•    Į popiežišką Mokslo akademiją nauju nariu įstojo lenkų mokslininkas Karol Borsuk, pasaulinio garso matematikas, buvęs Varšuvos universiteto matematikos instituto direktorius. Jis yra parašęs apie 120 veikalų įvairiais matematikos klausimais.

•    Vatikano ryšiai su Singapuru sustiprėjo, paskyrus pirmąjį Singapūro ambasadorių prie Šv. Sosto.

•    Kinijoje išleistas pirmas religijų žodynas kinų kalba, turįs 1300 psl. Beveik trys ketvirtadaliai žodyno paskirti trims didžiosioms pasaulio religijoms: budizmui, krikščionybei ir mahometonams.

•    Europos vyskupų studijų simpoziumas įvyks spalio 11-15 d. Tema — “Vyskupų atsakomybė Europos evangelizacijoje”. Dalyvaus apie 80 vyskupų, o taip pat vienuolių, kunigų, pasauliečių ir nekatalikų krikščionių bendruomenių atstovai.

•    Naujas popiežiaus Jono Pauliaus II raštas “Familiaris Consortio” yra paruoštas panaudojant 43 pareiškimus, kuriuos padarė 200 vyskupų; 10 ekspertų ir 42 auditoriai, dalyvavę pasaulio vyskupų sinode 1980 m. Toje enciklikoje skatinama ginti šeimos teises bei orumą, ugdyti žmogaus gyvybės vertinimą, pasisakoma prieš dirbtinius koncepciją kliudančius metodus. Pažymima, kad persiskyrę ir nelegaliai vėl susituokę negali naudotis sakramentais, kol neatsisako ar nesutvarko antros santuokos.

•    JAV sveikatingumo reikalus tvarkantieji vyr. gydytojas dr. C.E. Koop ir sveikatingumo sekretoriaus pavaduotojas dr. E.N. Brandt paskelbė, kad net 30% visų mirčių vėžiu būna dėl rūkymo. Jie tvirtina, kad rūkymas yra svarbiausia mirtingumo priežastis iš tų mirties atvejų, kurių galima išvengti.

•    JAV-se 1980 m. buvo nužudyta 1,55 milijono negimusių kūdikių. Kas ketvirtas turėjęs gimti kūdikis buvo nužudytas prieš gimimą

.

• Niujorke du vyrai prisipažino kalti nuskriaudę seserį vienuolę. Vienas jų — M. Lindeman, 23 m., nubaustas kalėti nuo 10 iki 20 m., kitas — H. Wells nubaustas kalėti nuo 5 iki 15 m. Bausmė sumažinta, nes vienuolė atsisakė reikalauti didesnės bausmės.

•    Jonas Paulius II iš Vakarų Vokietijos gavo dovanų neperšaunamą Mercedes automobilį, kuris buvo naudojamas, jam 1980 m. lankant tą kraštą. Automobily yra permatoma neperšaunama dalis, kur popiežius gali stovėti minių matomas.

•    Henry Kissingeris, kuris nuo 1973 iki 1977 m. buvo Valstybės sekretorius, dabar dėsto jėzuitų Georgetown universitete. Jis pareiškė, kad Katalikų Bažnyčia vien savo egzistavimu turi didelę reikšmę tarptautiniuose santykiuose. Bažnyčią jis laiko stipriu balsu už taiką, o Lenkijoje Bažnyčia ir katalikų vyskupai, kaip tvirtina Kissingeris, parodė didelį ryžtą, spiriantis prieš karo stovio įvestą priespaudą.

•    Vatikano biblioteka suplanavo pastatyti požeminę slėptuvę istoriniams rankraščiams ir kitoms vertingoms knygoms apsaugoti karo atveju. Kainuos 1,6 mil. dol. Lėšas parūpins Vokietijos vyskupijos.

•    Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų vadovybė paragino šiemet švęsti 50 m. sukaktį nuo Maironio mirties. Šis mūsų didysis poetas mirė 1932 m. birželio 28 d., dar nesulaukęs 70 m. amžiaus.

•    Tailande, Azijoje, iš 151/2 mil. gyventojų katalikų yra apie 700.000. Praeitų metų gruodžio mėnesi Tailande buvo atšvęsta 100 m. sukaktis nuo Katalikų Bažnyčios įsikūrimo tame krašte. Jubiliejaus iškilmėse dalyvavo 17 vyskupų ir apie 150 kunigų.

J. Pr.