiežiškos kolegijos rektorius Romoje. Pirmą kartą armėnų apeigų JAV katalikai gavo savo vyskupą.

•    Rumunijoje mirė slaptai prieš 32 m. vyskupu Įšventintas kun. Joan Dūma. Visą laiką jis darbavosi kaip paprastas parapijos kunigas ir tik po mirties paskelbta, kad jis buvo vyskupas. Rumunijoje komunistų vyriausybė įsigalėjo 1947 m. Ten tik apie 9% iš 21,6 mil. gyventojų yra katalikai.

•    Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese Liurde penkiems tūkstančiams Eucharistinio sąjūdžio jaunuolių kard. B. Gatin perdavė popiežiaus pageidavimą, kad jauni vyrai pasišvęstų kunigystei, o jaunos mergaitės — vienuolyno gyvenimui. Kongrese dalyvavo vysk. A. Deksnys, vysk. L. Povilonis ir keli lietuviai kunigai.

•    Popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimas bus NBC televizijos tinkle rodomas Kalėdų laikotarpy. Lenkų aktorius Cezaris Morawski bus popiežiaus vaidmeny.

•    JAV katalikų šalpos organizacija iki liepos paskutinės savaitės į Lenkiją buvo pasiuntusi 500.000 svarų miltų, kurie kainavo 140.000 dol.

• Pasaulinio garso teologui Edwardui Schille-beeckx, dėstančiam Nijmegeno universitete, Olandijoje, paskirta Erazmo premija už jo įnašą į Europos kultūrą. Ta olandų valstybinė premija, įsteigta princo Bernhard, siekia 37.000 dol., kurie yra surenkami sporto pramogų keliu,

• Nicaraguos vyriausybėje yra keturi kunigai. Jiems buvo dvasinės vyriausybės patarta pasitraukti iš pasaulietiškų vyriausybės pareigų, tačiau to krašto katalikų organizacijoms prašant, jiems leista toliau eiti pareigas vyriausybėje. Susitarta, kad jie galės pareigose pasilikti, bet kol bus vyriausybėje, neis kunigiškų pareigų. Vyriausybėje yra šie kunigai: Maryknoll vienuolijos kun. M. D’Escoto — užsienio reikalų ministeris, jėzuitas F. Cardenal vadovauja jaunimo sąjūdžiui, vyskupijos kun. E. Par-rales yra šalpos ministeris, ir E. Cardenal yra kultūros ministeris. Nicaraguos vyskupai paskelbė, kad yra sudaryta jungtinė vyskupų ir vyriausybės komisija spręsti abiejų pusių klausimus.

•    Šv. Kryžiaus parapija Čikagoje nuo rugp. 1 d. perėjo vienuolių klaretiečių vadovybėm Šis vienuolynas įsteigtas aptarnauti ispaniškai kalbančiuosius. Ši parapija buvo įsteigta lietuvių 1904 m. Ypatingai daili romanų stiliaus bažnyčia buvo pašventinta 1915 m. Tai pirma buvo viena didžiausių lietuviškų parapijų Čikagoje. Prie jos glaudėsi ir Dainavos ansamblis. Tačiau lietuviai taip gausiai išsikėlė į kitas kolonijas, kad paskutiniu metu į lietuviškas pamaldas teateidavo 30-40 lietuvių. Mokyklą, kuri 1980 m. pavasarį užsidarė, telankė tik penketas lietuvių vaikų. Pokario metais, kun. Linkui kviečiant tremtinius, prie šios bažnyčios buvo septynetas lietuvių kunigų. Paskutiniu metu beliko vienas kun. V. Mikolaitis. Naujas klebonas klaretietis J. Tetlansky yra lietuvių kilmės, o jo motina — vokiečių. Kun. V. Mikolaitis perkeltas į Šv. M.M. Gimimo parapiją.

•    Graikų stačiatikių patriarchas Dimitrios I, reziduojąs Konstantinopoly, pasidžiaugė ekumeniniais pasitarimais, vykusiais praeitais metais, ir pareiškė, jog jis meldžiasi, laukdamas, kad dialogas tarp stačiatikių ir katalikų dar labiau stiprėtų ir plėstųsi. Tai jis pareiškė savo laiške popiežiui Jonui Pauliui II.