•    Jonas Paulius II sausio 6 d. įšventino vyskupais devynis kunigus, jų tarpe buvo įšventintas ir lietuvis arkivyskupas Jonas Vytautas Bulaitis, kuris paskirtas nuncijumi trijose Afrikos respublikose: Centro Afrikos, Kongo ir Čiado. Šventinimo apeigose dalyvavo apie 50 lietuvių, jų tarpe ir vysk. A. Deksnys. Dalyvavo naujojo arkivyskupo penki broliai ir trys seserys, kurių viena yra vienuolė. Ark. Bulaitis yra septintas vaikas 11 vaikų šeimoje, gimęs ir augęs Anglijoje, dabar turi 48 m. amžiaus. Jo tėvas buvo amatininkas.

•    JAV Kongreso narių ryšys su religija yra stiprus. Tai paskelbė Minneapolio tyrimų institutas, nustatęs, kad 95% kongreso narių tiki Dievą, 37% nors kartą savaitėje paskaito Šv. Raštą, 81% tiki į gyvenimą po mirties, 80% tiki, kad Šv. Raštas yra Dievo žodis. Tokie tyrimų rezultatai paskelbti žurnale “Psychology Today” ir pasirodys naujoje knygoje: “Religion on the Capitol Hill”.

•    Londone įvyko tarptautinis jaunimo maldos sąskrydis, kuriame dalyvavo apie 20.000 jaunimo. Jie savo malda siekė krikščionių santarvės ir visuotinio susitaikymo.

•    Šveicarijos katalikų vyskupų konferencija ir protestantų Bažnyčios vykdomoji taryba bendru laišku kreipėsi į Čekoslovakijos prezidentą Husek, reikšdami susirūpinimą didėjančia toje šalyje tikinčiųjų priespauda. Ypač suminėtas sunkiomis bausmėmis nubaudimas 6 piliečių už tariamą prekiavimą religiniais reikmenimis. Tame laiške pareikštas kvietimas Čekoslovakijoje įgyvendinti Helsinkio susitarime pažymėtus religinės laisvės principus.

•    Čekoslovakijos teismas nuteisė 7 mėnesius kalėti kunigą Frantisek Lizna už tai, kad jis parašė savo seseriai Anglijoje laišką, kur papasakojo, kaip nelengvas kunigo gyvenimas komunistinėje šalyje.

•    Čekoslovakijoje daugiau kaip 100 saugumo policijos tarnautojų drauge su policininkais ir automatais ginkluotais kariais, budinčiais ant stogo, apsupo senelių kunigų namus Moravece, kur gyvena apie 110 pareigų nebegalinčių eiti kunigų, globojamų domininkonių seselių. Padarę nuodugnią kratą, įsibrovėliai pagrobė religinio turinio skaidres, rekordavimo aparatus ir įrašytas juosteles, maldaknyges, laikrodžius, skutimosi įrankius, radijo apa-

ratus, kavos atsargas, rašomąsias mašinėles. Pereitų metų rudenį Čekoslovakijoje 8 katalikai buvo nuteisti už “nelegalius” religinius veiksmus: septyni už religinės literatūros platinimą, o kunigas J. Kordik, 33 m., už aukojimą mišių, kai jam buvo atimtas leidimas atlikinėti kunigo pareigas.

•    Egipto prezidentas Hosni Mubarak sausio 30 d. aplankė popiežių Joną Paulių II. Spėjama, kad be kitų dalykų buvo aptartas Mubarako pasiūlymas Jeruzalę padaryti tarptautiniu miestu.

•    Prezidentas Ronald Regan birželio 7 d. aplankys popiežių Joną Paulių II. Po apsilankymo Romoje ir Vatikane prezidentas vyks į NATO (Šiaurės Atlanto sąjungos) vadovų pasitarimą Briuselyje birželio 9-10 dienomis.

•    Vatikano filatelijos tarnyba išleido savo pašto ženklų albumą, apimantį nuo 1977 iki 1980 m. Albumas italų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis, spalvotas.

•    Portugalijos sostinės Lisabonos miesto taryba padovanojo sklypą, ant kurio bus pastatyta to miesto globėjo šv. Antano bazilika pačiame miesto centre.

•    Vokietijoje daugiau negu 5000 karių meldėsi už taiką Koelno katedroje. Pamaldoms vadovavo Vokietijos vyskupų konferencijos pirm. kard. Hoeffner. Drauge dalyvavo ir Vokietijoje esančių anglų ir belgų įgulų kariai.

•    Vakarų Vokietijoje 1980 m. katalikų skaičius prašoko liuteronų skaičių. Apie tai paskelbė naujai išleistas Evangelikų Bažnyčios metraštis. Iš 61 milijono gyventojų V. Vokietijoje katalikų yra 43%, o liuteronų 42%. Prieš 20 metų V. Vokietijoje liuteronai sudarė 51%.    J. Pr.