Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

ATSAKYMAI Į KLAUSYMUS

      Vienas skaitytojas klausia, koks yra skirtumas tarp šių žodžių:

      1. ačiū ir dėkui, 2. vartoti ir naudoti, 3. ar (Ai ir griežti, 4. žaisti ir lošti.

      1.    Ačiū ir dėkui yra sinonimai. Juos abu vartojame ta pačia prasme — kam nors padėkodami, atsidėkodami. Kai kas prikiša, kad šie žodžiai yra skoliniai iš gudų kalbos. Šiuo klausimu yra rašęs V. Urbutis savo straipsnyje "Dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai” (Baltistica, V/i/, p. 49). Jisai sako, kad dėkui yra atkeliavęs iš gudų, bet ačiū gudai galėjo pasiskolinti iš lietuvių.

      Čia norime dar pastebėti, kad, norint išreikšti didelę padėką, nebūtų gera sakyti: didelis ačiū, didelis dėkui. Tokios šių žodžių konstrukcijos yra vertiniai iš rusų kalbos. Kai jaučiamės nepaprastai dėkingi, tą savo dėkingumą galime išreikšti, kartodami prieveiksmį labai: labai labai ačiū! labai labai dėkui!

      Dabar daugelis mūsų yra labai įpratę sakyti: ačiū labai, dėkui labai, dėkoju labai. Manome, kad tokia žodžių tvarka yra atsiradusi dėl svetimų kalbų įtakos, pvz.: anglų thank you very tnuch, vokiečių danke schoen, prancūzų mercy beaucoup ir t.t. Lietuvis, nepaveiktas svetimų kalbų, atrodo, pasakytų: labai ačiū, labai dėkui, labai dėkoju. . .

      2.    Vartoti ir naudoti taip pat yra sinonimai, bet jų reikšmė kartais trupučiuką skiriasi. Mūsų kalboje žodis vartoti yra daug dažnesnis negu naudoti. Pavyzdžiui, vartoti ir naudoti galima maistą, pinigus, kurą ir pan. Abu žodžiai reiškia tam tikrą žmogaus poreikių tenkinimą. Tačiau kai veiksmo objektas yra susijęs su tam tikra kultūrine-dvasine veikla, vartojamas tik pirmasis žodis, pvz.: Šitas žodis yra pavartotas (ne panaudotas) ne ta prasme. Kanadoje yra vartojamos (ne naudojamos) dvi kalbos. Savo raštuose autorius vartoja (ne naudoja) daug stilistinių puošmenų.

      Naudoti vartojama tada, kai ką nors vartojame, patirdami kokią nors naudą, pvz.: naudojame elektrą, dujas, įvairius gamtos turtus. Šis žodis taip pat tinka tada, kai ką nors vartojame priemone kokiam nors tikslui siekti, pvz. Kosminė erdvė turi būti naudojama tik taikiems tikslams, o ne karo veiksmams.

      Praktiškas patarimas gali būti toks: kai neaišku, katrą žodį vartoti, tai mažiau suklysime, jeigu sakysime vartoti, o ne naudoti.

      3.    Groti ir griežti yra taip sinonimai, bet daug dažniau vartojamas groti. Griežti galima vartoti ypač tada, kai kalbame apie styginius instrumentus, pvz.: griežti smuiku, violončele, kontrabosu, bet, žinoma, čia galima vartoti ir žodį groti.

      Nors atrodo, kad žodis groti yra kilęs iš lenkiškojo grać, bet bendrinėje kalboje jis jau yra tvirtai prigijęs ir net bepradedąs iš jos išstumti visai nekaltą žodį griežti. Gal taip yra dėl to, kad žodis griežti turi daug įvairių reikšmių, ypač galįs reikšti labai nemalonų veiksmą — griežimą dantimis. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Vilnius, 1972) duoda dar ir kitų šio žodžio reikšmių, pvz.: Griežlė pievoje griežia. Kibirui graižtvas griežia. Burokus griežia. Vaikui vidurius griežia (labai skauda).

      4.    Žaisti ir lošti. Šie du žodžiai taip pat yra sinonimai, nors vienose tarmėse labiau yra įprastas vienas, kitose — kitas. Bendrinėje kalboje lošti labiau linkstama vartoti tada, kai lošiama iš pinigų, o žaisti, kai žaidžiama tik poilsiui, laiko praleidimui, pramogai. Taigi žaidžiame tenisą, krepšinį, futbolą ir pan., o lošiame ką nors arba iš pinigų, arba šiaip kokius nors azartinius lošimus, pvz. tokie žaidimai gali būti kortos, loterijos, čia, Amerikoje, labai paplitęs bingo ir t.t.

     Kitas skaitytojas klausia: 1. nusikratyti ko, kuo ar nuo kol 2. ar vartotini žodžiai: padalkos, padurkas, sarmata?

–     1.    Visi trys pasakymai yra vartotini. Galima sakyti: nusikračiau jo, nusikračiau juo, nusikračiau nuo jo.

–     2.    Padalkos arba padelkos (vienask. padalka, padelka) yra nevartotina svetimybė. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Vilnius, 1972) duoda žodį palanka: sijono, palto, švarko ar suknelės apačioje užlenkimas.

     Padurkas (arba pridurkas) yra vartotinas žodis, tai yra moterų marškinių ar sijono apatinė dalis.

     Sarmata yra žodžio gėda sinonimas. Jie abu ta pačia reikšme yra vartojami. Taip pat yra ir veiksmažodis sarmatytis šalia gėdytis.