(Lietuviškų parapijų metų komiteto kreipimasis į Amerikos lietuvius)

     Mes didžiuojamės, būdami garbingos ir nemarios lietuvių tautos vaikais. Galybių Viešpats mus leido lietuviais ir įspaudė mūsų kaktose ir širdyse lietuvybės žemę. Tėvynės meilė yra dieviškosios meilės atspindys. Tos meilės, kuri Kristaus veidą suvilgė ašaromis dėl jo mylimos Jeruzalės likimo. Tautinės kultūros, tradicijų, papročių tausojimas, puoselėjimas ir kūrimas yra nepaprastai reikšminga mūsų išganymo kelio dalis.

     Mes esame ilgamečio Lietuvos Bažnyčios ir krikščioniškosios lietuvių tautos kryžiaus kelio liudininkai. Kristus pavergtoje tėvynėje juo iš naujo eina į Kalvarijos kalną. Šis kelias nuklotas bažnyčių griuvėsiais ir rūpintojėlių skeveldromis. Jis yra primirkęs lietuvių vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų krauju ir motinų ašaromis. Tačiau jis lygiai išpuoštas mūsų brolių — kankinių ir didvyrių, mūsų nežinomų šventųjų sesių aukų žiedais.

     Mes esame atviri autentiškam ir įkvėptam Vatikano II susirinkimo žodžiui ir dvasiai. Mes esame dalis lietuvių išeivių Bažnyčios ir jaučiame jos istorinę misiją bei atsakomybę.

     Lietuvių išeivių Bažnyčia turėjo ir tebeturi penkis pagrindinius siekinius:

     1.    Visus lietuvius suburti į lietuviškas parapijas.

     2.    Dėti visas pastangas, kad visos lietuviškos parapijos būtų aptarnaujamos lietuvių kunigų.

     3.    Siekti, kad parapijos būtų ne tik religinio, bet ir tautinio bei kultūrinio gyvenimo židiniai.

     4.    Stengtis, kad lietuviškose parapijose būtų branginama bei ugdoma lietuvių kalba, atgaivinamos bei saugomos lietuvių religinės ir tautinės tradicijos.

     5.    Kreipti ypatingą dėmesį į jaunimo lituanistinį mokymą ir auklėjimą.

     Apie šiuos siekinius, tik kitais žodžiais, kalba ir mūsų Bažnyčios bei visuomenės vadovai, šių metų pradžioje paskelbę 1982 metus "Lietuviškų parapijų metais. Savo atsišaukime jie taip pat yra pareiškę, kad "visiems . . . darbams planuoti, derinti ir skatinti sudaromas centrinis iniciatyvos židinys...” Žemiau pasirašęs komitetas ir yra tasai židinys, kuris kartu su religiniais bei visuomenės vadovais ir institucijomis yra pasiryžęs atlikti eilę darbų, išplaukiančių iš aukščiau minėtų siekinių bei realybių.

     Mes suprantame prisiimtų pareigų dydį bei svarbą, bet lygiai suprantame ir visuomenės imlumą bei savo ribotą pajėgumą. Todėl esame pasiryžę ne tiek konkrečiu darbu padėti visoms lietuviškoms parapijoms, kiek atkreipti dėmesį į kiekvienos parapijos svarbą bei reikalingumą. Ne tiek pakeisti kiekvieno lietuvio nusistatymą, kiek atskleisti visiems broliams ir sesėms parapijos židinio šilumą religinio, tautinio ir kultūrinio gyvenimo būvyje. Ne tiek pakeisti parapinio socialinio gyvenimo ar liturginių pamaldų tvarką ar prasmę, kiek raginti persunkti ir vieną, ir kitą lietuviškąja kultūra.

     Trumpai, šis komitetas nuoširdžiai bandys šiais metais visų lietuvių mintis kuo dažniau nukreipti į lietuviškų parapijų problematiką, Mes lygiai bandysime kuo daugiau lietuvių — asmenų, institucijų, organizacijų įtraukti į konkretų darbą parapijose.

     Šiose pastangose prašome bei laukiame pagalbos ypač iš parapijų klebonų ir kitų kunigų. Taip pat ir parapijų tarybų, vienuolijų, organizacijų ir visų lietuvių.

     Mes raginame, kad visur, kur tik yra lietuvių parapija arba bent lietuvių kolonija, būtų įkurtas lietuviškų parapijų metų komitetas. Mes kviečiame lietuvius kunigus ir pasauliečius, ypač jaunimą, kelti lietuviškų parapijų laimėjimus ir rūpesčius mūsų spaudoje.

     Centrinį komitetą Clevelande sudaro: pirm. Romualdas Bublys, vicepirm. Kęstutis Civinskas, sekr. Nijolė Balčiūnienė, ižd. Eugenijus Šilgalis ir nariai: kun, Juozas Bacevičius, sesuo M. Corinthia, Algirdas J. Kasulaitis, Zita Kripavičiūtė, Vacys Rociūnas, Stella Sankalaitė, Stefanija Stasienė ir kun. Kęstutis Žemaitis. Komiteto adresas: R. Bublys, 23430 Harms Road, Richmond Heights, OH 44143.

     Mes prašome Prisikėlusio Kristaus palaimos savo užsimojimams ir darbams.

Lietuviškų parapijų metų komitetas 

•    Kanadoje esantieji motinos Teresės bendradarbiai į Tanzaniją ir Etiopiją pasiuntė 75 tonas maisto.

•    Pasaulio vyskupų sinodo, įvyksiančio 1983 m. Vatikane, tema yra žmogaus susitaikymas su Dievu ir su kitais žmonėmis šiame neramiame pasaulyje. Tema paskelbta iš anksto dokumente, turinčiame 50 psl.

•    Gvatemaloje, kur siaučia raudonieji partizanai, buvo nužudytas katalikų misininkas, broliukas James Miller, 37 m., kuris dirbo indėnų švietimo centre. Jo laidotuvėse dalyvavo daugiau kaip 800 žmonių. Tai jau trečias katalikų misininkas, Guatemaloje nužudytas per paskutinius šešerius metus.